Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.01-0004-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.1-01/2007/012-01
Наименование: Реконструкция и модернизация на ОУ „Бачо Киро” с полудневна детска градина гр. Велико Търново
Бенефициент: Община Велико Търново
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 03.07.2008
Начална дата: 16.07.2008
Дата на приключване: 16.01.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Велико Търново
Описание
Описание на проекта: Основната цел на настоящото предложение е осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, съвместима с бъдещите изисквания на населението и постигането на по-висок жизнен стандарт в градските ареали и прилежащите към тях територии.
Дейности: Организиране и провеждане на търгове за възлагане на обществени поръчки съгласно ЗОП.
Изготвяне на технически проект за преустройство отоплителна инсталация, котелна централа реконструкция и газифициране на отоплителната инсталация на ОУ „Бачо Киро” гр.
Дейност ІІІ.1 Отоплителни тела
Дейност ІІІ.2 Тръбна мрежа
Дейност ІІІ.3 Котелна инсталация
Дейност ІІІ.4 Газоснабдяване
Дейност ІІІ.5 Сигнализация и осветление
Дейност ІІІ.6 Демонтажни работи
Дейност ІV.1 Ремонт покривна конструкция малък физкултурен салон и полудневна детска градина
Дейност ІV.2 Ремонт на санитарните възли
Дейност ІV.3 Подмяна дограма, саниране и топлоизолация на училището
Дейност ІV.4 Ремонт на актовата зала, физкултурните салони, спортните съоръжения, огради на физкултурните площадки
Дейност ІV.5 Ремонт столова и кухненски блок
Дейност ІІІ.7 Строителни работи
Дейност ІV.5 Ремонт на класни стаи, административен блок, коридори
Дейност V.1 Ремонт плочник, дворни врати и ограда, отваряне вход откъм северната страна на училището
Дейност VI – Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 769 172 BGN
Общ бюджет: 1 641 205 BGN
БФП: 1 641 205 BGN
Общо изплатени средства: 1 641 205 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 641 205 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 176 917 BGN
2010 1 549 897 BGN
2011 0 BGN
2012 - 85 610 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 641 205 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 395 024 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 150 380 BGN
2010 1 317 413 BGN
2011 0 BGN
2012 - 72 769 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 395 024 BGN
В т.ч. Национално финансиране 246 181 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 26 538 BGN
2010 232 485 BGN
2011 0 BGN
2012 - 12 842 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
246 181 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 Подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 4 Намаление на вредни емисии, отделяни във въздуха
Индикатор 5 Намалени разходи за енергийни ресурси
Индикатор 6 Персонал, облагодетелстван от подобрената образователна инфраструктура
Индикатор 7 Постигната енергийно – ефективна реконструкция на образователна инфраструктура (основно училище и полудневна детска градина)
Индикатор 8 Постигната енергийноефективна реконструкция на образователна инфраструктура (основно училище и полудневна детска градина)
Индикатор 9 Подобрена достъпност до образователната инфраструктура
Индикатор 10 Визуализация
Индикатор 11 Избран изпълнител на работен проект
Индикатор 12 Технически и финансови отчети


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз