Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0383-C0001
Номер на проект: ESF-2102-02-07002
Наименование: "Актуализиране и разширяване на професионалните компетенци на основни групи персонал на "Балнеохотел Поморие" АД
Бенефициент: "БАЛНЕОХОТЕЛ ПОМОРИЕ" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 29.01.2010
Начална дата: 19.02.2010
Дата на приключване: 01.03.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Поморие
Описание
Описание на проекта: Повишавне на производителността на труда и на конкурентноспособността на "Балнеохотел Поморие" АД чрез обучение на персонала за утвърждаване на вече съществуващите и придобиване на нови умения за осигуряване на високо ниво на качеството на предлаганите услуги; инвестиране в развитието на човешките ресурси с оглед подобряване на кчеството на живот на заетите в България.
Дейности: Подготовка на Д1-Изграждане на операционен мениджмънт и координация между ВО и патньора създаване на група за координация
Изпълнение на Д1-Изграждане на операционен мениджмънт и координация между ВО и патньора
Подготовка на Д2-Популяризиране на проекта и на ОП РЧР
Изпълнение на Д2-Популяризиране на проекта и на ОП РЧР
Подготовка на Д3-Установяване равнището на притежаваните базови и професионални знания и умения на участниците от целевите групи
Изпълнение на Д3-Установяване равнището на притежаваните базови и професионални знания и умения на участниците от целевите групи
Подготовка на Д4-Адаптиране на програмите за професионално обучение
Изпълнение на Д4-Адаптиране на програмите за професионално обучение
Подготовка на Д5-Разработване и осигуряване на дидактически и други материали за професионално обучение
Изпълнение на Д5-Разработване и осигуряване на дидактически и други материали за професионално обучение
Подготовка на Д6-Закупуване на консумативи за професионалното обучение
Изпълнение на Д6-Закупуване на консумативи за професионалното обучение
Подготовка на Д7-Сключване на договори за запазване на заетостта на обучените най-малко една година след приключване на обучението
Изпълнение на Д7-Сключване на договори за запазване на заетостта на обучените най-малко една година след приключване на обучението
Подготовка на Д8-Провеждане на професионално обучение
Изпълнение на Д8-Провеждане на професионално обучение
Подготовка на Д9-Анализиране и оценяване на резултатите от професионалното обучение
Изпълнение на Д9-Анализиране и оценяване на резултатите от професионалното обучение
Подготовка на Д10-Управление и координация на проекта
Изпълнение на Д10-Управление и координация на проекта
Подготовка на Д11-Наблюдение и вътрешна оценка на резултатите
Изпълнение на Д11-Наблюдение и вътрешна оценка на резултатите
Подготовка на Д12-Изготвяне на междинни доклади и на заключителен доклад
Изпълнениена Д12-Изготвяне на междинни доклади и на заключителен доклад
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 125 790 BGN
Общ бюджет: 150 254 BGN
БФП: 105 178 BGN
Общо изплатени средства: 105 004 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 105 178 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 25 122 BGN
2011 79 882 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
105 004 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 89 401 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 21 353 BGN
2011 67 900 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
89 253 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 777 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 3 768 BGN
2011 11 982 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
15 751 BGN
Финансиране от бенефициента 53 910 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз