Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.02-0155-C0001
Номер на проект: ВР/QMS/004/15.01.2008
Наименование: Въвеждането на СУК съгласно ISO 9001:2000 и успешното сертифициране - предпоставка за повишаване на конкурентноспособността на "Агротехчаст" АД - Оряхово
Бенефициент: "АГРОТЕХЧАСТ" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.08.2008
Начална дата: 02.09.2008
Дата на приключване: 02.08.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Оряхово
Описание
Описание на проекта: Проектът е насочен към повишаване на конкурентоспособността на фирма „Агротехчаст”АД-Оряхово чрез въвеждане на СУK , базирана на стандарт ISO 9001:2000/ за осигуряване на ефективност на управлението и подобряване на качеството на производството
Дейности: Избор на Консултант за разработване и внедряване на СУК/ISO9001:2000 – набиране на оферти от Консултантски организации и избор на икономически най-изгодната ; сключване на договор за услуга съгласно изискванията на програмата и нуждите на проекта.
Разработване и внедряване на СУК на основата на стандарт ISO 9001:2000 Процес „Подготовка”. Процес ”Анализиране и планиране”. Процес «Разработване на системата по качеството». Процес "Внедряване".
Популяризиране на проекта и визуалиация. На интернет страницата на фирмата ще се публикува текуща информация за хода на изпълнение на проекта , както и снимка на придобития сертификат.
Избор на Сертифицираща организация за СУК/ISO9001:2000. Проучване, избор на оферта и сключване договор за сертифициране на СУК.
Сертифициране. Извършване на общ преглед на системата за качество и подготовка на фирмата за сертификационен одит.
Изготвяне на отчет и финансов одит. След приключване на дейностите по проекта, ще се иготви технически и финансов отчет , според изискванията на договора.
Управление на проекта. Включва всички дейности по осигуряване на правилно и навременно изпълнение на дейностите по план-графика.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 11 853 BGN
Общ бюджет: 14 425 BGN
БФП: 6 967 BGN
Общо изплатени средства: 6 967 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 6 967 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 6 822 BGN
2012 145 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
6 967 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 5 922 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 5 799 BGN
2012 123 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
5 922 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 045 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 1 023 BGN
2012 22 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 045 BGN
Финансиране от бенефициента 12 687 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз