Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.01-0072-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.1.01/D01/0018
Наименование: ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ
Бенефициент: Национална потребителна кооперация на слепите в България
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 28.09.2009
Начална дата: 11.11.2009
Дата на приключване: 01.09.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Осигуряване на достъпна среда, популяризиране на НПКСБ, обучение на регионални координатори и специалисти, създаване на 13 регионални центъра за подкрепа на заетостта, сформиране на мобилен консултантски екип.
Дейности: Популяризиране на НПК на слепите в България НПКСБ съществува вече 64 години и осъществява успешно своята социална мисия. За да информираме обществото за своите резултати, предвиждаме организиране на информационна кампания, която включва: - Осигуряване на специалист по маркетинг и реклама; - Изработване на интернет страница на НПКСБ на български и английски език; - Изработване и разпространение на информационни диплянки за дейностите и социалните услуги на НПКСБ; - Заснемане на телевизионен филм за презентиране на проекта и дейността на кооперацията
Обучение на регионални координатори и специалисти. В НПКСБ членуват над 2000 член кооператори, които освен слепотата имат и други трайни и неизлечими страдания и недъзи. Те живеят на територията на цялата страна и условно са разпределени в 13 района, покриващи всички административни области. За да постигнем по-добра координация и децентрализация, предвиждаме да обучим 13 регионални координатори и 13 регионални специалисти с увредено зрение, които да организират по места консултативни центрове и да поддържат преки контакти с всички член-кооператори от региона. Те ще могат да организират предоставянето на консултантски и социални услуги по места, да издирват и привличат нови член-кооператори, да съдействат за разкриване на нови работни места, да поддържат контакти с представителите на местните власти и институции и да популяризират ролята на НПКСБ за социално включване. Ще организираме 9 учебни модула в рамките на 3 семинара, които ще включват формиране на базови умения като: стартиране на собствен бизнес, управление на малка фирма, култура на поведение и обслужване на клиенти, комуникационни и социални умения, социално законодателство и работа по европейски програми и проекти, маркетинг и мениджмънт, правен режим на социалните услуги, трудови и осигурителни права на хората с увреждания и др.. След приключването на семинарите ще бъдат изготвени сборници с помощни материали, които ще бъдат предоставени на участниците в обучението, за да ги ползват в своята бъдеща работа. Ще бъде назначен организатор обучения, който е член-кооператор, специалист с подходящо образование. . За техническото обезпечаване на неговата дейност ще бъде нает офис в гр. Варна, който е адаптиран за хора с увредено зрение.
Създаване на 13 центъра за подкрепа на заетостта и самонаемането за хората с увредено зрение в отделните региони. Обучените регионални координатори и специалисти с увредено зрение ще бъдат овластени да представляват НПКСБ и да преговарят с местните власти и институции за развитие на социалното предприемачество. Те ще могат да издирват и нови кандидати за членство в НПКСБ, да им съдействат да подготовка на документите за кандидатстване, да ги консултират за социалните и рехабилитационните услуги на НПКСБ и да посредничат при решаване на възникнали социални проблеми. Ще бъде назначен организатор на регионалните центрове, който ще поддържа постоянна връзка с регионалните координатори и екипа за управление на проекта. Той също ще бъде човек с увредено зрение – член-кооператор. За техническото обезпечаване на неговата дейност ще бъде нает офис в гр. Варна, който е адаптиран за нуждите на незрящите специалисти.
Сформиране на мобилен консултантски екип за социално и правно обслужване на хората с увредено зрение по региони. Ще бъде сформиран мултидисциплинарен екип от специалисти, който ще бъде на разположение на регионалните координатори при възникнали въпроси и проблемни ситуации по места. В този екип ще участват част от обучителите, които ще останат до края на проекта да консултират индивидуално хората с увреждания от целевата група. Ще бъдат включени консултанти по бизнес планиране, маркетинг и мениджмънт, социално предприемачество, социални услуги, трудови и осигурителни права, местно самоуправление, етикет и протокол, европейски фондове и програми. При възникнала необходимост могат да се включват и други експерти. Консултациите ще се дават устно, писмено, по телефона, по интернет, а при възникнали сложни ситуации могат да бъдат организирани посещения на място. Заявките за консултации ще се подават от регионалните координатори на специално нает програмен асистент с увредено зрение, който ще се ангажира да предаде обратно получените от консултантския екип отговори. За техническото обезпечаване на неговата дейност ще бъде нает офис в гр. Варна, адаптиран за хора с увредено зрение.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 252 384 BGN
Общ бюджет: 229 549 BGN
БФП: 229 549 BGN
Общо изплатени средства: 215 291 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 229 549 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 50 477 BGN
2011 151 430 BGN
2012 27 490 BGN
2013 - 14 106 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
215 291 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 195 117 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 42 905 BGN
2011 128 716 BGN
2012 23 367 BGN
2013 - 11 990 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
182 998 BGN
В т.ч. Национално финансиране 34 432 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 7 572 BGN
2011 22 715 BGN
2012 4 124 BGN
2013 - 2 116 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
32 294 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Подкрепа на НПКСБ, като социално предприятие, чрез метода на децентрализация
Индикатор 3 Обучени 26 регионални координатори и специалисти, като доставчици на социални услуги и работодатели
Индикатор 4 13 регионални координатори ще бъдат овластени да представляват НПКСБ


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз