Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.03-0071-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Студентска Екипна Практика по промоция на здраве (СЕП)
Бенефициент: Тракийски университет
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.07.2009
Начална дата: 09.10.2009
Дата на приключване: 09.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Стара Загора
Описание
Описание на проекта: Подобряване на качеството на работната сила в здравеопазването, чрез създаване на по-компетентни в методическо, практическо и организационно отношение кадри и увеличаване на компетентността на вече съществуващите. Увеличаване на производителността и ефективността на здравеопазването чрез развиване на превантивна медицина. Увеличаване на социалната добавена стойност на здравеопазването чрез интегриране на социални дейности в превенцията на здраве.
Дейности: 1.Изпълнение на дейност 1 Разработване на програма за провеждане на практиката
2.Изпълнение на дейност 2 Самоуправление, управление и обществен контрол
3.Изпълнение на дейност 3 Техническо и информационно обезпечаване
4.Подготовка на дейност 4 Публичност
4.*Изпълнение на дейност 4 Публичност
5.Подготовка на дейност 5 Обучение на преподаватели и наставници
5.Изпълнение на дейност 5 Обучение на преподаватели и наставници
6.Подготовка на дейност 6 Теоретично обучение на студенти
6.Изпълнение на дейност 6 Теоретично обучение на студенти
7.Подготовка на дейност 7 Организация на обучението и наставничеството
7.Изпълнение на дейност 7 Организация на обучението и наставничеството
8.Подготовка на дейност 8 Предварително обучение на място
8.Изпълнение на дейност 8 Предварително обучение на място
9.Изпълнение на дейност 9 Провеждане на практиката
10.Изпълнение на дейност 10 Отчитане на дейностите и удостоверяване на практиките
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 91 417 BGN
Общ бюджет: 77 773 BGN
БФП: 77 773 BGN
Общо изплатени средства: 77 773 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 77 773 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 77 773 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
77 773 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 66 107 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 66 107 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
66 107 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 666 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 11 666 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
11 666 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/ % учители/ преподаватели, включени в програми за обучение и за повишаване на квалификацията
Индикатор 2 Брой/% ученици / студенти, включени в студентски практики


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз