Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.04-0005-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-04/2009/002-02
Наименование: „Изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища на територията на Община Велико Търново - Укрепване на свлачище в квартал „Асенова махала” – Етап І ”
Бенефициент: Община Велико Търново
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 21.12.2009
Начална дата: 05.02.2010
Дата на приключване: 26.11.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Велико Търново
Описание
Описание на проекта: Повишаване стандарта на живот и постигане на съответните екологични условия, чрез подобряване на общата физическа среда и максимално предотвратяване на рисковете за живота и имуществото на населението в гр. Велико Търново.
Дейности: Дейност І. Изпълнение на Дейност І. Организиране и провеждане на търгове за възлагане на обществени поръчки съгласно ЗОП.
Дейност ІІ. СМР по силово укрепване на свлачището
дейност ІІІ Публичност и визуализация
дейност ІV Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 485 155 BGN
Общ бюджет: 450 843 BGN
БФП: 450 843 BGN
Общо изплатени средства: 450 843 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 450 843 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 145 547 BGN
2012 0 BGN
2013 305 297 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
450 843 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 383 217 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 123 715 BGN
2012 0 BGN
2013 259 502 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
383 217 BGN
В т.ч. Национално финансиране 67 626 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 21 832 BGN
2012 0 BGN
2013 45 794 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
67 626 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 $ Население, облагодетелствано от укрепването на свлачището
Индикатор 2 . Брой на недвижимите имоти (частни и публични), спасени от компрометиране и превръщане в неизползваеми поради намаления риск от свлачището
Индикатор 3 + Дължина на пътните отсечки, спасени от компрометиране и превръщане в неизползваеми вследствие на укрепване и стабилизиране на свлачището
Индикатор 4 @ Площ на свлачището, което е укрепено и/или на което е изградена контролно-измервателна система (КИС)
Индикатор 5 & Създадени нови работни места: - постоянни и временни


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз