Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.03-0038-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Заедно за по-можещи специалисти - 2
Бенефициент: Земеделска професионална гимназия "Климент Аркадиевич Тимирязев" - Сандански
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.07.2009
Начална дата: 24.09.2009
Дата на приключване: 24.07.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Сандански
Описание
Описание на проекта: Организиране на гъвкаво образование, осигуряващо условия за по-успешно адаптиране към изискванията на трудовия пазар и възможности за ангажиране на учениците в практически дейности изпълнявани в реална работна среда по изучаваните от тях специалности, с цел доближаване на техните теоретични знания и умения до търсените от туристическите фирми специалисти.
Дейности: 1 Изготвяне на програма и времеви график
2.Подготовка на дейност 2 (Предварително обучение с обучаеми и наблюдаващи преподаватели в хотелите, членове на Сдружението)
2.Изпълнение на дейност 2 (Предварително обучение с обучаеми и наблюдаващи преподаватели в хотелите, членове на Сдружението)
3.Подготовка на дейност 3 (Организация на обучението и наставничество)
3.Изпълнение на дейност 3 (Организация на обучението и наставничество наименование)
4.Подготовка на дейност 4 (Извършване на практическо обучение)
4.Изпълнение на дейност 4 4(Извършване на практическо обучение)
5.Подготовка на дейност 5 (Обучение на преподаватели с модерно оборудване, организирано от организацията партньор)
5.*Изпълнение на дейност 5 (Обучение на преподаватели с модерно оборудване, организирано от организацията партньор)
6 Отчитане успехите на обучението.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 56 447 BGN
Общ бюджет: 55 300 BGN
БФП: 55 300 BGN
Общо изплатени средства: 55 300 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 55 300 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 55 300 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
55 300 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 47 005 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 47 005 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
47 005 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 295 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 8 295 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
8 295 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/ % учители/ преподаватели, включени в програми за обучение и за повишаване на квалификацията
Индикатор 2 Брой/% ученици/ студенти, включени в: • училищни практики


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз