Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0394-C0001
Номер на проект: ESF-2102-01-07032
Наименование: "Увеличаване ефективността на продажбите и повишаване адаптивността на заетите лица в ЗАД "Вктория" чрез предоставяне на професионално обучение и обучние по ключови компетентности.
Бенефициент: ЗАД "ВИКТОРИЯ" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 29.01.2010
Начална дата: 22.02.2010
Дата на приключване: 22.12.2010
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Преодоляване различията в професионалните компетенции на активните застрахователи и осигурителни посредници в ЗАД "Виктория" чрез предоставяне на професионално обуение и обучение по ключови компетентности"
Дейности: Подготовка на дейност 1 Управление и мониторинг на проекта Установяването на система за управление и реализация на проекта е систематичен начин на работа, който ще осигури качествено изпълнение на заложениете дейности в съответствие с планираните резултати.. В тази насока се предвижда, дейността да покрива цялата му продължителност- от месец 1 до месец 12. Още през месец 1 след подписването на договор за финансиране ще се проведе среща с екипа по проекта с основните поддейности: 1. Разпределение на конкретните задачи и отговорности между членовете на екипа; 2. Разработване на времеви график за работа по проекта; 3. Разработване на рекламна стратегия за популяризиране на проекта; 4. Изготвяне на правилник за наблюдение на изпълнението и вътрешна оценка на проекта; 5. Ежемесечни срещи на ръководителя по проекта с всички ангажирани в изпълнението на проекта лица и ежемесечни работни срещи с координатора и партньoрите по проекта. На срещите ще бъдат разглеждани и данните от анализите за ефективността на извършваните дейности, удовлетвореността на целевите групи. 6. Подготовка на междинни и окончателни технически и финансови отчети, подготовка на вътрешни процедури за качествено изпълнение на проекта и периодични инструктажи на изпълнителите с оглед постигане на заложените индикатори.
Изпълнение на дейност 1 Управление и мониторинг на проекта Установяването на система за управление и реализация на проекта е систематичен начин на работа, който ще осигури качествено изпълнение на заложениете дейности в съответствие с планираните резултати.. В тази насока се предвижда, дейността да покрива цялата му продължителност- от месец 1 до месец 12. Още през месец 1 след подписването на договор за финансиране ще се проведе среща с екипа по проекта с основните поддейности: 1. Разпределение на конкретните задачи и отговорности между членовете на екипа; 2. Разработване на времеви график за работа по проекта; 3. Разработване на рекламна стратегия за популяризиране на проекта; 4. Изготвяне на правилник за наблюдение на изпълнението и вътрешна оценка на проекта; 5. Ежемесечни срещи на ръководителя по проекта с всички ангажирани в изпълнението на проекта лица и ежемесечни работни срещи с координатора и партньoрите по проекта. На срещите ще бъдат разглеждани и данните от анализите за ефективността на извършваните дейности, удовлетвореността на целевите групи. 6. Подготовка на междинни и окончателни технически и финансови отчети, подготовка на вътрешни процедури за качествено изпълнение на проекта и периодични инструктажи на изпълнителите с оглед постигане на заложените индикатори.
Подготовка на дейност 2 Провеждане на процедура за избор на подизпълнител за провеждане на обучение по ключови компетентности Описание: 1.Подготовка на документация за избор на подизпълнител в съответствие с изискванията на ПМС №55/12.03.2007 год. 2. Избор на обучаваща организация. Очаквани резултати: Подготвена и проведена процедура по избор на обучаваща организация за провеждане на обучение по следните ключови компетенции : компютърно обучение, работа в екип и умения за вземане на организационни решения.
Изпълнение на дейност 2 Провеждане на процедура за избор на подизпълнител за провеждане на обучение по ключови компетентности Описание: 1.Подготовка на документация за избор на подизпълнител в съответствие с изискванията на ПМС №55/12.03.2007 год. 2. Избор на обучаваща организация. Очаквани резултати: Подготвена и проведена процедура по избор на обучаваща организация за провеждане на обучение по следните ключови компетенции : компютърно обучение, работа в екип и умения за вземане на организационни решения.
Изпълнение на дейност 3.1 Подбор и определяне на групите, участващи в професионално обучение по част от професията „Финансист”- Застрахователно и осигурително дело През месец 2 ще започне сформиране на групите от заетите лица в ЗАД „Виктория” при спазване на следните условия: Всички лица, които кандидатстват за обучение:  ще попълнят заявление за участие по образец;  ще представят документи, доказващи здравословното им състояние и образователно ниво;  ще подпишат договор за заетост в продължение на една година след приключване на проекта;  на всеки участник ще бъде изготвен личен картон съдържащ информация за проведеното обучение и постигнати резултати; Подборът ще се извършва по обявени критерии както следва:  образователно ниво- минимум средно образование;  здравословно състояние – физически увреждания, които не оказват вредно влияние върху здравословното състояние на бенефициента при участие в дейностите по проекта;  етническа принадлежност- без ограничение;  равен достъп на мъже и жени;  местоживеене;  мотивация за участие. Рзделяне по групи:  в съответствие със заеманата длъжност – застрахователи и агенти;  по региони ще се провеждат планираните обучения.
Изпълнение на дейност 3.2 Организиране и провеждане на професионално обучение по част от професията „Финансит” – застрахователно и осигурително дело Провежданите до момента провежданите вътрешно фирмени обучения имат за цел да запознаят служителите с новите продукти и актуални промени в предлаганите услуги.Същите не покриват потребностите на дружеството от провеждане на професионално обучение на служителите. В тази връзка, в началото на месец 2 ще стартира професионално обучение на 291 заети служители от ЗАД „Виктория”, които ще бъдат разделени на групи с цел по-висока ефективност и постигане на очакваните резултати. Обучението ще се проведе по Програма,която е разработена от обучаващата организация съгласно ЗПОО и ще бъде на модулен принцип, в зависимост от конкретната необходимост за обучение и съобразена със заеманата длъжност .С цел увеличаване професиналната мобилност на служителите, в проектното предложение са включени служители, които ще бъдат обучавани по повече от един модул. Модул 1. Имуществено застраховане . Акцентите на обучението в този модул ще бъдат върху следните ключови теми: „Имуществено застраховане”, „Техническо застраховане” и „Ликвидация”.Предвижда се обучение на 100 застрахователи и застрахователни агенти, разделени на 8 групи, по определени региони. Обучението на една група ще бъде в рамките на 36 часа теоретично обучение/ по 6 часа на ден/ и 60 часа практическо обучение, общо 96 часа за една група.Теоретичното обучение ще се проведе в наета за целта зала в градовете: София, Пазарджик, Хасково, Бургас, Шумен, Русе, Плевен и Благоевград. Практическото обучение ще се проведе на работното място, в офисите на застрахователното дружество в съответните градове. Модул 2. Бранш злополука. Включва 4 бр.обучения на теми обхващащи мястото, обхвата, общи условия на застраховки „Злополука”и сключване на различни видове застраховки „Злополука”. Предвижда се обучение на 80 души, разделени на 6 групи,по региони, както следва: София, Пловдив, Бургас,Варна, Велико Търново и Плевен.Теоретичното обучение ще бъде 30 часа/ по 6 часа на ден/ в наета за целта зала, а практическото обучение ще бъде 60 часа и ще се проведе на работното място, в офисите на застрахователното дружество в посочените градове. Модул 3. Транспортно застраховане.Обучението на 60 специалисти, с придобит опит, ще започне с установяване нивото на познанията в областта на Транспортното застараховане и ще включва надграждащи знания по темите: „Отговорност на превозвача по шосе”, „Автомобилно застраховане” и „Ликвидация”. Застрахователите и застрахователните агенти, които са общо 65 ще бъдат разделени на 5 групи, по една за регионите: София, Пловдив, Бургас, Варна и Ловеч.Продължителността на обучението ще бъде: 36 часа теория, по 6 часа на ден в наета за целта зала и 72 часа практика, в офисите на застрахователното дружество. Модул 4. Автомобилно застраховане.Предвижда се обучение на 100 застрахователи и застрахователни агенти, които ще бъдат разделени в 7 групи, по една за регионите София, Пловдив, Бургас, Варна, Русе, Велико Търново и Враца.Обучението на една група ще бъде в рамките на 108 часа общо, като 36 часа са за теоретично обучение/ по 6 часа на ден/ и 72 часа за практическо обучение.Обучението по теория ще бъде в наета за целта зала. Практическото обучение ще се проведе на работното място, в офисите на застрахователното дружество. Модул 5 . Застраховки „Асистанс”- Предвижда се обучение на 54 души, разделени на 3 групи,по една за София, Сливен и Велико Търново.Обучението на една група е в рамките на 108часа общо, от тях 36 часа за теория и 72 часа за практическо обучение.Теоретичното обучение ще бъде в наета за целта зала, а практическото обучение в офисите на застрахователното дружество. За нужите на професионалното обучение ще бъде подготвен пакет от учебни материали, включващи : папка съдържаща разработени материали, тетрадка и химикалка. Очаквани резултати: 1. Проведено професионално обучение на служителите по част от професията „Финансист” – Застрахователно и осигурително дело по модули: Имуществено застраховане – 100 души, Бранш злополука – 80 души, Транспортно застраховане- 60 души, Автомобилно застраховане – 100 души и Застраховки „Асистанс” – 54 души. 2. Получени удостоверения за професионално обучение от минимум 80% от включените за обучение служители.
Изпълнение на дейност 3.3 Провеждане на изпити за издаване на удостоверения След приключване на обученията /през месец 11/ ще се проведе изпит по теория и практика в съответствие с ДОО за провеждане на професионално обучение.Изпитните материали ще бъдат подготвени от обучаващата институция – ЦПО към МИУРРП и съгласувани с ВО.
Изпълнение на дейност 4 Провеждане на обучения по ключови компетентности През месец 4 ще започне обучение на служителите на ЗАД „Виктория”по ключови компетентности.Обучението ще се провежда по региони и ще включва:През месец 4 ще започне обучение на служителите на ЗАД „Виктория”по ключови компетентности.Обучението ще се провежда по региони и ще включва: Обучение1.Компютърни умения : 43 служители, разделени в 4 групи.За обучението се предвиждат 50 учебни часа в рамките на 25 дни. Обучението ще включва основни познания за работа с компютър.Хардуер, софтуер, управление на периферните устройства.Запознаване с операционната система WINDOWS и работа с Microsoft Word, Microsoft Exell I Powerpoint. Обучение 2. „Ако вашата стока се нарича услуга.Управление на продажбите на услуги” Предвижда се за 90 служители и експерти в застрахователното дружество, разделени на 6 групи. За обучението на една група се предвиждат 24 часа, в рамките на 4 дни, съгласно разработен времеви график.Основни аспекти на планираното обучение са овладяване на конкурентното мислене и търговски техники, които са важен фактор за реализиране на успешни продажби. Обучение 3. „Преговорите – начините да ги спечелим и победим в играта.”.Обучението е за 75 специалисти,експерти и директори в застрахователното дружество, разделени на 5 групи.Предвиждат се 20 часа,в рамките на 4 дни, съгласно разработен времеви график.Обучението ще бъде насочено към умения на служителите да търсят и прилагат аналитични и институционални сведения, които са ключови за провеждане на успешни преговори. Обучение 4. „Организация на работното място и управление на времето и стреса”. Обучението е планирано за 14 топ – мениджъри в ЗАД „Виктория” и включва 24 часа, в рамките на 4 дни,разпределени съгласно времеви график.Обучението ще включва прилагане на техники за оптимизиране на управленските правомощия- планиране, ясно формулиране на задачите на всеки от колектива,умения за справяне по принципа на взаимната заменяемост и умения за осъществяване на контрол над подчинените си. Обучение 5. „Корпоративни комуникации и управление на мотивацията като екипен ресурс” – предвижда се за 32 мениджъри в ЗАД „Виктория”, разделени в 2 групи и включва 20 часа, в рамките на 4 дни, разпределени съгласно времеви график Обучението ще бъде насочено към прилагане на умения за водене на корпоративна пазарна политика и техники за мотивиране на сътрудниците в екипите. Очаквани резултати:1. Проведени 5 обучения по ключови компетентности. 2. Получени 254 Сертификати за придобити умения по ключови компетентности.
Изпълнение на дейност5 Информиране и публичност Предвидените дейности за популяризиране на проекта са насочени към информиране на широката общественост за дейностите по проекта и финансовото подпомагане, което му е отпуснато от фондовете за реализацията на проекта.Всички използвани материали, включително и учебните, ще съдържат задължителните елементи за информиране и публичност на помощта от фондовете на ЕС. В тази насока се предвиждат: - пресконференции в началото и в края на дейностите по проекта – 2 бр; - информационни табели – 2бр. - оповестяване на резултатите в 2 местни медии и в 2 национални медии – 10 публикации; - линк към сайта на водещата организация и партньора с възможности за обратна връзка и архив чрез който ще се осигури публичност и прозрачност. - отпечатване на рекламни брошури, които ще бъдат разпространявани чрез всички офиси на дружеството – 1000 бр. - анкети относно ползите от курсовете,получаване на обратна връзка и обективна информация през периода на реализация на проекта, постигнати очаквания,проучване нуждата от последващо обучение; - бланки за факсове, договори и писма – 500 бр. При изработването и отпечатването на материали по проекта, на заглавната страница ще бъдат посочвани схемата и източника, по който същите се финансират, със съответните за това обозначителни знаци. Одит През 12 месец на реализиране на всички дейности по проекта се предвижда извършване на одит от външен лицензиран експерт-счетоводител. Основната роля е проверка и контрол за законосъобразността и целесъобразното изразходване на средствата по бюджета на проекта.
Партньори
Партньори:
Център за професионално обучение към МИУРРП
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 110 710 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 47 447 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз