Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.01-0003-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.1.01/D01/0001
Наименование: Социално предприятие „Бюро за социални услуги”
Бенефициент: Фондация "Социални норми" - гр. Правец
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 28.09.2009
Начална дата: 10.11.2009
Дата на приключване: 01.03.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Ботевград
Описание
Описание на проекта: 10. Подкрепа в реална трудова среда за 14 лица от целевата група, които разпределени в 7 групи от по две лица да бъдат подпомагани от 7 трудови консултанта /по един за всяка група/ за предоставяне на социални услуги в Социално предприятие „Бюро за социални услуги”;
Дейности: Създаване на информационна брошура Предвижда се създаване на 1000 екземпляра от брошурата, формат А3 двойно сгъната, пълноцветен печат 4+4 с цел предоставяне на информация за проекта и целия процес на функциониране на Социално предприятие „Бюро за социални услуги”, описание на правата на хората с увреждания, менюто от социални услуги, които се предоставят на територията на община Ботевград, контакти с важни институции от местно и национално значение и др.
Закупуване на оборудване и обзавеждане Необходимо е помещенията да бъдат оборудвани с подходяща мебелировка /етажерки, бюра, столове и др./ за съхраняване на документацията във връзка с дейността на Бюрото както и да се закупи техника /компютърна техника, принтери, ксерокс и др./ с цел ефективна дейност на Социалното предприятие.
Подбор на 7 лица, които ще бъдат наети на длъжността „Трудов консултант”. Наемане на подходящи лица, които ще консултират и подкрепят 14 лица от целевата група за работа в Социално предприятие „Бюро за социални услуги”;
Подбор на 14 лица от целевите групи – 10 лица с трайни увреждания и 4 лица на социално подпомагане. Подбор на подходящи лица от целевите групи, които ще бъдат обучени и подкрепени в реална работна среда за осъществяване на длъжността Сътрудник „Социални дейности” в Социално предприятие „Бюро за социални услуги”.
Изработване на материали за популяризиране на проекта С цел създаване на „видимост” на Оперативната програма за широката общественост и приобщаване на различни целеви групи към активно участие в програмата, в съответствие с т.9 Мерки за комуникация и публичност от Комуникационния план по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси – 2007г.-2013г.” ще се изработят сувенири и материали, които ще се разпространят сред местната общност - химикалки, чанти, тефтери, чаши, календари и др.
Провеждане на встъпителна среща Информиране на местната общност, създаване на публичност и прозрачност на заложените дейности във връзка със създаването на Социалното предприятие. Популяризиране на проектните дейности сред потенциалните бенефициенти по проекта.
Създаване на Интернет сайт на проекта Информиране на местната общност и заинтересовани лица от цялата страна за настоящия проект и Социалното предприятие „Бюро за социални услуги”.
Провеждане на тридневно мотивационно обучение за 14 лица от целевата група Засилване на мотивацията за обучение и работа, като се дадат повече знания за професията Сътрудник „Социални дейности”, за изискванията и тенденциите на работа в Социалното предприятие. Като същевременно у целевите групи се изградят умения за себеутвърждаване. Обучение на екип от фондацията за създаване на работни места в сферата на социалната икономика.
Подкрепа в реална трудова среда за 14 лица от целевата група Включване в активна дейност в реална работна среда на 14 наети лица и предоставяне на качествени социални услуги за бенефициентите на Социалното предприятие. Предоставяне на възможности за създаване на базови трудови и социални умения по отношение на целевата група.
Създаване на „Наръчник за организация на дейността в Социално предприятие „Бюро за социални услуги” Предоставяне на информация за социалното предприемачество, представяне на иновативни практики в сферата на социалните услуги и социалните предприятия, представяне на собствения опит и изводи от дейността по проекта.
Провеждане на тридневно въвеждащо обучение за 14 лица от целевата група Повишаване мотивацията за работа на наетите лица и формиране на базисни трудови умения за изпълняване на дейността в Социалното предприятие. Обучение на екип от фондацията за създаване на работни места в сферата на социалната икономика
Провеждане на тридневно поддържащо обучение за 14 лица от целевата група Целта на обучението е свързана с консултиране на целевите групи, трудовите консултанти и екипа по проекта, както и дискусия по конкретни проблеми, с които са се сблъскали по време на своята работа.
Създаване на „Методика за предоставяне на социални услуги в Социално предприятие „Бюро за социални услуги” Информиране на целевите групи, както и на потенциални потребители на услугите, предоставяни от Социалното предприятие за възможностите за включването им в дейността на Социалното предприятие. Освен това - прозрачност и яснота при предоставяне на услугите в Социалното предприятие и хода на проектните дейности.
Провеждане на заключителна среща по проекта Информиране на местна общност за резултатите от проекта, прозрачност на извършените дейности, анализ на устойчивостта на проекта и условията за самофинансиране на дейността
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 174 488 BGN
Общ бюджет: 175 691 BGN
БФП: 171 158 BGN
Общо изплатени средства: 170 724 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 171 158 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 120 598 BGN
2011 50 126 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
170 724 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 145 484 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 102 508 BGN
2011 42 607 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
145 116 BGN
В т.ч. Национално финансиране 25 674 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 18 090 BGN
2011 7 519 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
25 609 BGN
Финансиране от бенефициента 4 620 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Създадено устойчиво Социално предприятие „Бюро за социални услуги”
Индикатор 3 Обучени представители на доставчика на социални услуги за създаване на работни места в сферата на социалната икономика
Индикатор 4 Обучени лица, които са наети на работа в социалното предпиятие с цел формиране на базисни трудови умения
Индикатор 5 Проведени информационни срещи с цел привличане на гражданското общество и повишаване обществената осведоменост за настоящия проект и социалното предприятие "Бюро за социални улуги"
Индикатор 6 Брой крайни бенефициенти , възползвали се от услугите на социалното предпрятие


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз