Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.02-0069-C0001
Номер на проект: ВР/QMS/007/15.01.2008
Наименование: ХИДКОМ АД - непрекъснато усъвършенстване и опазване на околната среда
Бенефициент: "ХИДКОМ" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.08.2008
Начална дата: 02.09.2008
Дата на приключване: 02.09.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Оряхово
Описание
Описание на проекта: модернизация на управлението на ХИДКОМ АД, с оглед развитието на конкурентно предимство на дружеството на Единния европейски пазар.
Дейности: Управление на проекта, в т.ч. визуализация ХИДКОМ АД, като Бенефициент по настоящата схема, ще изготви финален технически и финансов доклад.
Разработване и внедряване на ISO 14001 Резултат: - разработена и внедрена система за управлениен а околната среда; - интегриран стандарта ISO 14001 към съществуващия ISO 9001
Закупуване, инсталиране и тестване на оборудване Планира се закупуване, доставка, инсталиране и тестване на оборудване, пряко необходимо за сертифицирането на организацията в съответствие със стандарта ISO 14001. Допълнително, фирмата, доставяща оборудването, ще организира и обучение за персонала, който пряко ще работи с оборудването. Инвестиционната подкрепа включва закупуването на Технологична линия за предварителна подготовка на метални детайли. Резултати: - избран доставчик на оборудването; - доставено оборудване.
Сертифициране на ISO 14001 След успешното внедряване и интегриране на Системата за управление на околната среда, както и след закупуването на необходимото за сертифициането на тази система оборудване, ще бъде избрана организация, която да сертифицира ХИДКОМ АД съгласно ISO 14001. Резултати: - получен сертификат по ISO 14001.
Одит След приключване на дейностите на проекта и с цел гарантиране ефективтото, ефикасно и икономично разходване на средствата по проекта, планираме извършването на одит от страна на експерт-счетоводител с необходимия опит. По този начин ще се гарантира успешното изпълнение на проекта. Резултати: - изготвен одиторски доклад.
Изпълнение на дейност 1. Управление на проекта, в т.ч. визуализация Визуализация - информационни табели
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 46 730 BGN
Общ бюджет: 12 492 BGN
БФП: 6 246 BGN
Общо изплатени средства: 6 246 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 6 246 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 6 246 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
6 246 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 5 309 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 309 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
5 309 BGN
В т.ч. Национално финансиране 937 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 937 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
937 BGN
Финансиране от бенефициента 46 730 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз