Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-2.1.02-0010-C0001
Номер на проект: BG161РО001/2.1-02/2007/009-01
Наименование: „Реконструкция на общинска пътна мрежа - I етап” - Община Горна Оряховица
Бенефициент: Община Горна Оряховица
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 28.05.2008
Начална дата: 04.06.2008
Дата на приключване: 04.05.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Горна Оряховица
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е да се подобри пътната достъпност, да се намалят различията между център и периферия, да се подобри качеството на живот, околната среда и стимулира икономическото развитие в рамките на агломерационния ареал и региона
Дейности: Сформиране на екип за управление на проекта
Мерки за публичност”
Избор на изпълнител за реконструкция на четвъртокласна пътна мрежа първи етап
Избор на изпълнител на независим строителен надзор
Изпълнение на СМР
Отчетност на проекта
Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 215 640 BGN
Общ бюджет: 2 998 890 BGN
БФП: 2 998 890 BGN
Общо изплатени средства: 2 998 890 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 998 890 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 3 159 894 BGN
2011 0 BGN
2012 - 161 004 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 998 890 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 549 056 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 2 685 910 BGN
2011 0 BGN
2012 - 136 854 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 549 056 BGN
В т.ч. Национално финансиране 449 833 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 473 984 BGN
2011 0 BGN
2012 - 24 151 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
449 833 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 стойност на спестено време в евро/год в резултат от реконструирани пътища за пътници и товари
Индикатор 2 увеличаване на трафика на пътници и товари по рехабилитирани пътища (база 2006 г.)
Индикатор 3 км реконструирани пътища


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз