Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.03-0089-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Инвестирането в нови практически знания и умения у обучаемите - фактор за адаптация и професионална реализация в бъдещето”
Бенефициент: ЕТ "Първа частна школа за специализирани курсове по икономика "Булпрогрес" - Катя Богомилова - София
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.07.2009
Начална дата: 20.10.2009
Дата на приключване: 20.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: повишаване качеството на образование и обучение на учениците от ЧПГ ,,Булпрогрес” в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието, в резултат от което да се постигнат по-високи нива на конкурентноспособност на обучаемите на пазара на труда, да се подобри качеството на влагания труд, производителността и адаптивността на бенефициентите, а от там качеството им на живот и да даде възможност за пълноценно социално включване и социална интеграция в обществото.
Дейности: 1.Организация на старти-рането на проекта
2.Разработване на програ-ми по учебна практика за модулно обучение и детайлизиран график за осъществяване на кон-кретните задачи по Проекта.
3.*Изработване, организа-ция и осъществяване на Програма за визуализа-ция на Проекта.
4.Обучение на преподава-тели от ВО
5.Провеждане на предва-рително обучение на място.
6.Организация на обуче-нието и менторство
7.*Провеждане на практика на реално работно място
8.*Организация и провеждане на изпити
9.Връчване на сертифи-кати
10.Заключителна пресконференция и отчитане на проекта
Партньори
Партньори:
"САМОКОВ-БОРОВЕЦ" АД
“Транскапитал” ЕООД
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 47 100 BGN
Общ бюджет: 42 282 BGN
БФП: 42 282 BGN
Общо изплатени средства: 42 282 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 42 282 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 9 400 BGN
2011 32 882 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
42 282 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 35 940 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 7 990 BGN
2011 27 950 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
35 940 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 342 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 410 BGN
2011 4 932 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
6 342 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици/ студенти, включени в: • училищни практики


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз