Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.01-0015-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.1.01/D01/0030
Наименование: Създаване на социално предприятие „Перално стопанство”
Бенефициент: Сдружение "Център за социални и здравни грижи"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 28.09.2009
Начална дата: 12.11.2009
Дата на приключване: 12.03.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
Описание
Описание на проекта: Управление, мониторинг и оценка на проекта Информиране за проекта и популяризиране на модела за социално предприятие Разработване на методология на социалното предприятие. Създаване и организиране дейността на социалното предприятие: ремонт, обзавеждане и оборудване на обществената пералня разработване на мотивационни и обучителни програми изготвяне на регистър с подбраните лица от целевите групи - осъществяване на социална подкрепа и консултации на лицата от целевите групи 5. повишаване на пригодността за труд: - организиране на мотивационни тренинги - провеждане на обучение
Дейности: Подготовка, организиране и реализация на проекта Екипът ще отговаря за цялостната организация и координация на дейностите. За цялостното изпълнение на проекта ще отговаря екип от 3 души. Основни поддейности: 1.1. Подготовка на индивидуалните ангажименти на членовете на екипа. 1.2. Провеждане на регулярни екипни срещи – всеки месец - за разпределяне на текущите за месеца задачи, решаване на оперативни въпроси, планиране на предстоящото и отчитане на направеното. 1.3. Провеждане на разширени екипни срещи с участието на пряко ангажираните в изпълнението на проекта. 1.4. Непрекъсната комуникация между представителите на екипа с цел ефективно планиране, организация и управление на проектните дейности. 1.5. Текущо обработване и поддържане на документацията.
Популяризиране на финансиращата програма, проектните дейности и постигнатите резултати Изготвяне на информационно табло за Офиса на проекта. Публикации в местните медии за старта, развитието и края на проекта – 5 публикации. Организиране на прес-конференции за презентиране на проектните дейности и резултатите от проекта – 4 прес-конференции. Изработване на информационни материали за проекта с логото на ОП „Развитие на човешките ресурси” (100 плаката и 200 брошури, съдържащи информация за финансиращия орган и проектните дейности и 500 брошури с информация за социалното предприятие)
Обучение за създаване и развитие на социално предприятие, за бенефициента по проекта. Дейността включва обучение по следните модули: 4.1. запознаване с концепцията на социалното предприемачество; 4.2. Модул „Мотивация, оценка на готовността за стартиране на СП и оценка на риска” 4.3. Модул „Бизнес планиране за СП”; 4.4. Модул „Маркетинг, реклама и изграждане на търговски умения за СП; 4.5. Модул „Управление на Човешките ресурси в СП” Провеждане на изнесени тренинг обучения по модули: Тренинг обучение „Бизнес планиране на СП”; Тренинг обучение „Маркетинг, реклама и изграждане на търговски умения на СП”; Обучение „Управление на ЧР на СП”;
Подбор на лица от целевите групи и провеждане на мотивационни тренинги Провеждане на информационни срещи и интервюта (със съдействието на партньора по проекта и съответните институции – Дирекции „Бюро по труда”) с лица от целевите групи за включване в мотивационните модули и обучителни програми. Подбор на лица от целевите групи за включване в проектните дейности. Провеждане на мотивационни тренинги за лица от целевите групи за придобиване на умения за активно поведение и самостоятелност. Консултиране. Екипът по проекта ще съдейства и подкрепя всички лица от целевите групи, включени в проектните дейности за намиране на работа.
Ремонт и оборудване на пералното стопанство Организиране на ремонт, обзавеждане и оборудване на социалното предприятие: избор на фирма изпълнител на ремонтните дейности. Обособяване на гише за приемане на пране, перално помещение, сушилно помещение, склад за мръсни дрехи, склад за чисто пране, стая за почивка и гише за предаване на пране (Наредба №37). Извършване на ремонт. Избор на фирма доставчик на оборудване. Необходимо оборудване: (1 брой пералня за 16,5 кг пране; 3 броя перални за 6 кг. пране; 1 брой сушилня за пране за 13 кг. пране; 2 броя гладачни маси). Лицензиране дейността на пералнята в съответните институции
Повишаване на пригодността за труд Изготвяне на индивидуална оценка и програма за подкрепа и мотивационна програма за всяко лице от целевите групи; организиране на мотивационни обучения според направената оценка и програми; провеждане на обучение в специализирана работна среда; запознаване с нормативната уредба, касаеща дейността на перално стопанство; осигуряване на база за провеждане на практика и провеждане на практически занятия - 12 лица от целевите групи ще посетят за производствен стаж обществена пералня в гр. Пазарджик. Производственият стаж ще се проведе на две групи по6 лица за период от 15 работни дни за всяка група.
Изработване на методология на социалното предприятие. Дейността включва: 7.1. маркетингово проучване 7.2. изготвяне на методики 7.3. изготвяне на бизнес план за осигуряване на устойчивост на обществената пералня 7.4. изготвяне на образци на необходимите документи за функциониране на пералнята и осъществяване на дейностите в нея (договори, задания за работа/длъжностни характеристики, планове за работа, планове за консултиране на лица от целевите групи и т.н.).
Стартиране дейността на пералното стопанство Осигуряване на всички разрешителни и лицензионни документи за пералното стопанство. Подбор на 6 лица от целевите групи. Сключване на договори с 6 лица от целевите групи (5 лица за работа в пералнята и 1 шофьор). Стартиране на дейността.
Мониторинг и отчитане, проследяване на социалния ефект от реализацията на проекта При реализацията на настоящия проект основните принципи, от които ще се ръководи екипът, са прозрачност и гласност при изпълнение на всички дейности. Екипът е убеден, че вътрешният мониторинг и контрол са задължителен елемент за гарантиране на успешна реализация на всеки вид дейност. Ще бъде разработена система за вътрешен мониторинг, включваща протоколи от срещите на екипа по проекта и партньора, технически и финансови отчети по изпълнение на дейностите, програми за обучение и анкетни карти. Системата за мониторинг предвижда осъществяване на постоянен контрол от ръководителя на проекта върху спазването на графика за изпълнение на заложените дейности, както и върху ежедневната работа по проекта. Ръководителят на проекта ще контролира и провеждането на предвидените обучения. Основната цел на систематичния мониторинг е да се постигне максимално съответствие между предвидените и постигнати резултати, както и реализиране на заложените цели и осигуряване на прозрачност на осъществяваните дейности.
Партньори
Партньори:
ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 297 286 BGN
Общ бюджет: 250 254 BGN
БФП: 243 587 BGN
Общо изплатени средства: 228 205 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 243 587 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 89 125 BGN
2011 141 680 BGN
2012 - 2 425 BGN
2013 0 BGN
2014 - 174 BGN
2015 0 BGN
228 205 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 207 049 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 75 756 BGN
2011 120 428 BGN
2012 - 2 061 BGN
2013 0 BGN
2014 - 148 BGN
2015 0 BGN
193 975 BGN
В т.ч. Национално финансиране 36 538 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 13 369 BGN
2011 21 252 BGN
2012 - 364 BGN
2013 0 BGN
2014 - 26 BGN
2015 0 BGN
34 231 BGN
Финансиране от бенефициента 8 118 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой проведени консултации и обучения на бенефициента по социално предприемачество
Индикатор 2 Брой обучения-
Индикатор 3 Брой консултации и мотивациионни тренинги
Индикатор 4 Изградено СП
Индикатор 5 Брой обучени лица от целевата група
Индикатор 6 Брой лица от целевата група с придобита пригодност


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз