Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.02-0002-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.4-02/2008/016-02
Наименование: Подобряване на градската среда в Шумен -рехабилитация на ул. Христо Ботев, централната пешеходна зона и градската градина
Бенефициент: Община Шумен
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 16.07.2009
Начална дата: 21.10.2009
Дата на приключване: 21.10.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Шумен
Описание
Описание на проекта: Повишаване атрактивността и подобряване качеството на градската среда в централната част на град Шумен като предпоставка за осигуряване на устойчива и екологична градска среда за по-високо качество на живот и интензифициране на социалните контакти.
Дейности: Дейност 1 Организация за изпълнение на дейностите
Дейност 2 Информация и публичност
Дейност 3 Избор на консултант за подготовка на документация за провеждане на тръжни процедури и възлагане на разработването на тръжна документация
Дейност 4 Провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки
Дейност 5 Изпълнение на строително-монтажни работи
Дейност 7 Мониторинг и отчет на изпълнение на проекта
Дейност 6 Въвеждане на обектите в експлоатация
Дейност 8 Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 7 876 360 BGN
Общ бюджет: 2 805 712 BGN
БФП: 2 805 712 BGN
Общо изплатени средства: 2 683 173 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 805 712 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 677 248 BGN
2011 1 931 501 BGN
2012 74 424 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 683 173 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 384 855 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 575 661 BGN
2011 1 641 776 BGN
2012 63 261 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 280 697 BGN
В т.ч. Национално финансиране 420 857 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 101 587 BGN
2011 289 725 BGN
2012 11 164 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
402 476 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Население, облагодетелствано от обновената градска среда.
Индикатор 2 Хора с увреждания с улеснен достъп.
Индикатор 3 Брой квадратни метри подобрена паркова среда, озеленени площи, детски площадки
Индикатор 4 Брой квадратни метри реконструирани и рехабилитирани елементи на уличната мрежа
Индикатор 5 Създадени нови работни места: постоянни и временни
Индикатор 6 Брой детски площадки .
Индикатор 7 Брой изградени велоалеи


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз