Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO002-3.2.01-0001-C0001
Номер на проект: 0005-ЦИО-3.2
Наименование: „Разработване на единен портал за обща и специализирана информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд в България”
Бенефициент: Администрация на Министерски съвет
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Техническа помощ"
Дата на решение на договарящия орган: 11.02.2008
Начална дата: 11.02.2008
Дата на приключване: 31.03.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е да се осигури единен и лесен достъп като се обедини необходимата информация относно Структурните фондове и Кохезионния фонд, както и увеличаване осведомеността и разбирането в обществото относно ефективното и ефикасно използване на СКФ на ЕС в България.
Дейности: 1.1. - Таргетиране, профил на интернет потребителя, анализ на сайтове. В рамките на тази дейност се предвижда проучване на потребителските групи и техните нужди, за да се избере най-добрата функционалност на портала и да се разработи най-ефективен и достъпен дизайн на уеб-страницата. Проучването ще бъде изработено от външен консултант. Ще се определи модел на взаимодействието на потребителите с продукта, структурата на съдържанието и навигацията. Необходимо е таргетиране на потребителя, за да се определи към кого да се насочи информацията и начинът на комуникиране. Важна е връзката с потребителя, какви са нуждите му за информация и как същата да му се предостави в подходящ стил. Сайтът трябва да е използваем – лесно да се открива необходимата информация и бързо да се достъпва. Анализът на потребителя и на съществуващи сайтове ще представи ясна визия за създаване най-добрата функционалност и дизайн на информационния портал.
2.1. - Анализ на текущото състояние на www.eufunds.bg и разработване на идеен проект, събиране на необходимата база данни, анализ на системните изисквания и постигане на съгласие относно техническата спецификация, архитектура и проектни планове. Прое Дейността включва анализ на сайта www.eufunds.bg от изпълнителя и разработването на идеен проект. Изпълнителят ще спазва принципната рамка на сайта, ще следи за задължителните категории, ще заложи обратна връзка с потребителя – система за въпроси и отговори, on-line feedback, начини на предоставяне на информацията. Ще се изработи оценка и на капацитета на системата и ще се направят препоръки относно хардуер, софтуер, лицензи, устройства и други, както и ще се опише подробно тяхната необходимост. Ще се подготви техническа спецификация на проекта. Системата за управление на съдържанието (CMS) - трябва да е лесна за навигация и максимално достъпна за поддържане от администраторите. Необходимо е да се определи начинът на достъпване до информацията от оторизирани лица с определени нива на достъп до отделни категории или модули. Изпълнителят трябва да спазва европейските изисквания за разработка на сайтове (публикувани са указания за разработка на сайтове в официалния портал на Европейската комисия). Новата концепция за портала ще се интегрира и изпълни с помощта на най-новите технологии, ще осигури прозрачност, ще предостави необходимата база данни. Чрез дизайна си информацията ще бъде достъпна и ясна, съдържанието ще е стегнато и приложимо. Информацията, публикувана на съществуващия сайт www.eufunds.bg ще бъде основа за новия портал. Необходимо е в рамките на дейността да се събере изходната и основна информация за всички оперативни програми. Оторизираните лица от съответните администрации ще предоставят изисканата информация, за да се обезпечи навременното изпълнение на проекта, като се вземе предвид създаването на българска и английска версия. Наливането на първоначалното съдържание ще се извърши от изпълнителя. При разработването ще спазват уеб-стандартите, което гарантира съвместимост с различни устройства. Необходимо е осигуряване на периодично архивиране и възможност за търсене с предоставяне на търсачка, отговаряща на нуждите на проекта. Разработката на сайта ще извърши с помощта на система за управление на съдържанието, която ще се създаде чрез разбираем и лесен за използване интерфейс, даващ възможност на администратора на съдържанието на страницата да публикува документи, графики, текстово съдържание, снимки, клипове, да създава, редактира и изтрива категории, подкатегории, документи, снимки и други. Ще се разработи възможност за незрящи да достъпват сайта. Порталът ще поддържа две езикови версии – българска и английска. Цветовото оформление на продукта ще бъде съобразено с насоките, дадени за документи и интернет страници на ЕС. Изпълнителят на техническото и графично оформление на портала ще изготви функциониращ прототип (макет) на сайта, който ще включва основните елементи като се доближава максимално до реалното. На база на този макет след неговото одобрение ще се направи и графичното оформление на сайта, последвано и от художествения дизайн. Потребителят ще разполага с възможности за търсене, карта на сайта, архив. Художественият дизайн ще представя акуратно идентичността и имиджа на проекта, ще изглежда професионален, стилизиран, съобразен с изискванията на модерните уеб стандарти. В рамките на проекта ще се създаде обособен сектор ОП Техническа помощ, където ще се публикува информация за ОПТП като новини, търгове, ръководства, насоки, както и списък с бенефициентите, наименованията на дейностите, размера на публичното финансиране, отпуснато по дейностите. Необходимо е да се определят контролирани нива на достъп до системата и да се зададе темплейт, по който администраторите ще попълват унифицирано информацията. Ще се извърши техническо тестване, което ще има за цел да гарантира, че сайтът отговаря на зададените изисквания за функционалност, бързо действие, производителност, техническа съвместимост със средите, в които ще бъде ползван, да е ползваем за целевите потребители с подчертано лесна и удобна навигация. Предвижда се пилотно тестване и приемателни тестове, които ще бъдат организирани и проведени съвместно от възложителя и изпълнителя.
2.2. - Изготвяне и прилагане на модели на текуща оценка и мониторинг, on-line feedback опции. Поддръжка, добавяне на нови функционални модули, домейн и хостинг. В рамките на тази дейност ще се изработят модели за оценка и мониторинг и ще се подготвят експертни анализи, за да се гарантира, че порталът функционира по предназначение и потребителят е активен в търсенето на информация. Feedback връзката с потребителя ще спомогне за получаване на директна информация и предложения, необходими за измерване удовлетвореността. Поддръжката включва създаването, редактирането и качването на ново съдържание и създаването на нови функционалности и модули, отстраняване на възникнали грешки, промени в софтуера, подновяване абонамент на домейн и хост. При възникване на необходимост се предвижда възможността да се внедри допълнително хардуер и софтуер.
2.3. - Изработване на програма за обучение на администраторите и на наръчник, както и провеждане на обучение. По тази дейност се предвижда да се изготви Наръчник на потребителя за работа със системата за управление на съдържанието. Ще се изготви програма за обучение на потребителите на системата и график за нейното изпълнение. Ще се осигури адекватно обучение на администраторите на портала, като се организират обучения за експерти от съответните администрации, съобразени с различните права на достъп, създаване, редактиране и публикуване на информация със системата за управление на съдържанието, за да се осигури компетентност и висок капацитет за работа, както правилно и безпроблемно въвеждане на информация.
3.1. – Поставяне на рекламни банери в интернет. Ще се поставят рекламни банери на интернет страници и портали, които ще предлагат бърз достъп до създадения портал.
3.2. - Организиране на официално събитие за представяне на портала. Събитието ще има за цел да представи официално старта на информационния портал, предвид необходимостта потенциалните потребители да се информират за готовия сайт. Ще се подготвят и раздадат на участниците в събитието информационни пакети със синтезирана информация, относно съдържанието и функционалността на портала.
Разходи за управление и изпълнение на проекта Разходи за управление и изпълнение на проекта
Непредвидени разходи Непредвидени разходи
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Алфа Рисърч" ООД
СИЕНСИС АД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 216 200 BGN
Общ бюджет: 134 163 BGN
БФП: 134 163 BGN
Общо изплатени средства: 134 163 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 134 163 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 50 BGN
2010 169 417 BGN
2011 - 29 821 BGN
2012 - 1 123 BGN
2013 - 4 361 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
134 163 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 114 038 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 43 BGN
2010 144 004 BGN
2011 - 25 348 BGN
2012 - 955 BGN
2013 - 3 706 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
114 038 BGN
В т.ч. Национално финансиране 20 124 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 8 BGN
2010 25 413 BGN
2011 - 4 473 BGN
2012 - 168 BGN
2013 - 654 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
20 124 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Среден брой осъществени връзки с уеб-сайта за месец
Индикатор 2 Брой публикации/ месец.
Индикатор 3 Рейтинг на удовлетвореност сред потребителите на портала.
Индикатор 4 Обучени администратори/брой.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз