Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0420-C0001
Номер на проект: ESF-2102-01-07031
Наименование: Повишаване конкурентоспособността на Дарик Нюз като доставчик на информационни услуги, посредством професионално обучение на заетите лица и обучение по ключови компетенции
Бенефициент: "ДАРИК НЮЗ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 03.02.2010
Начална дата: 18.02.2010
Дата на приключване: 18.12.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване конкурентоспособността на Дарик Нюз посредством обучение на заетите лица по професия и компетенции, които са необходими за утвърждаване на дружеството като водещ доставчик на информационни услуги.
Дейности: Подготовка на дейност 1:Управление на проекта и вътрешен мониторинг Изготвяне на оперативен план и времеви графици със задачи на екипа. Изготвяне на график на заседания на екипа. Изготвяне на система за управление и контрол на финансовите ресурси. Установяване на механизми за работа и координация по проекта.
Изпълнение на дейност 1:Управление на проекта и вътрешен мониторинг Провеждане на заседания на екипа по проекта, срещи на екипа с избраните изпълнители на обученията. Изготвяне на междинни и окончателни финансови и технически отчетни доклади.
Подготовка на дейност 2 : Подготовка на тръжна процедура за избор на подизпълнител. Подготовка на процедури за избор на изпълнители за обучения по професионална квалификация и придобиване на ключови компетенции.
Изпълнение на дейност 2 : Провеждане на тръжна процедура за избор на подизпълнител. Провеждане на процедури по ПМС 55 /12.03.2007 г.за избор на изпълнители на обученията по проекта.
Подготовка на дейност 3: Провеждане на професионално обучение. Сформиране на групите. Закупуване на учебни материали.
Изпълнение на дейност 3: Провеждане на професионално обучение Провеждане обучение на 27 лица по част от професията "Оператор на компютър".
Подготовка на дейност 4: Провеждане на обучение за придобиване на ключови компетенции. Подготовка на обучения по: Умения за водене на преговори. Специфика на продажба на рекламата. Английски език.
Изпълнение на дейност 4: Провеждане на обучение за придобиване на ключови компетенции. Провеждане на обучение на 27 лица по английски език и Умения за водене на преговори. Специфика на продажба на рекламата.
Подготовка на дейност 5: Информиране и публичност. Подготовка на пресконференция, линк към сайта на фирмата, рекламни материали.
Изпълнение на дейност 5: Информиране и публичност. Провеждане на пресконференции, реализиране на публикации в медии, поддържане на информация в сайта на фирмата, Отпечатване на брошури, анкети, табели и др.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 20 132 BGN
Общ бюджет: 27 269 BGN
БФП: 19 088 BGN
Общо изплатени средства: 19 088 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 19 088 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 4 026 BGN
2011 15 061 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
19 088 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 16 225 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 3 423 BGN
2011 12 802 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
16 224 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 863 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 604 BGN
2011 2 259 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 863 BGN
Финансиране от бенефициента 8 628 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз