Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.01-0067-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.1-01/106
Наименование: Създаване на благоприятна мултикултурна среда за практическо прилагане на интеркултурно образование и възпитание
Бенефициент: Средно общообразователно училище "Трайко Симеонов" - град Шумен
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 17.06.2008
Дата на приключване: 01.01.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Шумен
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: 1.2. Изработване на план за работа на клубовете по проектното предложение.
1.4*. Проучване и подготовка на ремонтните дейности /избира оферта от предложените, възлага поръчката на конкретен изпълнител и контролира изпълнението на сключените договори/.
1.3.* Провеждане на ежемесечни сбирки, с присъствието на партньорите, на които се разискват проблемите.
1.5.* Закупуване на предвидените в проекта активи и материали, необходими за клубната дейност.
1.6. Представя проекта – покана към родителите на учениците от нашето училище и близките села, медиите, партньорите и учителите за запознаване с основните направления на бъдещата дейност.
1. 7.* Информиране на бенефициентите за работата по проекта.
1.8.* Контрол върху изпълнението на задачите и дейностите по проекта
2.1. Сформиране на клубове по интереси след проучване желанията на учениците (три клуба: „Танц”, „Музика и песен”, „Етнос, традиция и ритуал” – за всеки клуб по три секции – в начална, средна и горна степен).
2.2. Изготвяне на програми за различните секции на клубовете.
2.3.1.* Реализиране работата на клубовете
2.3.3.* Обявяване на конкурс
2.3.4.* Обучение за усъвършенстване на техниката на свирене
2.3.5.* Самостоятелни изяви на децата от клубовете чрез организиране на публични концерти
2.3.6.* Участие в концерти и изяви на партньорите
2.3.7.* Участие в международни изяви
3.* Дейност на учителите
4.1.* Отбелязване на религиозни празници, които имат общ морален принцип
4.2.* Тържествено честване на «Ден на толерантността» – 16 ноември
4.3.* Организиране срещи с психолог за разрешаване на проблеми и конфликтни ситуации между етносите и различните възрастови групи.
4.4.* Превръщане на пролетните училищни празници в традиционни фестивали
4.5.* Изработване на документален филм за традиционните фестивали на СОУ «Трайко Симеонов»
4.6. Организиране на кръгла маса по проблема “Етнос, традиция и толерантност”
4.6.1. Оповестяване на предстояща кръгла маса – съобщение в регионални печатни медии, в училищния вестник, презентация пред училищното настоятелство и журналисти
4.6.2. Реализиране на кръгла маса “Етнос, традиция и толерантност”
2.3.2. Запознаване с културата на етносите
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 65 535 BGN
Общ бюджет: 40 563 BGN
БФП: 40 563 BGN
Общо изплатени средства: 40 560 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 40 563 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 13 105 BGN
2009 12 133 BGN
2010 15 322 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
40 560 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 34 478 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 11 139 BGN
2009 10 313 BGN
2010 13 024 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
34 476 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 084 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 966 BGN
2009 1 820 BGN
2010 2 298 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
6 084 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой деца и ученици от етническите малцинства, включени в приемни училища


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз