Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.01-0010-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.1.01/D01/0004
Наименование: „Младежка работилница” – шанс за младите роми
Бенефициент: Сдружение “Партньори- Кюстендил”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 28.09.2009
Начална дата: 10.11.2009
Дата на приключване: 01.07.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
                    Кюстендил
Описание
Описание на проекта: • Изграждане на социално предприятие „Младежка работилница” с 3 ателиета: „Приложен текстил”, „Приложни изкуства” и „Кошничарство” • Мотивационно обучение на участниците в ателиета-та • Обучение за овладяване на част от професия „Ши-вач” • Практика при национални майстори • Маркетингова стратегия на СП „Младежка рабо-тилница” • Ден на отворените врати • Изложби – базар на изделия на работилницата • Изложение на социалните предприятия • Официално приключване на проекта - демонстра-ции и кръгла маса
Дейности: Управление на проекта Подготовка на дейността – ще проведем първа среща на организациите – партньори; актуализиране на план-графика на дейностите; подписване на договорите с екипа на управление на проекта; разработване на правила за работа; графици за срещи на екипа; отчетност; сформиране на екипа от обучители и консултанти за отделните ателиета; разработване на програма и график за работа на ателиетата; разработване на правила за счетоводна отчетност; Офисът на проекта и СП „Младежка работилница” не са един и същ адрес. За по-ефективното и мобилно ръководство на проекта е необходимо закупуване на лаптоп, на който ще се съдържа цялата информация по проекта и който ще може да се ползва както от екипа на проекта, така и от работещите в Младежката работилница. За ефективното изпълнение на проекта е необходимо закупуването на мултифункционално устройство и цифров фотоапарат. Месечно управление – екипът на проекта ще провежда месечни срещи, на които ще се прави анализ на изпълнението на проекта и ще планират дейностите за следващия месец. На три месеца ще се провежда срещи на ръководствата на организациите партньори, на които ще се оценява напредъка по проекта и при необходимост ще се предприемат мерки, гарантиращи постигането на планираните резултати.
Оборудване и обзавеждане на СП „Младежка работилница” Младежката работилницата ще ползва две помещения в ОДЗ „Мечта”гр.Кюстендил с обща площ 43 кв.м. В едното помещение ще работи ателие „Приложен текстил”, а в другото ще разположим ателие „Кошничарство” и ателие „Приложни изкуства”. Двете ателиета ще работят по график за да се използва максимално ефективно помещението. Във всяко от ателиетата ще работят по 15 младежи. Помещенията се нуждаят от освежителен ремонт, който ще бъде направен с доброволен труд от членовете на организациите – партньори. Необходимото оборудване, обзавеждане, материали и консумативи за работата на ателиетата са подробно описани в бюджета и в приложенията към него. Доставката им ще бъде възложена на външен изпълнител.
Подбор на участниците в ателиетата на СП „Младежка работилница” Сформирането на групите за работа в ателиетата на Младежката работилница е от решаващо значение за устойчивото развитие на новото социално предприятие. При подбора участниците ще се търсят младежи от различни възрастови групи (16 – 18 г., 18 – 20 г. и над 20 г.). Всяка година част от младежите ще напускат и на тяхно място ще идват нови. Затова трябва да се осигури приемственост – обучените по проекта младежи ще обучават тези, които ще се включат през следващите години. Плакати за изграждането на Младежката работилница и на ателиетата ще бъдат разлепени из ромската махала. Рекламни дипляни, популяризиращи проекта ще бъдат разпространени сред младите роми. Координаторът на проекта ще работи един месец в офиса на Сдружение ЛАРГО, който е в центъра на ромската махала, за да може да дава индивидуална информация и да записва желаещите да работят в отделните ателиета. Всеки младеж, който желае да се включи в работата на определено ателие ще попълва заявление за участие. Заявленията ще бъдат разгледани от комисия, сформирана от организациите – партньори и представители на заинтересованите страни. Комисията ще определи участниците в отделните ателиета. Имайки предвид мобилността и неустойчивите интереси на целевата група ще подберем по 20, а не по 15 човека за всяко ателие. Определените младежи ще преминат мотивационно обучение.
Мотивационно обучение Изградените групи за работа към отделните ателиета ще преминат три дневно изнесено обучение, като всяка група ще работи самостоятелно. Участници в обучението ще бъдат също обучителите и консултантите на ателиетата. Обучението ще е изнесено извън Кюстендил, за да се създадат условия за неформално общуване, изграждане на приятелски отношения между участниците, фокусиране на участниците върху обучението. Практиката показва, че когато обучението се провежда в населеното място винаги има участници, които отсъстват, макар и за малко, поради „неотложни причини”. По време на обучението участниците ще бъдат запознати с целите и дейностите на проекта, ще отработват умения за ефективна комуникация и екипна работа, ще се изгражда мотивация и нагласа за изява и реализация чрез трудова дейност.
Обучение за овладяване на част от професия „Шивач” Ще бъде сформирана група от 12 младежи над 16 г. възраст, които не ходят на училище или са дълготрайно безработни, обект на социално подпомагане. Обучението ще се води от ЦПО или професионална гимназия. Обучението ще е с продължителност 150 учебни часа и ще приключи с полагане на изпит. Издържалите изпита ще получат Удостоверение за преминато обучение за овладяване част от професия „Шивач”. Част от издържалите изпита ще работят почасово в ателие „Приложен текстил”.
СП „Младежка работилница” Изградените ателиета ще работят по определен график. Всяко ателие ще се ръководи от доказани професионалисти в съответната област. Младите хора ще овладяват практически умения и знания, които ще подпомогнат бъдещата им успешна реализация на пазара на труда. Младежите ще имат възможност да работят и самостоятелно при подготовка на практическите задачи. Ателие „Приложен текстил” – Младежите, които ще работят в ателието ще притежават необходимите знания и квалификация. С помощта на консултант „Приложен текстил” те ще овладяват умения за изработване на облекла и костюми, на базата на традиционните български фолклорни костюми, тъй като напоследък се забелязва търсене на такива. Ателие „Кошничарство” – Основната цел на това ателие е да допринесе за съживяване и запазване на този традиционен ромски занаят и да помогне за развитие на предприемаческите умения сред младите представителите на общността. Ателие „Приложно изкуство” – Участниците ще овладяват умения за изработване на сувенири на база украсяване на заготовки (стъкло, керамика, дърво, метални елементи); изработване на макрамета и пана от конци; изработване на картички и декорация на стъкло чрез салфетна техника; изработване на сувенири и пана от мозайка (стъкло, теракота, фаянс); изработване на картини от рециклирана хартия, която се приготвя ръчно; плетива на една кука; бродерия; сувенири от текстил и природни материали. В ателието по график ще работят трима преподаватели, специалисти в следните области: - картини от рециклирана хартия, пирографисване и иконопис - пана, макремета, природни материали - стъклопис, апликация Ще бъде сформиран екип от доброволци, представители на Сдружение “Партньори – Кюстендил”, Сдружение ЛАГРО, на Занаятчийската камара, на Съюза на инвалидите, които да присъстват на занятията на ателиетата и да подпомагат младежите с идеи и демонстрация на практически умения (плетива, бродерии, дантели, пана и др.)
Практика при национални майстори Екипът на проекта, заедно с обучителите на отделните ателиета ще установят контакти и ще подготвят практика на участниците в ателиетата на някои от националните етнографски комплекси („Етъра” край гр. Габрово, „Самоводската чаршия” в гр. Велико Търново, Троян, Трявна и др.), където ще имат възможност да се запознаят с работата на национално признати майстори и да работят под тяхно ръководство. Практиката ще е с продължителност 5 дни. По време на практиката младите хора ще се убедят в предимствата и ползата от това, да владееш определени умения в областта на художествените занаяти. Това ще ги мотивира за бъдеща професионална реализация в тази област, а някои от тях ще бъдат мотивирани да започнат стаж като чираци по определени професии към Националната занаятчийска камара.
Маркетингова стратегия на СП „Младежка работилница” Устойчивостта на Младежката работилница и постигането на нейните социални цели зависи от осигуряването на нейната самоиздръжка. Целта на маркетинговата стратегия е да направи анализ на пазара на произвежданите продукти на регионално и национално ниво, да предложи атрактивна и ефективна рекламна стратегия, да очертае пазарните ниши, към утвърждаването на които трябва да бъде насочена дейността на Младежката работилница. За разработването на маркетинговата стратегия ще се търси външен изпълнител. При провеждането на проучването на пазара ще бъдат включвани младежите, участници в ателиетата на СП „Младежка работилница”. Рекламната стратегия ще бъде обсъждана с тях и ще разработи модел, при който на младежите ще се делегира решаваща роля. Така младите хора не само ще са овладели умения за изработване на определени художествени изделия, но и ще упражнят умения за реклама и пласмент на тези изделия.
Ден на отворените врати По случай Международния ден на ромите – 8-ми април ще организираме ден на отворените врати. Ще бъдат поканени родителите на участниците в ателиетата да посетят работилницата, младежи от ромската махала, ученици от останалите училища, представители на местните власти, други неправителствени организации, доставчици на социални услуги, медии и др. В гр.Кюстендил и в ромската махала ще бъдат разлепени плакати, популяризиращи Деня на отворените врати, ще бъдат изпратени поименни покани до родителите, местните власти, НПО, медии и др.
Изложби – базар Ще организираме изложби – базар с произведения на ателиетата на СП „Младежка работилница” по време на големите ромски празници и по време на празниците в гр.Кюстендил, които са над 50. Ромски празници – Банго Васили (14.01), Международния ден на ромите (08.04) и Ерделез (06.05) Празници на община Кюстендил – Мартенски културни празници и празника на гр.Кюстендил; Международен фестивал „Мир на Балканите” през м.май; празника на черешата през м.юни; Международен ден на детето – 01.06; Международните фолклорни фестивали „Пауталия” и „Сребърна пафта” през м.юли; Летни културни празници, Международен събор „Краище” и Национален фестивал на старата градска песен през м.август; Празник на плодородието през м.октомври; Коледните и новогодишни празници, Великденските празници и др.
Изложение на социалните предприятия За участие в изложението ще бъдат поканени представители на социални предприятия от страната със сходен предмет на дейност и целева група. На всяко предприятия ще бъде предоставена възможността да представи резултатите от своята дейност. Изложението ще е с продължителност 2 дни. В рамките на изложението ще проведем конференция по проблемите на социалното предприемачество, на която ще се обсъдят постиженията, проблемите и предизвикателствата пред социалното предприемачество; ще се търсят решения на общи проблеми. Очакваме в изложението да вземат участие 20 социални предприятия от страната, като от всяко предприятие ще присъстват по 2 представители. На изложението ще се разпространява Каталога на изделията на СП „Младежка работилница”, ще се представят пред широката публика продуктите от дейността на ателиетата.
Официално приключване на проекта Последните дейности по проекта ще са през м.15 По време на коледните и новогодишни празници ателие „Приложен текстил” ще организира ревю на народни носии, ателие „Кошничарство” ще организира демонстрации на плетене на кошници и други изделия, ателие „Приложно изкуство” също ще организира демонстрации на изработка на сувенири. Децата и младежите от Кюстендил ще имат възможност с помощта на участниците от ателиетата сами да изработят определени изделия. Ще организираме кръгла маса (30 участника) с представители на всички заинтересовани страни, на която ще представим резултатите от проекта и разработения модел на социално предприятие.
Информиране, публичност и визуализация Информиране и публичност: - 4 пресконференции – първата при стартирането на проекта с цел неговото представяне пред кюстендилската общественост; втората – преди провеждането на Ден на отворените врати; третата – при откриването на Изложението на социалните предприятия и четвъртата – при приключването на проекта за запознаване на широката общественост с постиженията и резултатите по проекта - Интернет страница на проекта – на страницата ще бъде представен проекта, СП „Младежка работилница”, ще бъдат представени добри практики и на други социални предприятия, ще бъдат представени участниците в Изложението на социалните предприятия, ще бъде качен Каталога на изделията на Младежката работилница и др. - Рекламна дипляна за представяне на проекта – пълноцветен печат, размер А4 сгъната на три, тираж 500 броя - Плакат за популяризиране на Ден на отворените врати – пълноцветен печат, размер А3, тираж 200 броя - Плакат за популяризиране на Изложението на социалните предприятия – пълноцветен печат, размер А3, тираж 200 броя - Каталог на изделията на СП „Младежка работилница” – пълноцветен печат, тираж 1000 броя - Брошура, описваща разработения модел и постигнатите резултати по проекта – тираж 200 броя - Рекламни тениски на СП „Младежка работилница” – 100 броя Визуализация – за популяризиране на финансовия принос на ЕСФ и ОП „РЧР” ще бъдат изработени и поставени 3 указателни табели, които ще бъдат поставени в офисите на организациите – партньори и на материалната база на СП „Младежка работилница”; обозначителни етикети, които ще се поставят на закупеното оборудване и обзавеждане; на всички материали, издания и продукти от проекта ще бъде отразявана финансовия принос на ЕСФ и ОП „РЧР”, като ще се спазват стриктно изискванията посочени в Насоките за визуализация.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 186 459 BGN
Общ бюджет: 109 849 BGN
БФП: 109 271 BGN
Общо изплатени средства: 124 582 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 109 271 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 79 785 BGN
2011 44 796 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
124 582 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 92 881 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 67 818 BGN
2011 38 077 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
105 894 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 391 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 11 968 BGN
2011 6 719 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
18 687 BGN
Финансиране от бенефициента 800 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 2 Създаване на 1 ново социално предприятие СП „Младежка работилница”
Индикатор 3 Обучени 12 представители на целевата група за овладяване на част от професията „Шивач”
Индикатор 4 10 човека получават удостоверение за преминато обучение за овладяване на част от професията „Шивач”
Индикатор 5 Разработена маркетингова стратегия на СП „Младежка работилница”
Индикатор 6 100 човека са посетили Деня на отворени врати
Индикатор 7 300 човека са посетили Изложението на социалните предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз