Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0239-C0001
Номер на проект: ESF–2102–04–01003
Наименование: "Стабилна заетост и повишаване на производителността на заетите лица чрез професионално обучение"
Бенефициент: "ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО - ВЕЛИКО ТЪРНОВО" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 24.11.2009
Начална дата: 15.12.2009
Дата на приключване: 15.12.2010
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
Описание
Описание на проекта: 1. Провеждане на курс по част от професия "Сътрудник в бизнес услуги"- 5 лица, 3 месеца, 2. Провеждане на курс по част от професия "Стротел- армировка и бетон"- 6 лица, 3 месеца, 3. Провеждане на курс по част от професия "Стротел- зидар"- 4 лица, 3 месеца, 4. Провеждане на курс по част от професия "Пътно- строителна техника"- 5 лица, 3 месеца, 6.Провеждане на курс по част от професия "Монтажник на ВИК мрежи"- 5 лица, 2 месеца и 7.Провеждане на курс по част от професия "Пътен строител"- 4 лица, 3 месеца. 8. Дейности по информиране и публичност.
Дейности: Сформиране на екип и създаване на система за управление В управлението и организацията на дейностите по проекта ще вземат участие 3 души – ръководител, координатор и счетоводител. Със събирането на екипа ще се разпределят задълженията и ще се планира организацията на дейностите по проекта. Ще се разработи вътрешен Правилник за дейността по проекта, където ще бъдат разписани точно задълженията и отговорностите на всеки член на екипа.
Осигуряване на материари и консумативи Осигуряване на заложените в бюджета и необходими за работата по проекта и учебния процес литература, консумативи и материали. Офис консумативите, материали, литература и документи за завършено обучение за всички курсове ще се осигурят от Партньора, а строителните материали и консумативи от ВО.
Информиране и популяризиране на проекта Партньор 1 (ГелеСофт) ще отговаря за провеждането на кампанията за информиране и популяризиране на проекта. Ще бъдат изготвени рекламни материали и радио-реклама. Ще бъде изработена Интернет страницата на проекта.
Изготвяне на график за провеждане на курсовете Съвместно Водещата организация и партньорите ще изготвят график за провеждане на обучението за всеки един курс и група (час на започване и продължителност на ден).
Избор на курсистите за обучение по ИКТ Изборът на лицата за включване в обучението по ИКТ ще се извърши от Партньор 1 (ГелеСофт) след провеждане на входящ тест за определяне на нивото им.
Провеждане на информационно обучителен модул относно спазване на хоризонталните принципи Чрез информационно – обучителния модул ще се разяснят на заетите лица избрани за включване в курсовете спецификите на отделните хоризонтални принципи при реализирането на проекта – равенство между половете, равни възможности, партньорство, добро управление, социално сближаване и други.
Провеждане на курс "Обработка на информация, офис и бизнес услуги" Ще бъде проведен курс “Обработка на информация, офис и бизнес услуги” за 6 участника. Учебните занятия ще се провеждат 5 дни в седмицата по 3 часа на ден. Продължителността на курса е 180 часа.
Провеждане на курс "Армировка и бетон" Ще бъде проведен курс “Армировка и бетон” за 5 участника. Учебните занятия ще се провеждат в 5 дни в седмицата: за теория - по 3 часа на ден в работно и извънработно време и за практика – по 4 часа на ден в работно и извънработно време. Продължителността на курса е 167 часа.
Провеждане на курс "Машинист- монтьор на ПСМ" Ще бъде проведен курс “Машинист-монтьор на пътно-строителни машини” за 6 участника. Учебните занятия ще се провеждат в 5 дни в седмицата: за теория - по 3 часа на ден в работно и извънработно време и за практика – по 4 часа на ден в работно и извънработно време. Продължителността на курса е 204 часа.
Провеждане на курс "Външни ВИК мрежи" Ще бъде проведен курс “Външни ВиК мрежи” за 4 участника Учебните занятия ще се провеждат в 5 дни в седмицата: за теория - по 3 часа на ден в работно и извънработно време и за практика – по 4 часа на ден в работно и извънработно време. Продължителността на курса е 147 часа.
Провеждане на курс "Пътен строител" Ще бъде проведен курс “Пътен строител” за 3 участника. Учебните занятия ще се провеждат в 5 дни в седмицата: за теория - по 3 часа на ден в работно и извънработно време и за практика – по 4 часа на ден в работно и извънработно време. Продължителността на курса е 170 часа.
Издаване на удостоверения на завършилите курсовете Ще се издадат документи за завършен курс съобразно вида на обучението: по част от професия - удостоверение за професионално обучение.
Изготвяне на междинни отчети за изпълнение на проекта Ще се изготвят междинни отчети - технически и финансови отчети, съгласно договора за финансиране. Ще се събират и документи и материали, доказващи напредъка и изпълнение на дейностите по проекта (договори, фактури, декларации, протоколи, заповеди, снимки, присъствени форми, удостоверения, анкетни карти и други).
Представяне на проекта и резултатите Партньор 1 (ГелеСофт) ще отговаря за организиране на представянето на проекта и резултатите. Проекта ще бъде обозначен с билбордове пред офисите на Водещата организация и Партньор 1, а също така и с информационни табели в учебните зали за теория, базите за практика и офисите на Водещата организация и Партньорите. Предвидени са и радио излъчвания в местни медии. Предвижда се изработването на Интернет страница на проекта. Там ще се публикува текуща информация за дейностите по проекта. Ще се създаде форум, където ще могат да споделят опит бенефициентите, които вече са участвали в обучителните курсове по проекта, да се правят консултации и да се набавя информация от други заинтересовани лица.
Заключителен отчет Приключване на работата по проекта и изготвяне на финални технически и финансови отчети. Ще се съберат и материали и документи доказващи достигане на планираната ефективност – лица успешно завършили курсовете и колко от тях са запазили заетостта си (протоколи от изпитите, документи за завършен курс, трудови договори).
Провеждане на курс 4 "Зидар" Ще бъде проведен курс “Зидар” за 4 участника. Учебните занятия ще се провеждат в 4 дни в седмицата: за теория - по 3 часа на ден в работно и извънработно време и за практика – по 4 часа на ден в работно и извънработно време. Продължителността на курса е 178 часа.
Партньори
Партньори:
ЕТ "Ангелин Бахчеванов- ГелеСофт"
"МАТЕКО" АД
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 26 140 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 6 535 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 3 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз