Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.04-0003-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-04/2009/003-01
Наименование: УКРЕПВАНЕ НА АКТИВНАТА ЧАСТ НА СРУТИЩАТА ПО СТРЪМНИТЕ СКЛОНОВИ УЧАСТЪЦИ ПО НОВОТО ТРАСЕ НА УЛ. “ДЕВНЯ” В УЧАСТЪКА ОТ БЕНЗИНОСТАНЦИЯ “ШЕЛ” ДО УЛ. “АТАНАС МОСКОВ”, ГР. ВАРНА
Бенефициент: ОБЩИНА ВАРНА
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 21.12.2009
Начална дата: 05.02.2010
Дата на приключване: 05.02.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Максимално предотвратяване на рисковете и ограничаване на негативните последствия за живота и имуществото на населението и посетителите на гр. Варна, което да допринесе за подобряване на качеството на инфраструктурните услуги на територията на общината в съответствие с европейските изисквания.
Дейности: 1. Сформиране екип за изпълнение на проекта 1. Сформиране екип за изпълнение на проекта
2. Официално обявяване стартирането на проекта и дейности по визуализация 2. Официално обявяване стартирането на проекта и дейности по визуализация
3. Провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители на СМР и строителен надзор 3. Провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители на СМР и строителен надзор
4. Изпълнение на строително-монтажните работи 4. Изпълнение на строително-монтажните работи
5. Постоянен инвеститорски контрол 5. Постоянен инвеститорски контрол
6. Приемане на обекта 6. Приемане на обекта
7. Мониторинг и отчитане на проекта. Финансов одит 7. Мониторинг и отчитане на проекта. Финансов одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 000 000 BGN
Общ бюджет: 755 897 BGN
БФП: 680 218 BGN
Общо изплатени средства: 680 218 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 680 218 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 300 000 BGN
2012 380 218 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
680 218 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 578 186 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 255 000 BGN
2012 323 186 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
578 186 BGN
В т.ч. Национално финансиране 102 033 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 45 000 BGN
2012 57 033 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
102 033 BGN
Финансиране от бенефициента 97 579 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой на недвижимите имоти (частни и публични), спасени от компрометиране и превръщане в неизползваеми поради намаления риск от срутището
Индикатор 2 Дължина на пътните отсечки, спасени от компрометиране и превръщане в неизползваеми вследствие на укрепване и стабилизиране на срутището
Индикатор 3 Площ на срутището, което е укрепено и/или на което е изградена контролно-измервателна система (КИС)
Индикатор 4 разкриване и Създадени нови работни места: - постоянни и временни


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз