Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.02-0132-C0001
Номер на проект: РВ/QMS/020/15.01.2008
Наименование: "Покриване на международно признати стандарти"
Бенефициент: "Хранпак" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.08.2008
Начална дата: 02.09.2008
Дата на приключване: 02.06.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: разрастване на пазарния дял и утвърждаване на дружеството на местния пазар, както и увеличаване на експортната му ориентираност към близките външни пазари – Сърбия, Македония, Румъния , Австрия, Германия и др., чрез спазване на нормативните изисквания по съответните нормативни актове с технически изисквания.
Дейности: Подготовка на дейност 1: сформиране на екип от фирма "ХРАНПАК” ЕООД и разпределение на персоналните отговорности Подготовка на дейност 1: сформиране на екип от фирма "ХРАНПАК” ЕООД и разпределение на персоналните отговорности
Изпълнение на дейност 1: Взаимодействие, съдействие и комуникация със съответните подизпълнители и доставчици. Мониторинг по проекта. Изпълнение на дейност 1: Взаимодействие, съдействие и комуникация със съответните подизпълнители и доставчици. Мониторинг по проекта.
Подготовка на дейност 2: Проучване за подходящи подизпълнители и доставчици по дейностите на проекта Подготовка на дейност 2: Проучване за подходящи подизпълнители и доставчици по дейностите на проекта
дейност 2: Оценка, избор и договаряне със съответните подизпълнители дейност 2: Оценка, избор и договаряне със съответните подизпълнители
Подготовка на дейност 3: Договаряне с доставчика на софтуерните програми за проектиране и разработване Подготовка на дейност 3: Договаряне с доставчика на софтуерните програми за проектиране и разработване
Изпълнение на дейност 3: Доставка, инсталация и старт на софтуерните програми Заявяване и доставка на софтуерните програми за професионално проектиране и разработване Solid Works Professional 2007 и AutoCAD®2008 NLM Тези софтуерни програми са от основно значение при въвеждането на изискванията както по Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на машините, така и по БДС EN ISO 9001:2000
Подготовка на дейност 4: Договаряне с подизпълнител по консултантската услуга за въвеждане на изискванията по Наредбата за СЕ маркировката Подготовка на дейност 4: Договаряне с подизпълнител по консултантската услуга за въвеждане на изискванията по Наредбата за СЕ маркировката
Изпълнение на дейност 4: Разработване, документиране и внедряване на изискванията по Наредбата за СЕ маркировката; удостоверяване на съответствие с тези изисквания II. Разработване, документиране и внедряване на нормативно – техническите изисквания по Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на машините (и съответната ЕС Директива от Нов подход) за издаване на ЕО Декларация за съответствие и поставяне на СЕ маркировка: 1. Оценка и избор на консултантска организация. Консултантската организация трябва да бъде съвместима или може да е същата, която ще разработи и внедри изискванията по БДС EN ISO 9001:2000 за да бъде цялостната документация разработена паралелно и единна като резултат. 2. Сформиране на екипа от страна на фирма "ХРАНПАК” ЕООД за взаимодействие с определения подизпълнител. 3. Разработване и документиране на производствения контрол по изискванията на Наредбата. 4. Идентифициране и потвърждаване на техническите спецификации/ БДС, по които се произвеждат изделията. 5. Идентификация и подготовка на необходимата документация за оформяне на техническото досие на типа продукт по изискванията на Наредбата.
Подготовка на дейност 5: Договаряне с подизпълнител по консултантската услуга за въвеждане на СУ по изискванията на БДС EN ISO 9001:2000 Подготовка на дейност 5: Договаряне с подизпълнител по консултантската услуга за въвеждане на СУ по изискванията на БДС EN ISO 9001:2000
Изпълнение на дейност 5: Разработване, документиране и внедряване на изискванията по БДС EN ISO 9001:2000 1. Оценка и избор на консултантска организация. Формиране на екипа. 2. Организиране на обучителен семинар в организацията за разясняване на изискванията на стандарта ISO 9001: 2000 3. Събиране на информация за дейностите и използваната документация, от Предприятието 4. Внедряване на Система за Управление на Качеството (СУК) в компанията 5. Провеждане на вътрешен одит на Система за Управление на Качеството (СУК).
Подготовка на дейност 6: Договаряне с компетентен по настоящите изисквания орган по сертификация Подготовка на дейност 6: Договаряне с компетентен по настоящите изисквания орган по сертификация
Изпълнение на дейност 6: Сертификация на СУ по изискванията на БДС EN ISO 9001:2000 Изпълнение на дейност 6: Сертификация на СУ по изискванията на БДС EN ISO 9001:2000 - Провеждане на предварителен одит – Етап 1:  Оценка на готовността за одит на Предприятието.  Добиване на необходимата информация относно документираната система и подготовка за ефективен одит-сертификационен одит.  Изготвяне на план за одита в Етап 2(или потвърждаване на вече съществуващия план).  Осигуряване на обратна връзка за непрекъснато подобряване на системата. Доклад и последващи действия Провеждане на сертификационен одит – Етап 2:  Подкрепа на организационната управленска система и свързаните с нея дейности за затвърждаване на условията, подходящите стандарти и други условия, каквито фирмата подписва.  Потвърждаване, че СУК е способна да поддържа съответствие с изискванията на стандарта.  Осигуряване на обратна връзка за осигуряване на непрекъснати подобрения. Доклад и последващи действия.  Препоръка или отлагане на сертификацията.  Издаване на сертификат (при положителни резултати от одита).
Подготовка на дейност 7: Изготвяне на постоянния график за вътрешна отчетност по проекта Подготовка на дейност 7: Изготвяне на постоянния график за вътрешна отчетност по проекта
Изпълнение на дейност 7: Вътрешна отчетност на разходите по проекта Изпълнение на дейност 7: Вътрешна отчетност на разходите по проекта
Подготовка на дейност 8: Проучване, избор (на медии) и подготовка на предвидените дейности по визуализация и публичност на проекта Подготовка на дейност 8: Проучване, избор (на медии) и подготовка на предвидените дейности по визуализация и публичност на проекта
Изпълнение на дейност 8: Визуализация и публичност на проекта - Текущо се определя графика на дейностите по визуализация и публичност на проекта, които ще се състоят в поставяне на съответните знаци и надписи в района на фирмата
Подготовка на дейност 9: Избор на оправомощено експертно лице за одит по проекта Подготовка на дейност 9: Избор на оправомощено експертно лице за одит по проекта
Изпълнение на дейност 9: Извършване одит по проекта Изпълнение на дейност 9: Извършване одит по проекта
Подготовка на дейност 10: Преглед и мониторинг на цялостната документация по изпълнението на проекта Подготовка на дейност 10: Преглед и мониторинг на цялостната документация по изпълнението на проекта
Изпълнение на дейност 10: Представяне на финалния отчет Изпълнение на дейност 10: Представяне на финалния отчет
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 34 234 BGN
Общ бюджет: 39 016 BGN
БФП: 19 508 BGN
Общо изплатени средства: 19 508 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 19 508 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 19 508 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
19 508 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 16 582 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 16 582 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
16 582 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 926 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 2 926 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 926 BGN
Финансиране от бенефициента 34 234 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз