Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.01-0020-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.1-01/45
Наименование: "Всички заедно на училище"
Бенефициент: ОБЩИНА ВАРНА
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 19.06.2008
Дата на приключване: 01.01.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: 10. Подготовка и осъществяване на процедура по ЗОП за извършване ремонт на спортната площадка в ОУ „Иван Рилски”, гр. Варна.
11. Подобряване състоянието на спортната площадка в ОУ „Иван Рилски”, гр. Варна.
2.Обявяване на конкурс за подбор на кандидати, желаещи да бъдат обучени за Медиатори (между ромската общност и училището).
5.Осъществяване на подбора на желаещи да се обучат за медиатори.
6. Организиране и осъществяване на обучението на медиатори.
7. Провеждане на изпит и сертифициране на медиаторите.
1. Подготовка и провеждане на обучение на учители от приемните училища, които са работили и ще работят с деца от ромски произход в технологии на преподаване на деца, различни от българските
3. Сформиране на работна група за изготвяне на длъжностна характеристика на Медиатора.
4. Изработване на длъжностна характеристика на Медиатора, която да отговаря на спецификата и нуждите на Общината.
8. Назначаване на работа на 8 медиатори в четири училища в общината (по двама във всяко включено училище).
9. Реализиране на същинската работа на медиаторите.
12.*Отчитане на резултатите от работата на медиаторите и техния опит и наблюдения.
13.* Отчитане от страна на обучените учители за ефикасността на предложените технологии в края на първия и втория учебни срокове на учебната 2008/2009 година.
14.Свикване на работната група за отразяване на констатираните недостатъци в длъжностна характеристика и нейното усъвършенстване.
15. Мониторинг
16. Провеждане на работна среща на участниците в проекта за отчитане на постигнатите резултати.
17. Подготвителна работа за финален доклад
Партньори
Партньори:
СНЦ "Минерва 3000"
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 89 899 BGN
Общ бюджет: 83 462 BGN
БФП: 83 462 BGN
Общо изплатени средства: 83 445 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 83 462 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 17 900 BGN
2009 0 BGN
2010 65 545 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
83 445 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 70 943 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 15 215 BGN
2009 0 BGN
2010 55 713 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
70 928 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 519 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 685 BGN
2009 0 BGN
2010 9 832 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
12 517 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой деца и ученици от етническите малцинства, включени в приемни училища
Индикатор 2 Брой родители от етническите малцинства включени в програми, свързани с повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система
Индикатор 3 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз