Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.02-0176-C0001
Номер на проект: СО/QMS/093/15.01.2008
Наименование: Внедряване на ISO 9001:2000 в "Оптико - механичен завод" ООД
Бенефициент: "ОМЗ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.08.2008
Начална дата: 02.09.2008
Дата на приключване: 02.09.2009
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: чрез внедряване на системата за управление на качеството ISO 9001 : 2000 да се постигне модернизация на управлението на предприятието, да се повиши конкурентноспособността на Оптико – механичния завод, да се разшири пазарния дял и да се завоюват позиции на световните пазари
Дейности: Запитване до фирми-косултанти за разработване и внедряване на СУК в „ОМЗ“ ООД, отговаряща на изисванията на ISO 9001:2000
Запитване до доставчици на интерферометър
Разглеждане на получените оферти за разработване и внедряване на СУК и избор на изпълнител. Приемане на офертата и сключване на договор.
Разглеждане на получените оферти за доставка и монтаж на интерферометър и избор на изпълнител. Приемане на офертата и сключване на договор.
Доставка монтаж и пускане в експлоатация на интерферометър
Диагностика на управлението за съответствие с изискванията на ISO 9001:2000
Дефиниране на Политиката по качеството, цели по качеството. Актуализиране на организационната структура. Създаване на органи във връзка със СУК
Разработване на Наръчник по качеството и Процедури по качеството.
Преглед на документацията по СУК от „ОМЗ“ ООД и нанасяне на корекции
Внедряване на системата за управление на качеството. Тестване на документите
Вътрешен одит за оценка степента на съответствие на СУК спрямо определените в документацията изисквания
Отстраняване на несъответствията, констатирани от вътрешния одит
Запитване до сертифицираща фирма за извършване на сертифициращ одит и издаване на сертификат
Разглеждане на получените оферти за сертифициращ одит и избор на изпълнител. Приемане на офертата и сключване на договор
Извършване на сертифициращ одит
Издаване на сертификат
Преглед от ръководството
Разходи за одит на проекта
Разходи за информационни дейности
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 66 400 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 66 400 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз