Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.03-0062-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: “Училището – криле за мечтите ни”
Бенефициент: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ" ДИМИТРОВГРАД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.07.2009
Начална дата: 24.09.2009
Дата на приключване: 24.09.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Димитровград
Описание
Описание на проекта: Създаване на по-добри условия за развитие на потенциала на вся-ко дете, повече възможности за физическо, интелектуално и лич¬но¬с¬т¬но развитие, пълноценна социална интеграция и успешна бъ-деща профе¬си¬о¬нал¬на реализация. • Подобряване на достъпа до образование и обучение чрез разно¬об¬рବзяване и разширяване на извънкласните и извън¬училищ¬ните дей¬нсти и на формите за свободно време на учениците, превен-ция на отпадането от училище.
Дейности: 1.Подготовка на дейност 1 Организационно-управленска
1.Изпълнение на дейност 1 Организационно-управленска
2.*Подготовка на дейност 2 Математически клуб “Еврика”
2.а) Извънкласни занимания по математика
2.б) Лагер школа сред природата
2.в) Училищно математическо шоу “Знам и мога”
3.Подготовка на дейност 3 Клуб “Творчество и красота”
3.а) Извънкласни занимания по изобразително и приложно изкуство
3.б) Екскурзия за събиране на природни материали
3.в) *Училищни изложби, конкурси и празнични базари
4.*Подготовка на дейност 4 Клуб “Родинознание”
4.а) Извънкласни занимания по родинознание
4.б)* Екскурзия до защитени от ЮНЕСКО обекти
4.в)* Училищни състезания по родинознание
5.Подготовка на дейност 5 Клуб “Краезнание”
5.а) Извънкласни занимания по краезнание
5.б) Екскурзии до етнографски обекти
5.в) Училищен празник на народното творчество
6.*Подготовка на дейност 6 Клуб “Религия”
6.а) Извънкласни занимания по религия
6.б)* Екскурзии до християнски манастири
6.в) Училищен празник на християнските ценности
7.*Подготовка на дейност 7 Клуб “Млад фотограф”
7.а) Извънкласни занимания по фотография
7.б)* Екскурзии до фотографски обекти
7.в) Училищни фотографски изложби
8.*Подготовка на дейност 8 Клуб “Бадминтон”
8.а) Тренировъчен процес
8.б)* Участие в състезания извън училището
9.Подготовка на дейност 9 Училищен спортен празник
9.Изпълнение на дейност 9 Училищен спортен празник
10.*Подготовка на дейност 10 Дейности за информация и публичност
10.*Изпълнение на дейност 10 Дейности за информация и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 176 320 BGN
Общ бюджет: 150 515 BGN
БФП: 150 515 BGN
Общо изплатени средства: 140 221 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 150 515 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 100 047 BGN
2011 39 075 BGN
2012 1 099 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
140 221 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 127 938 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 85 040 BGN
2011 33 214 BGN
2012 934 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
119 188 BGN
В т.ч. Национално финансиране 22 577 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 15 007 BGN
2011 5 861 BGN
2012 165 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
21 033 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз