Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.01-0009-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.1.01/D01/0029
Наименование: Повишаване на жизнения и социален статус на лица от уязвими групи чрез създаване на социално предприятие към СУПЦ Димитровград.
Бенефициент: Община Димитровград
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 28.09.2009
Начална дата: 12.11.2009
Дата на приключване: 12.03.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Димитровград
Описание
Описание на проекта: 1. Организация по стартиране на проекта. 2. Създаване на материални условия – база и оборудване на Социалното предприятие. 3. Издаване на методически помагала. 4. Наемане и обучение на персонала. 5. Подбор на потребители. 6. Обучение на потребителите. 7. Стартиране на производствената дейност на Социалното предприятие. 8. Трудово посредничество. 9. Информираност и публичност. Конференция „Тенденции за развитие на социалното предприемачество в България.
Дейности: Организация по стартиране на проекта 1.Сформиране на екип, състоящ се от ръководител, координатор, счетоводител, технически сътрудник. 2. Работна среща на екипа на проекта – разпределяне на роли и отговорности, подготовка на детайлизиран план за изпълнение на проекта, изработване на график на срещите, изготвяне на схема за документите и информационните потоци, уточняване периодичността на отчитане.
Създаване на материални условия – база и оборудване на Социалното предприятие Ще се проведе процедура за избиране на изпълнител на ремонтните дейности и доставчик на необходимото оборудване. Ще се закупи оборудването, необходимо за развиване на предвидените дейности, което от своя страна ще гарантира успешното реализиране на проекта
Издаване на методически помагала Ще се разработят: 1. Методология за работа с уязвими групи в Социално предприятие – ще съдържа набор от материали, по който ще се проведе обучението на персонала на Социалното предприятие, и който ще служи както за обучение на последващо постъпили на работа специалисти, така и за методическо помагало при решаване на текущи проблеми. 2. Сборник с програми за обучение, по избраните специалности, на бенефициентите – изготвен на база лицензираните програми на ЦПО към Община Димитровград.
Наемане и обучение на персонала 1.Изготвяне на длъжностни характеристики и определяне на критерии за подбор на персонала. Определяне на процедура за приемане и регистриране на кандидатите. 2. Публикуване на обяви за подбор на персонал – ще се публикуват обяви в местната и регионална преса, ще се изпратят писма до институции и организации, които могат да разпространят допълнително информацията. 3.Подбор на персонала: преглед и оценка на постъпилите кандидатури; насрочване на дати за интервюта; провеждане на интервюта. 4.Назначаване на персонала – сключват се договори с избраните кандидати. 5.Обучение на персонала. Ще се наеме външна организация. Предвижда се да се проведат 6 обучителни курса за 16 човека – персонала на СП, Дирекция”Хуманитарни и социални дейности”, и други доставчици на социални услуги в община Димитровград. Обучението ще бъде 120 часа. Темите на обученията са: • Мотивационно обучение за работа с лица със специални потребности • Специфика в общуването и обучението на хора от уязвими групи • Социално - психологически блок • Здравословни и безопасни условия на труд
Подбор на потребители За целта ще се предприемат следните действия: 1.Информационна кампания насочена към целевата група на проектното предложение за целите и дейностите по проекта. 2.Приемане на заявление на кандидат потребителите. 3.Сформиране на оценъчна комисия, включваща психолог, социален работник, ръководителя на СП и ръководителя/координатора на проекта. 4.Изготвяне на окончателен списък по специалности и запознаване с правилника за вътрешния ред. 5.Сключване на договори.
Обучение на потребителите 1. Теоретична подготовка – извършва се на база изготвения сборник с програмите за обучение по специалностите: Шивачество – обучението ще се проведе в рамките на три месеца. Ремонт на битова техника – обучението ще се проведе в рамките на шест месеца. 2. Обучително посещение. Обмяна на добри практики с подобно социално предприятие.
Стартиране на производствената дейност на СП. В проектното предложение се предвижда да се развиват производствена дейност в областта на шивашката индустрия и ремонтни услуги на битова техника. След приключване периода на обучение, потребителите от специалността “Шивачество” ще започнат производство на спално бельо. Произведеното бельо ще бъде предназначено основно за нуждите на общинските детски заведения. Относно ремонтните услуги на битова техника, които ще се извършват в СП, те ще бъдат главно на абонаментен принцип за техника от общинските структури. Освен това ще се приемат за ремонт и уреди на граждани от общината. Възстановени и изградени трудови навици у потребителите.
Трудово посредничество 1.Среща с работодатели от община Димитровград от съответните професионални направления, организирана съвместно с Дирекция Бюро по труда. 2. Ден на отворените врати.
Провеждане на конференция „Тенденции за развитие на социалното предприемачество в България”. Социалното предприемачество е новост за българския пазар на социални услуги и затова е необходимо да бъде представено пред обществеността, да се разкрият възможностите, да се очертае потенциалът на Социалните предприятия като ефективно средство за икономически ръст, устойчиво развитие и социално сближаване. На конференцията ще бъдат поканени представители на работещи социални предприятия в страната, представители на общини и НПО, работещи в социалната сфера. В конференцията ще вземат участие 30 души. В рамките на два дни участниците в конференцията ще презентират своята работа, ще начертаят тенденциите в развитието на социалните предприятия, присъстващите ще бъдат запознати със стратегията на държавата относно развитието на социалното предприемачество.
Информираност и публичност 1.Пресконференция с представители на регионалната преса при стартиране на проекта – представяне на цели, дейности и очаквани резултати. 2.Откриване на Социалното предприятие. Основна цел на това събитие е презентирането на новата система за предоставяне на социални услуги пред общността. 3.Медийно отразяване на хода и резултатите от проекта – публикуване на 5 материала в печатни издания и излъчени 2 телевизионни репортажа и тематично предаване, отразяващи хода и резултатите от проекта. 4.Разработване на информационни материали за проекта и дейността на СП. – 1 дипляна в тираж 3 000 броя и плакат в тираж 500 броя. 5.Изработване на транспаранти за визуализация на модулното обучение. 6.Поставяне на информационни табели за визуализация на проекта. 7.Изработване на интернет страница. Изградено положително обществено мнение и съпричастност към проблемите на хората от уязвими групи.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 162 829 BGN
Общ бюджет: 148 034 BGN
БФП: 148 034 BGN
Общо изплатени средства: 146 274 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 148 034 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 86 275 BGN
2011 59 999 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
146 274 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 125 829 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 73 333 BGN
2011 50 999 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
124 333 BGN
В т.ч. Национално финансиране 22 205 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 12 941 BGN
2011 9 000 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
21 941 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой създадени социални предприятия
Индикатор 3 Брой обучени лица, представителина доставчици на социални услуги
Индикатор 4 Брой проведени информационни кампании за популяризиране на проекта
Индикатор 5 Брой учатници в информационните кампании
Индикатор 6 Брой лица обучени в СП
Индикатор 7 Брой лица сключили трудови договори с фирми
Индикатор 8 Брой публикации в местни и регионални медии


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз