Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.04-0011-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-04/2009/008
Наименование: „Геозащитни съоръжения срещу поройни свлачища, намиращи се южно от урбанизираната територия на гр. Пещера”
Бенефициент: Община Пещера
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 21.12.2009
Начална дата: 05.02.2010
Дата на приключване: 05.09.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Пещера
Описание
Описание на проекта: Основната цел на проекта е повишаване качеството на живот, инвестиционната привлекателност за икономическото, туристическото и социално развитие на община и подобряване на съответните екологични условия, чрез ограничаване и максимално предотвратяване на рисковете и щетите за живота и имуществото на населението на територията на град Пещера
Дейности: Дейност 1 : Сформиране на екип за управление Дейност 1 : Сформиране на екип за управление
Дейност 2: Информацион-на кампания, публичност и визуализация Дейност 2: Информацион-на кампания, публичност и визуализация
Дейност 3: Разработване на документация за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки и провеждане на процедурите според НВМОП Дейност 3: Разработване на документация за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки и провеждане на процедурите според НВМОП
Дейност 4: Възлагане изпълнението на независим строителен надзор Дейност 4: Възлагане изпълнението на независим строителен надзор
Дейност 5: Изпълнение на строително-монтажни работи Дейност 5: Изпълнение на строително-монтажни работи
Дейност 6: Вътрешен мониторинг на проекта Дейност 6: Вътрешен мониторинг на проекта
Дейност 7: Въвеждане на обекта в експлоатация Дейност 7: Въвеждане на обекта в експлоатация
Дейност 8: Независим финансов одит, консултантски услуги Дейност 8: Независим финансов одит, консултантски услуги
Дейност 9: Управление на проекта Дейност 9: Управление на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 878 608 BGN
Общ бюджет: 806 894 BGN
БФП: 806 894 BGN
Общо изплатени средства: 806 894 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 806 894 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 263 582 BGN
2012 543 312 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
806 894 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 685 860 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 224 045 BGN
2012 461 815 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
685 860 BGN
В т.ч. Национално финансиране 121 034 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 39 537 BGN
2012 81 497 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
121 034 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 *Население, облагодетелствано от укрепването на свлачището
Индикатор 2 <Брой на недвижимите имоти (частни и публични), спасени от компрометиране и превръщане в неизползваеми поради намаления риск от свлачището
Индикатор 3 !Дължина на пътните отсечки, спасени от компрометиране и превръщане в неизползваеми вследствие на укрепване и стабилизиране на свлачището
Индикатор 4 $Площ на свлачището, което е укрепено и/или на което е изградена контролно-измервателна система (КИС)
Индикатор 5 ^Създадени нови работни места: - постоянни и временни


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз