Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.01-0064-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Подпомагане на процеса на интеграция и създаване на съвременни условия за развитие на учениците от ромското малцинство в Община Айтос
Бенефициент: Сдружение "Знание-Айтос"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 17.06.2008
Дата на приключване: 31.12.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Айтос
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: 1. Срещи на екипа
2.* Подготовка, разработване и предаване на отчети (междинни и финален)
3. Подготовка на документация за тръжни процедури
4. Изпълнение на тръжни процедури
5. Подготовка и оборудване на стаите за преподаване и на компютърната зала
6. Организиране на ученическите групи за обучение
7. Провеждане на курсовете по български и английски езици, компютърно обучение
8. Организиране на групите за възрастни
9. Провеждане на курсове по мотивационно обучение
10.* Организиране и методическа подготовка на открити уроци
11.* Провеждане на открити уроци за споделяне на опит и обсъждане
12. Организиране на екип за мониторинг и оценка. Подписване на Меморандум за партньорство.
13. Срещи на екипа за мониторинг и оценка. Разработване на оценъчни доклади
14.* Организиране на „Ден на партньорството”
15.* Провеждане на „Ден на партньорството”. Разработване на протокол
16.* Организиране/провеждане на пресконференции, публикации в медиите
17. Разработване , отпечатване и използване на визуални символи: табели, стикери, лого
18. Разработване/предпечатна подготовка на брошура. Разработване мултимедийна презентация.
19. Отпечатване на брошура. Разпространение
20.* Участие на представители на целевата група ученици в училищни тематични събития
21.* Подготовка за участие на родители и ученици в четири културни събити
22.* Участие на родители и ученици в четири културни събития
23. Разработване и внасяне на Докладна записка в Общински съвет – Айтос за промяна в общинската образователна политика спрямо роми
Партньори
Партньори:
Община Айтос
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 68 766 BGN
Общ бюджет: 68 508 BGN
БФП: 68 508 BGN
Общо изплатени средства: 68 505 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 68 508 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 13 753 BGN
2009 41 242 BGN
2010 13 509 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
68 505 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 58 232 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 11 690 BGN
2009 35 056 BGN
2010 11 483 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
58 229 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 276 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 063 BGN
2009 6 186 BGN
2010 2 026 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 276 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой деца и ученици от етническите малцинства, включени в приемни училища
Индикатор 2 Брой родители от етническите малцинства включени в програми, свързани с повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система
Индикатор 3 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз