Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.02-0190-C0001
Номер на проект: РУ/QMS/001/14.01.2008
Наименование: Повишаване на конкурентноспособността на Изолат ООД чрез внедряване и сертифициране на системи за управление по изискванията на международните стандарти ISO 9001:2000 и ISO 14001:2004
Бенефициент: Изолат ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.08.2008
Начална дата: 02.09.2008
Дата на приключване: 02.09.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Сливо поле
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящия проект е Изолат ООД да подпомогне своето възходящо развитие като повиши конкурентноспособността си на националния, европейския и световен пазар
Дейности: Сформиране на екип Постигнати резултати от изпълнението на дейността: √ Сформиран екип от 3 човека; √ Ефективно управление на проекта; √ План за изпълнение на проекта.
Подбор и договаряне с консултантска организация за въвеждане и внедряване на стандартите обект на проекта Постигнати резултати от изпълнението на дейността: √ Избрана консултантска организация; √ Подписан договор с консултантска организация.
Изпълнение дейност 2: Подбор и договаряне с консултантска организация за въвеждане и внедряване на стандартите обект на проекта Постигнати резултати от изпълнението на дейността: √ Предоставени консултации, наличие на протоколи от тях; √ Внедрена система; √ Доклад от Вътрешен одит.
Въвеждане и внедряване на система по стандартите ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, провеждане на вътрешни одити След анализ на състоянието на фирмата ще се проведе обучение на ръководния персонал. В екип с представители на фирмата ще се анализира организационната схема и процесите на фирмата и ще се определят Политиката и Целите по качеството и опазване на околната среда. Успоредно с разработването и въвеждането на документацията по изискванията на стандартите ISO 9001:2000 и ISO 14001:2004 ще се проведе и нужното обучение на персонала - обучение на Представителя на ръководството и вътрешни одитори.
Избор и договаряне със сертифицираща организация Постигнати резултати от изпълнението на дейността: √ Избрана сертифицираща организация; √ Подписан договор със сертифицираща организация .
Изпълнение на дейност. Избор и договаряне със сертифицираща организация - Екипа ще подбере най-подходяща сертифицираща организация като разгледа различни оферти, спазвайки всички изисквания на настоящата програма. - Договаряне с избраната сертифицираща организация.
Сертифициране по ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 Провеждане на сертификационен одит, при който ще се оцени съответствието на изградената система с изискванията на стандартите ISO 9001:2000 и ISO 14001:2004. Постигнати резултати от изпълнението на дейността: √ Копие от доклад на сертификационен одит; √ Получаване на сертификати.
Изготвяне на отчет за разходите По време на целия проект ще се води стриктно счетоводна отчетност от страна на счетоводителя. Независим финансов одитор ще извърши предвидения в бюджета на проекта финансов одит. Ръководителя на проекта ще следи за правилното организиране и разходване на финансовите средства. Постигнати резултати от изпълнението на дейността: √ Междинни отчети; √ Финален отчет.
Визуализация Съгласно целите на програмата фирмата предвижда изработване и монтиране на видно място на информационна табела, която ще популяризира дейността на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА”
Изпълнение на дейност Визуализация Постигнати резултати от изпълнението на дейността: √ Монтирана на видно място на 1 брой информационна табела с размери 1м х 0,80м .
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Енерджи Брокерс
"Интертек ВА" ЕООД
ЕВРООДИТ РУСЕ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 13 250 BGN
Общ бюджет: 11 500 BGN
БФП: 5 750 BGN
Общо изплатени средства: 5 750 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 5 750 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 750 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
5 750 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 4 888 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 4 888 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 888 BGN
В т.ч. Национално финансиране 863 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 863 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
863 BGN
Финансиране от бенефициента 13 250 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз