Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0326-C0001
Номер на проект: ESF-2102-01-07020
Наименование: Придобиване и усъвършенстване на ключови компетенции - ключът към успешна професионална реализация
Бенефициент: "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ ""
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 24.11.2009
Начална дата: 16.12.2009
Дата на приключване: 16.06.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Придобиване и усъвършенстване на ключовите компетенции
Дейности: Дейност 1 Сформиране и стиковане на екипа по проекта, провеждане на работни срещи с цел детайлно планиране и организиране на включените в проекта дейности. Първият месец от реализацията на проекта е предвиден за подготовка изпълнението на проекта - сформиране и стиковане на екипа по проекта, провеждане на работни срещи с цел детайлно планиране и организиране на включените в него дейности; координиране на ангажиментите с партньора и утвърждаване на график.
Дейност 2 Провеждане на пресконференция с цел запознаване на всички заинтересовани страни с проекта, целите и дейностите и популяризиране на Оперативната програма. През първи проектен месец ще бъде организирана и проведена пресконфереция с цел запознаване на всички заинтересовани страни с целите, дейностите и очакваните резултати както на конкретния проект, така и на Оперативната програма, като основен източник на финансирането.
Дейност 3 Подготовка на учебни материали и осигуряване на техника и учебни зали за провеждане на обученията. През първи проектен месец ще започне и подготовката на необходимите за провеждането на обученията материали, техника и ангажирането на учебни зали. Планира се до края на втория месец, същите да бъдат изготвени и организирани за изпълнението на цялата програмата за обучение, представена в настоящето проектно предложение.
Дейност 4 Провеждане на обучение: „Развитие и усъвършенстване на мениджърски умения и компетенции” През месец пети е планирано започването на провеждането на обученията за „Развитие и усъвършенстване на мениджърски умения и компетенции”, с които 42 ръководители и мениджъри от средните и висши ръководни нива на компанията ще развият и усъвършенстват своите лидерски умения и компетенции за управление на личностните ресурси и екипи, стратегическо планиране, целеполагане, получавне и даване на обратна връзка.
Дейност 5 Провеждане на обучение: „Екипна ефективност и комуникация” ще бъдат проведени обученията в зала на тема „Екипна ефективност и комуникация”, с които 31 административни служители в дружеството, а именно актюер, главни експерти, експерти, младши специалисти, счетоводители, юрист консултанти, ще придобият знания и умения за екипната комуникация, теории и модели за екипна работа, развитие на екипа, екипната ефективност като инструмент за постигането на високи резултати. ще бъдат проведни предвидените обучения на работното място за административните служители на тема „Екипна ефективност и комуникация”.
Дейност 6 Провеждане на обучение: „Продажбени умения” През същия месец ще стартират и обученията в зала за 50 застрахователи и служители, осъществяващи директен контакт с клиенти на компанията на тема „Продажбени умения и обслужване на клиенти”, с които посочената целева група ще развие и усъвършенства своите компетенции по отношение на идентифицирне нуждите на клиентите, умения за презентиране и водене на ефективни преговори, което ще даде резултат в повишаване качеството на обслужване на клиентите и тяхната удовлетвореност от използването на застрахователните услуги на „Общинска застрахователна компания” АД.
Дейност 7 Постоянен процес по анализ и оценка на провежданите обучения ще бъде извършено обобщение на постигнатите резултати, след завършване на всички обучения и запознаване на всички заинтересовани страни с тях.
Дейност 8 Постоянен процес на комуникация с ДО и МЗ, управление и отчитане на проекта През цялото време на реализация на проекта се предвижда активна комуникация с договарящия орган, изготвянето на ежемесечни очети и доклади.
Дейност 9 Обобщаване на постигнатите резултати, след завършване на всички обучения и запознаване на всички заинтересовани страни с тях. Обобщаване на постигнатите резултати, след завършване на всички обучения и запознаване на всички заинтересовани страни с тях.
Дейност 10 Изготвяне и предаване на финални технически и финансови отчети и съпътстваща документация Успешното финализиране на проекта през осми месец се отразява с изготвянето на финални технически и финансови отчети съгласно насоките за кандидатстване по настоящата процедура, както и изискванията на Оперативната програма и регламентите за управление на проекти.
Партньори
Партньори:
"СКИЛС КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ" ООД
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 35 902 BGN
Общ бюджет: 38 760 BGN
БФП: 31 008 BGN
Общо изплатени средства: 31 008 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 31 008 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 31 008 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
31 008 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 26 357 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 26 356 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
26 356 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 651 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 4 651 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 651 BGN
Финансиране от бенефициента 8 976 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 2 дял на лицата, придобили ключови компетенции
Индикатор 3 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз