Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.01-0032-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.1-01/148
Наименование: Родители за общо бъдеще
Бенефициент: Фондация център "Отворено образование" - София
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 17.06.2008
Дата на приключване: 17.12.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: 1.1.Създаване и обучение на координационните екипи по проекта (подготовка).
1.1.Създаване и обучение на координационните екипи по проекта.
1.2.Приемане програма на проекта и обучение на координационни екипи (подготовка).
1.2.Приемане програма на проекта и обучение на координационни екипи.
1.3.Разработване програми за обучение (подготовка).
1.3.Разработване програми за обучение.
1.4.Провеждане обучение на обучителите (подготовка).
1.4.Провеждане обучение на обучителите.
2.1.Обучение на родители (подготовка).
2.1.*Обучение на родители.
2.2.Обучение на учители (подготовка).
2.2.Обучение на учители.
2.3.*Укрепване и обучение на училищни настоятелства (подготовка).
2.3.*Укрепване и обучение на училищни настоятелства.
2.4.*Провеждане на публични обсъждания за състоянието на политиката на интеграция в общината (подготовка).
2.4.*Провеждане на публични обсъждания за състоянието на политиката на интеграция в общината.
2.5.*Провеждане на образователен театър (подготовка).
2.5.*Провеждане на образователен театър.
2.6.Планиране и осъществяване на интегративни образователни проекти (подготовка).
2.7.Осъществяване процеса на наставничество (подготовка).
2.7.Осъществяване процеса на наставничество.
2.8.Създаване на консултативни центрове за интеграция в образованието (подготовка).
2.8.Създаване на консултативни центрове за интеграция в образованието.
2.6.Планиране и осъществяване на интегративни образователни проекти.
3.1.1.Подготовка на помагало на учителя за работа в междукултурна среда (подготовка).
3.1.1.Подготовка на помагало на учителя за работа в междукултурна среда.
3.1.2.Подготовка помагало наръчник на родителя (подготовка).
3.1.2.Подготовка помагало наръчник на родителя.
3.2.Разработване на сайт по проекта (подготовка).
3.2.Разработване на сайт по проекта.
4.2.Национална практическо методическа конференция (подготовка).
4.2.Национална практическо методическа конференция.
4.3.Подготовка на краен отчет за проекта (подготовка).
4.3.Подготовка на краен отчет за проекта.
4.1.Институционализиране на проекта в местните общности (подготовка).
4.1.Институционализиране на проекта в местните общности.
Партньори
Партньори:
Община Кърджали
Община Димитровград
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 60 008 BGN
Общ бюджет: 19 075 BGN
БФП: 19 075 BGN
Общо изплатени средства: 19 046 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 19 075 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 12 000 BGN
2009 0 BGN
2010 7 046 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
19 046 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 16 214 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 10 200 BGN
2009 0 BGN
2010 5 989 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
16 189 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 861 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 800 BGN
2009 0 BGN
2010 1 057 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 857 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой родители от етническите малцинства включени в програми, свързани с повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система
Индикатор 2 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз