Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.04-0002-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-04/2009/011-02
Наименование: Укрепване на регистрирано свлачище № 14.8050.01, засягащо път ІІІ – 3006 /Плевен – Радомирци – Червен бряг/, от км. 8+89 до км. 9+200 – при входа на гр. Червен бряг, източно от кв. 41, 43, 44 по плана на града
Бенефициент: Община Червен бряг
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 21.12.2009
Начална дата: 05.02.2010
Дата на приключване: 07.09.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Червен бряг
Описание
Описание на проекта: Проектното предложение е насочено към извършване на конкретни практически действия за укрепване на регистрирано периодично - активно свлачище в района на гр. Червен бряг
Дейности: Изпълнение на дейност 1 Организация и управление
Изпълнение на дейност 2 Изготвяне на документация за възлагане на обществени поръчки и провеждане на процедура за избор на изпълнител
Изпълнение на дейност 3 Строителен надзор на строителните дейности
Изпълнение на дейност 4 Дренажно-укрепителни мероприятия
Изпълнение на дейност 5 Дейност за визуализация и публичност
Изпълнение на дейност 6 Финансов одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 972 548 BGN
Общ бюджет: 804 845 BGN
БФП: 804 845 BGN
Общо изплатени средства: 792 582 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 804 845 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 586 648 BGN
2011 94 135 BGN
2012 111 798 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
792 582 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 684 118 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 498 651 BGN
2011 80 015 BGN
2012 95 029 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
673 695 BGN
В т.ч. Национално финансиране 120 727 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 87 997 BGN
2011 14 120 BGN
2012 16 770 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
118 887 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой на Население, облагодетелствано от укрепването на свлачището
Индикатор 2 Определяне Брой на недвижимите имоти (частни и публични), спасени от компрометиране и превръщане в неизползваеми поради намаления риск от свлачището
Индикатор 3 обща Дължина на пътните отсечки, спасени от компрометиране и превръщане в неизползваеми вследствие на укрепване и стабилизиране на свлачището
Индикатор 4 откриване Площ на свлачището, което е укрепено и/или на което е изградена контролно-измервателна система (КИС)
Индикатор 5 Откриване и Създадени нови работни места: - постоянни и временни


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз