Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.01-0076-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.1.01/D01/0019
Наименование: Създаване и развитие на Център за подкрепа на безработни лица в град Плевен
Бенефициент: Сдружение "Реха" - Плевен
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 28.09.2009
Начална дата: 11.11.2009
Дата на приключване: 01.09.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Плевен
Описание
Описание на проекта: Дейност 1: Подготовка за изпълнението на проекта; Дейност 2: Подготовка и провеждане на търгове за избор на подизпълнители; Дейност 3: Информационна кампания; Дейност 4: Оборудване на Център за подкрепа „Красота”; Дейност 5: Обучения на целевата група; Дейност 6: Стартиране на работата на Центъра за подкрепа „Красота”. Дългосрочно и краткосрочно безработни младежи, чиято възрастова граница е 19-24 години – 18 лица от община Плевен Дълготрайно безработни лица над 25-годишна възраст - 12 лица от община Плевен
Дейности: Подготовка за изпълнението на проекта В рамките на тази дейност се осъществява подготовка и провеждане на първоначална среща на членовете на екипа (Ръководител, Координатор, Счетоводител, Технически асистент) и Специалиста тръжни процедури, отговорни за цялостното изпълнение на проекта. Тя е предпоставка, както за успешното планиране, мониториране и отчитане на всички дейности по проекта, така и за предварителната оценка на евентуални проблеми и трудности с цел тяхното ефективно преодоляване. На тази първа среща се представя проектът, неговите цели и дейности, както и базисните принципи, които ще се прилагат при тяхната реализация. Разпределят се и се дискутират задълженията на всеки член на екипа. Освен това Ръководителят дава необходимата информация за изискванията на схемата и програмата, които трябва да бъдат спазвани при проектното изпълнение.
Подготовка и провеждане на търгове за избор на подизпълнители Тази дейност обхваща подготовката и провеждането на тръжни процедури за избор на подизпълнители:  Доставка на оборудване за Центъра за подкрепа „Красота”, функциониращ като Студио за красота;  Обучения на целевата група;  Изработка и ежемесечна актуализация на Уеб сайт и изработка на рекламни банери;  Изработка на информационните материали и табела;  Организиране на мероприятие по случай официалното откриване на Центъра. Изборът на подизпълнители се извършва съгласно изискванията на ПМС 55/12.03.2007 г. Чрез изпълнението на тази дейност се спазват принципите на честна конкуренция и прозрачност и се избират най-добрите изпълнители, които предлагат най-добро качество в съчетание с най-добри икономически показатели.
Информационна кампания В рамките на тази дейност се предприемат действия за разпространение на информация за проекта сред максимално широк кръг от безработни лица и представители на местната общност. За достигане на информацията до целевата група се използва съдействието на Дирекция Бюро по труда град Плевен. За потенциалните клиенти на Център за подкрепа „Красота”, както и за всички бъдещи крайни бенефициенти се изработва Уеб сайт, чиято информация ежемесечно се актуализира. На него се помества информация за Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси”, целите на настоящата схема, информация и кратко описание на целите и дейностите на проекта, както и информация за финансовата подкрепа на Европейския съюз. Информацията в сайта ежемесечно се актуализира, благодарение на което в него винаги ще има актуална информация за предлаганите козметични услуги, цени, евентуални промоции и новини, свързани със самата работа на Център за подкрепа „Красота”. Също така се създават и 5 рекламни банера към други сайтове, даващи информация за козметичните услуги, които предоставя Център за подкрепа „Красота”. Освен тези виртуални средства за информираност се изработват и отпечатват информационни материали като светеща информационна табела и 1000 бр. брошури, в които има информация за проекта и козметичните услуги на Центъра. За целите на проекта се правят три репортажа в местната телевизия, първият, от които се излъчва в начален етап от информационната кампания с цел популяризиране целите и дейностите на проекта, вторият е по повод официалното откриване на Центъра с цел информиране на общността за предстоящото събитие, а последният се излъчва в първите месеци след отварянето на Центъра с цел популяризиране на предлаганите козметични и фризьорски услуги в него.
Оборудване на Център за подкрепа „Красота” Услугите на Център за подкрепа „Красота” се предлагат в три напълно ремонтирани помещения, намиращи се в сградата на Бюрото за социално обслужване – Плевен. За нуждите на Центъра се закупува фризьорско, козметично и необходимото за маникюриста оборудване, състоящо се от мебелировка, козметични уреди и апаратура, както и нужните козметични продукти. Цялото оборудване както и закупените козметичните продукти ще бъдат обстойно описани в бюджетното приложение. Провеждането на тази дейност създава предпоставки за качествено предоставяне на услуги и обезпечава успешното развитие на дейността на Центъра.
Обучения на целевата група Дейността се реализира в няколко последователни стъпки: 1. Подбор на безработни лица за участие в обучителните курсове 30 безработни лица от община Плевен преминават професионално теоретично и практическо обучение, даващо им професионална квалификация за практикуване на следните професии: „Фризьор”, „Козметик” и „Маникюрист”. За целта в местен вестник се публикува обява за предстоящите обучителни курсове. Подборът на участниците в обучението се осъществява със съдействието на Дирекция Бюрото по труда - град Плевен, което ще насочи 30 от регистрираните в него безработни лица за включване в обучителните курсове. От подбраните безработни лица 18 са краткосрочно и дългосрочно безработни, чиято възрастова граница е 19-24 години и 12 са дълготрайно безработни на възраст между 25 и 54 години. 2. Професионално обучение на избраните 30 безработни лица Провеждането на курсовете за придобиване на професионална квалификация за специалностите „Фризьор”, „Козметик” и „Маникюр” се извършва от избрания подизпълнител – обучителна институция. Курсовете са насочени към придобиване на теоретически и практически знания за качествено и квалифицирано практикуване на горепосочените професии. Всеки от курсовете е с продължителност два месеца. Обучаваните бенефициенти се разделят на три групи по 10 човека като всяка група се обучава в съответната специалност: 10 лица преминават курс за фризьори, 10 за козметици и 10 за маникюристи. Всички лица, преминали успешно своето обучение, получават съответния документ, утвърждаващ придобитата от тях квалификация. 3. Мотивационно обучение на избраните 30 безработни лица Извън рамките на професионалните курсове за придобиване на професионална квалификация по специалностите „Фризьор”, „Козметик” и „Маникюрист” се провежда и мотивационно обучение на бенефициентите. Това обучение цели усвояването на социални умения за активно поведение на пазара на труда, а именно: подпомагане на адаптацията към пазара на труда; формиране на социални умения при търсене на трудова заетост; справяне със стреса и повишаване на самооценката на търсещите работа лица; подготовка на документи за кандидатстване - автобиография, мотивационно писмо и др.; изграждане на основни умения за общуване и представяне пред работодатели.
Стартиране на работата на Център за подкрепа „Красота Първата стъпка, която се извършва в рамките на тази дейност е организиране на мероприятие по случай официалното откриване на Център за подкрепа „Красота”. За цялостното организиране на мероприятието се грижи избраният подизпълнител. Следващата стъпка на тази дейност се изразява в подбор на персонал за Център за подкрепа „Красота”. Персоналът се излъчва от обучените 30 безработни лица. Пет от безработните лица, преминали успешно обучението, се назначават на работа в Центъра за срок от 12 месеца. Наемат се и трима наставници, съответно наставник фризьор, наставник козметик и наставник маникюрист, които да подпомагат изцяло дейността на обучените и назначени безработни лица, като ги наставляват и консултират. Това създава спокойна работна обстановка и ефективна работа на Центъра и води до привличане на клиенти и по-добро самофинансиране. Така назначеният персонал не само, че подобрява своите придобити от обучението професионални знания и умения в реална работна атмосфера, но в продължение на една година разработва новооткрития Център, който ще функционира като Студио за красота. По този начин се осигурява успешното функциониране на Центъра за подкрепа, който да предлага услуги и подкрепа и на нови потенциални бенефициенти от уязвимите групи на пазара на труда и след приключване на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 138 316 BGN
Общ бюджет: 2 378 BGN
БФП: - 323 BGN
Общо изплатени средства: 13 670 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ - 323 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 27 663 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 - 13 993 BGN
2015 0 BGN
13 670 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС - 274 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 23 514 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
23 514 BGN
В т.ч. Национално финансиране - 48 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 4 149 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 - 13 993 BGN
2015 0 BGN
- 9 844 BGN
Финансиране от бенефициента 27 329 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой сключени договори с членове на екипа
Индикатор 3 Брой проведени екипни срещи.
Индикатор 4 Брой избрани изпълнители на външни услуги
Индикатор 5 Брой избрани безработни лица за участие в обучения за придобиване на професионална квалификация
Индикатор 6 Брой избрани безработни лица за участие в мотивационно обучение
Индикатор 7 Брой проведени обучения за придобиване на професионална квалификация
Индикатор 8 Брой проведени мотивационни обучения
Индикатор 9 Брой безработни лица, повишили своите знания и умения
Индикатор 10 Брой безработни лица, получили професионална квалификация
Индикатор 11 Брой получени документ за професионална квалификация
Индикатор 12 Брой назначени безработни лица в Център за подкрепа „Красота”
Индикатор 13 Брой наети наставници в Център за подкрепа „Красота”
Индикатор 14 Брой (по видове) осъществени дейности за информиране и публичност
Индикатор 15 Брой изработени и ежемесечно актуализирани Уеб сайта
Индикатор 16 Брой изработени и качени банера
Индикатор 17 Брой телевизионни репортажа
Индикатор 18 Брой отпечатани и разпространени брошури за проекта и услугите на Център за подкрепа „Красота”
Индикатор 19 Брой изработени информационни табели
Индикатор 20 Брой официални откривания
Индикатор 21 Брой открити Центъра за подкрепа
Индикатор 22 Брой оборудвани помещения
Индикатор 23 Брой безработни лица, включени в обучения за придобиване на професионална квалификация
Индикатор 24 Брой безработни лица, включени в мотивационно обучение
Индикатор 25 Брой безработни лица с повишени знания и умения
Индикатор 26 Брой безработни лица с придобита професионална квалификация
Индикатор 27 Брой безработни лица, получили документ за професионална квалификация
Индикатор 28 Брой безработни лица, наети на работа
Индикатор 29 Брой наети наставници в Център за подкрепа „Красота”.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз