Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0379-C0001
Номер на проект: ESF-2102-04-06001
Наименование: Квалификационно обучение на работещи в ОСЪМ АД
Бенефициент: Осъм АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 29.01.2010
Начална дата: 19.02.2010
Дата на приключване: 31.12.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
                    Ловеч
Описание
Описание на проекта: Предоставяне на обучение за придобиване на нови професии и осъвременяване на остарели квалификации на заети лица от леярската промишленост
Дейности: Дейност1: Ресурсно обезпечаване на проекта обезпечаване с технически и човешки ресурс
Дейност 2: Публичност и визуализация на проекта Публикуване на пет информа. материали, организиране на две пресконференции, поддържане на актуална информация в уеб-стр. на ВО, три информационни табели
Дейност 3: Провеждане на обучение "Контрол на качеството в металургията" Обучение по част от професия "Лаборант", спец. "Контролна качеството в металургията" на 13 човека
Дейност 4: Провеждане на обучение "Машинист на мостови и козлови кранове" Обучение на 3 човека, по професия "Монтьор на ПТТ", специалност "ПТТ с електрозадвижване", с продължителност 275 часа
Дейност 5: Провеждане на обучение "Заварчик" Обучение с продължителност 300 уч. часа по професия "Заварчик", специалност "Заваряване"
Дейност 6: Провеждане на квалификационни изпити и издаване на документи за преминато обучение Провеждане на теоретични и практически изпити по преминатите обучения и издаване на документи за придобита квалификация
Дейност 7: Управление на проекта наблюдение изпълнението изпълнението на проектните дейности, изготвяне на технически и финансови отчети, провеждане срещи на екипа, управление на проектния цикъл, предприемане на корективни мерки при нужда
Партньори
Партньори:
"Група технология на металите" ООД
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 7 574 BGN
Общ бюджет: 8 667 BGN
БФП: 6 067 BGN
Общо изплатени средства: 6 067 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 6 067 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 515 BGN
2011 4 552 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
6 067 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 5 157 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 288 BGN
2011 3 870 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
5 157 BGN
В т.ч. Национално финансиране 910 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 227 BGN
2011 683 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
910 BGN
Финансиране от бенефициента 3 246 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 3 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз