Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.01-0038-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: УЧИТЕЛИ В МУЛТИКУЛТУРНА СРЕДА
Бенефициент: Европейски информационен център
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 17.06.2008
Дата на приключване: 17.11.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Велико Търново
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: І.1.Създаване на екип за реализация на дейностите по проекта.
І.4.Web страница на проекта (подготовка).
І.4.Web страница на проекта.
І.2. Оценка на проблемите на интеркултурното образование и анализ на потребностите на целевата група.
І.3.*Създаване на подходяща технологична среда за ефективно обучение по училища.
ІІ.1. Изготвяне на учебна документация (подготовка).
ІІ.1. Изготвяне на учебна документация.
ІІ.2. Разработване на обучителни модули за квалификационен курс на учители.
ІІ.3. Разработване на обучителни пакети.
ІІ.4. Изготвяне и отпечатване помагало за учителите.
ІІ.5. Разработване на курс за дистанционно обучение.
3.1. Разработване на календарни графици за обученията на учителите.
3.2. Организация и провеждане на обучителните модули.
3.3.Апробиране на два модула в дистанционна форма на обучение с педагогически колективи от град Павликени.
3.4.Оценка на курса за дистанционно обучение чрез тестова и анкетна форма на проучване сред участниците от град Павликени.
4.1.Текущо консултиране по места на преподавателите в хода на изпълнението на практическите задачи от първия етап на проекта.
4.2.*Медиация и превенция на конфликти в мултикултурна среда.
4.3.Е-консултиране на учители и ученици в рамките на изпълнението на отделните микропроекти през втория етап на проекта.
4.4. Подкрепа при усвояване на учебното съдържание при дистанционната форма на обучение.
5.1. Създаване на портфолио с минимум три дидактически разработки.
5.2. Разработване на индивидуални микропроекти от учителите по пилотни теми от интеркултурното образование.
5.3. Организиране на научно-практическа конференция “Обединени в различието”.
6.1.*Текуща информационна кампания и разпространение на резултатите от проекта чрез СМИ.
6.2. Разработване на информационни дипляни.
6.3.*Е-обмен на добри педагогически практики чрез сайта на ЕИЦ.
6.4. Мултиплициране на квалификационния курс за интеркултурно образование чрез дистанционната форма на обучение.
6.5. Представяне на учебното помагало “Обединени в различието” и резултатите от проекта на национални и международни форуми.
Партньори
Партньори:
ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 56 160 BGN
Общ бюджет: 39 154 BGN
БФП: 39 154 BGN
Общо изплатени средства: 39 150 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 39 154 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 11 232 BGN
2009 19 425 BGN
2010 8 493 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
39 150 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 33 281 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 9 547 BGN
2009 16 511 BGN
2010 7 219 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
33 277 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 873 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 685 BGN
2009 2 914 BGN
2010 1 274 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
5 872 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз