Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0393-C0001
Номер на проект: ESF-2102-01-07033
Наименование: Повишаване ефективността на труда и адаптивността на заетите лица в ДАРИК РАДИО АД, чрез участие в професионално обучение и обучение по ключови компетентности
Бенефициент: "Дарик радио" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 29.01.2010
Начална дата: 22.02.2010
Дата на приключване: 22.02.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване на ефективността и адаптивността на заетите лица в ДАРИК РАДИО АД гр. София, постигане на конкурентноспособност чрез обучение, отговарящо на европейските стандарти и съобразено с изискванията на работодателя и новите условия на пазара на труда.
Дейности: Подготовка на дейност 1 управление и вътрешен мониторинг За ефективност в изпълнението на целите и задачите на проекта ще бъде установена система за управление и вътрешен мониторинг, която да гарантира планово протичане на дейностите и ефективно изразходване на бюджета. За целта ще бъде сформиран екип по проекта, който включва Ръководител, Координатор, Организатор обучения, Технически секретар и счетоводител. Основна задача на екипа е да координира провеждането и следи за качеството на извършените дейности и да гарантира спазването на принципите за добро управление и партньорство, както и за правилното разпределяне на ролите и отговорностите сред участниците в изпълнението и да осигурява ефективна координация в провеждането на съвместни дейности с подизпълнителя. Ръководителят на проекта ще координира и администрира задачите по изпълнението на дейностите, ще осъществява управление и контрол на сключените договори с подизпълнители. Членовете на Екипа ще имат разработени инидивидуални списъци със задачи, времеви графици с конкретни персонално разпределени отговорности за отделните дейности и срокове за изпълнение. Предвиждат се редовни срещи на екипа на проекта, водещата и организация и подизпълнителя за отчитане на постигнатия напредък и последните развития на дейностите. За ефективното осъществяване на вътрешен мониторинг и контрол ще бъдат проведени анкети с обучаемите при стартирането на обученията за анализ на техните очаквания и след приключване на дейностите, с цел отчитане на постиженията и резултатите. С цел постигане на прозрачност и Във връзка с изискванията на Договора ще бъдат изготвяне два вида отчети – технически и финансов.
Изпълнение на дейност 1 управление и вътрешен мониторинг За ефективност в изпълнението на целите и задачите на проекта ще бъде установена система за управление и вътрешен мониторинг, която да гарантира планово протичане на дейностите и ефективно изразходване на бюджета. За целта ще бъде сформиран екип по проекта, който включва Ръководител, Координатор, Организатор обучения, Технически секретар и счетоводител. Основна задача на екипа е да координира провеждането и следи за качеството на извършените дейности и да гарантира спазването на принципите за добро управление и партньорство, както и за правилното разпределяне на ролите и отговорностите сред участниците в изпълнението и да осигурява ефективна координация в провеждането на съвместни дейности с подизпълнителя. Ръководителят на проекта ще координира и администрира задачите по изпълнението на дейностите, ще осъществява управление и контрол на сключените договори с подизпълнители. Членовете на Екипа ще имат разработени инидивидуални списъци със задачи, времеви графици с конкретни персонално разпределени отговорности за отделните дейности и срокове за изпълнение. Предвиждат се редовни срещи на екипа на проекта, водещата и организация и подизпълнителя за отчитане на постигнатия напредък и последните развития на дейностите. За ефективното осъществяване на вътрешен мониторинг и контрол ще бъдат проведени анкети с обучаемите при стартирането на обученията за анализ на техните очаквания и след приключване на дейностите, с цел отчитане на постиженията и резултатите. С цел постигане на прозрачност и Във връзка с изискванията на Договора ще бъдат изготвяне два вида отчети – технически и финансов. Дейността по управление и мониторинг е с продължителност целия срок на проекта.
Подготовка на дейност 2 подготовка и провеждане на тръжна процедура за избор на обучителна организация Съгласно изискванията на ПМС 55/12.03.2007, Насоките за кандидатстване и бюджета на проекто-предложението се предвижда провеждане на процедура за избор на изпълнител за провеждане професионалното обучение и обученията по ключови компетенции. Веднага след подписване на договора с Управляващия орган за изпълнение на дейностите, водещата организация ще създаде комисия и критерии за избор на подизпълнител. Основните критерии, към които ще се придържа ДАРИК РАДИО, са свързани с условията за допустимост на обучаващете организации: организации, предоставящи професионално обучение, притежаващи лиценз от НАПОО за исканата професия и минимален професионален опит от 2 години за провеждане на обучения по ключови компетентности.
Изпълнение на дейност 2 подготовка и провеждане на тръжна процедура за избор на обучителна организация Съгласно изискванията на ПМС 55/12.03.2007, Насоките за кандидатстване и бюджета на проекто-предложението се предвижда провеждане на процедура за избор на изпълнител за провеждане професионалното обучение и обученията по ключови компетенции. Веднага след подписване на договора с Управляващия орган за изпълнение на дейностите, водещата организация ще създаде комисия и критерии за избор на подизпълнител. Основните критерии, към които ще се придържа ДАРИК РАДИО, са свързани с условията за допустимост на обучаващете организации: организации, предоставящи професионално обучение, притежаващи лиценз от НАПОО за исканата професия и минимален професионален опит от 2 години за провеждане на обучения по ключови компетентности. Дейността е в рамките на 1-5 месец от стартиране на проекта и ще приключи с подписване на договор с избрания подизпълнител.
Подготовка на дейност 3 сформиране на групи за професионално обучение по част от професията"Репортер и водещ на радиопредаване" Реализацията на тази дейност ще бъде осъществена на два етапа. Подготвителен етап - сформиране на групи за професионално обучение при спазване на следните условия: Всички лица кандидатстващи за обучение: • ще попълнят заявление по образец за участие; • ще представят документи, доказващи образователно ниво; • ще подпишат договор за заетост в продължение на една година след приключване на проекта; • на всеки участник в курса ще бъде изготвен Личен картон; Подборът ще се извършва по обявени критерии както следва: • образователно ниво- минимум средно образование; • етническа принадлежност – без ограничение; • равен достъп на мъже и жени; • местоживеене ; • мотивация за участие. Разпределяне по групи както следва: • съобразно тяхната дневна натовареност; • в съответствие със спецификата на разработената учебна програма . Ше стартира обучение на общо 71 заети служители от „ДАРИК РАДИО”АД, които ще бъдат разпределени на 6 групи. Обучението на сформираните групи ще се извърши от обучаващата организация в съответствие с чл.17, ал.2 от ЗПОО, ЗПБУТ и разработения план – график.
Изпълнение на дейност 3 провеждане на курс за професионално обучение на част от професия"Репортер и водещ на радиопредаване Същински етап – провеждане на обучение Обучението ще се проведе по програма, разработена от обучаващата организация, включваща 50 часа теория по в рамките на 10 дни и 110 часа практика за всяка група или общо 160 часа за една група и 960 часа за целия курс. Обучението по теория ще се провежда на територията на гр. София, в зала, която ще бъде осигурена от обучаващата организация. Обучението по практика ще се провежда на работно място при спазване на ЗПОО и ЗБУТ. За нуждите на професионалното обучение по теория ще бъде подготвен пакет от учебни материали, включващи: диктофони, касетофони, слушалки, комплект учебници и помагала, тетрадка и химикалка, баджове – 71 броя. За практическото обучение ще бъдат осигурени материали, подробно описани в Приложение Б3 към проекта и ще се провежда на работно място. В края на обучението на всяка група ще се проведе изпит по теория и практика в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на професионално обучение по част от професията „Репортер и водещ на Радиопредаване”. В комисията по провеждане на изпити ще бъдат включени представители на работодателя – водещи журналисти, и мениджър реклама, както и представители на обучаващата организация. Изпитите ще се проведат през ХІ месец. Успешно издържалите изпитите ще получат удостоверение за професионално обучение, издадено от обучаващата институция. Очаквани резултати: • повишена професионална квалификация на 71 служители на „ДАРИК РАДИО”АД по част от професия „Репортер и водещ”; • Издадени поне 67 броя удостоверения за професионално обучение. Продължителност на Дейност 3 – 6 – 11 месец.
Подготовка на дейност 4 Обучение за придобиване на ключови компетенции През месец 7-ми ще стартира обучението за придобиване на ключови компетентности. То се предхожда от едномесечен етап на сформиране на групите и изготвяне на учебните планотве и графици. Обучението по ключови компетенции включва следните видове : Обучение 1: Работа в екип, произтичащо от динамиката на работа в„ДАРИК РАДИО”АД – 168 заети, разпределени в 11 групи. За всяка група се предвижда обучение по 12 учебни часа и ще се проведе в рамките на 2 дни.Обучението ще включва интерактивни методи на работа чрез решаване на казуси в условия на проблемни ситуации, обсъждане и разиграване на ситуации от практиката, прилагане на техники за справяне в непрекъснато променяща се работна среда, ролеви игри. Планираните занятия ще се провеждат съгласно изработения от обучаващата организация график. Обучение 2: Организация на работното място – 168 заети. За обучението се предвиждат 12 учебни часа в рамките на 2 дни. Обучението ще включва запознаване със структурата и организацията на работата в „ДАРИК РАДИО”. Теорията ще бъде комбинирана с интензивни практически упражнения. Акцентът ще бъде поставен върху организацията на работното място, рискове и приемущества, но също така ще бъдат усвоени и по-общи умения за работа в екип, лична и екипна мотивация, овладяване на конфликти и др. Обучение 3: Умения за водене на преговори. Специфика на продажба на рекламата като услуга – на 104 радио журналисти, радиоводещи и експерти по реклама, разделени на 10 групи. Предвижда се обучение на една група в рамките на 24 учебни часа с продължителност 6 дни. Обучение 4: Управление на стреса – Обучението ще включва придобиване на умения за разпознаване признаците на стреса и отстраняване на неговите причини. В процеса на обучение участниците ще се научат да влияят на неговото ниво, тренирйаки умения за преодоляването му. Обхват - 168 служители, разделени в 11 групи. Предвижда се обучение в рамките на 12 часа с продължителност 2 дни. Обученията по ключови компетенции ще започнат с установяване на входното ниво на участниците. Въз основа на показаните резултати ще се използват съответните програми, чрез които обучаемите ще постигнат по-високи нива съгласно Европейската квалификационна рамка. Резултати: 1. Създадени умения за адаптация, работа в екип и борба със стреса, произтичащи от динамичното развитие на „ДАРИК РАДИО”. 2. Повишени организационни умения на 168 служители, преминали през обучение по организация на работното място; 3. Изграждане и надграждане на умения и компетенции на 104 служители за общуване с клиенти и рекламодатели и боравене със специализирана литература. 4. Изготвени 168 броя сертификати за проведеното обучение по ключови компетенции.
Изпълнение на дейност 4 Обучение за придобиване на ключови компетенции През месец 7-ми ще стартира обучението за придобиване на ключови компетентности. То се предхожда от едномесечен етап на сформиране на групите и изготвяне на учебните планотве и графици. Обучението по ключови компетенции включва следните видове : Обучение 1: Работа в екип, произтичащо от динамиката на работа в„ДАРИК РАДИО”АД – 168 заети, разпределени в 11 групи. За всяка група се предвижда обучение по 12 учебни часа и ще се проведе в рамките на 2 дни.Обучението ще включва интерактивни методи на работа чрез решаване на казуси в условия на проблемни ситуации, обсъждане и разиграване на ситуации от практиката, прилагане на техники за справяне в непрекъснато променяща се работна среда, ролеви игри. Планираните занятия ще се провеждат съгласно изработения от обучаващата организация график. Обучение 2: Организация на работното място – 168 заети. За обучението се предвиждат 12 учебни часа в рамките на 2 дни. Обучението ще включва запознаване със структурата и организацията на работата в „ДАРИК РАДИО”. Теорията ще бъде комбинирана с интензивни практически упражнения. Акцентът ще бъде поставен върху организацията на работното място, рискове и приемущества, но също така ще бъдат усвоени и по-общи умения за работа в екип, лична и екипна мотивация, овладяване на конфликти и др. Обучение 3: Умения за водене на преговори. Специфика на продажба на рекламата като услуга – на 104 радио журналисти, радиоводещи и експерти по реклама, разделени на 10 групи. Предвижда се обучение на една група в рамките на 24 учебни часа с продължителност 6 дни. Обучение 4: Управление на стреса – Обучението ще включва придобиване на умения за разпознаване признаците на стреса и отстраняване на неговите причини. В процеса на обучение участниците ще се научат да влияят на неговото ниво, тренирйаки умения за преодоляването му. Обхват - 168 служители, разделени в 11 групи. Предвижда се обучение в рамките на 12 часа с продължителност 2 дни. Обученията по ключови компетенции ще започнат с установяване на входното ниво на участниците. Въз основа на показаните резултати ще се използват съответните програми, чрез които обучаемите ще постигнат по-високи нива съгласно Европейската квалификационна рамка. Резултати: 1. Създадени умения за адаптация, работа в екип и борба със стреса, произтичащи от динамичното развитие на „ДАРИК РАДИО”. 2. Повишени организационни умения на 168 служители, преминали през обучение по организация на работното място; 3. Изграждане и надграждане на умения и компетенции на 104 служители за общуване с клиенти и рекламодатели и боравене със специализирана литература. 4. Изготвени 168 броя сертификати за проведеното обучение по ключови компетенции.
Изпълнение на дейност 5 информиране и публичност За визуализация на дейностите по проекта ще бъдат приложени подходящи мерки за публичност и информираност, съгласно правилата на Регламент на ЕК 1828/2006 относно общите правила за приложение на регламент 1083/2006 за ЕФРР, ЕСФ и Кохезионния фонд. Разбирането на екипа на проекта е, че в процеса на неговото изпълнение трябва да се провокира достатъчно медиен интерес и да се поддържа постоянна публична осведоменост за неговото развитие и целева ефективност. Тези резултати ще бъдат постигнати чрез следните стъпки: • Провеждане на пресконференции за оповестяване на целите на проекта при неговото стартиране и за отчитане на резултатите след приключване на дейностите • Периодично отразяване на мероприятията по проекта в местни и регионални медии, в интернет-страниците на ВО и партньора. • Анкети при старта и финала на проекта със служителите, обхванати от обучението, за индикация на очакванията и резултатите след провеждане на обученията • Отпечатване на 600 рекламни брошури за популяризиране на резултатите от проекта. • Изготвяне и поставяне на информационни табели (плакети) – 2 бр. Целта на активното популяризиране на дейностите от проекта е освен за повишаване на публичността, и стимулиране на работодателите от цялата страна да повишат своите инвестиции за обучение на персонала. Дейностите по популяризирането и медийното отразяване на проекта ще започнат от първия месец и ще продължат през целия период.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 66 294 BGN
Общ бюджет: 64 660 BGN
БФП: 51 728 BGN
Общо изплатени средства: 51 728 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 51 728 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 13 259 BGN
2011 38 469 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
51 728 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 43 969 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 11 270 BGN
2011 32 699 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
43 969 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 759 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 989 BGN
2011 5 770 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
7 759 BGN
Финансиране от бенефициента 16 573 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз