Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.02-0003-C0001
Номер на проект: ESF-1102-09-08001
Наименование: "Повишаване на квалификацията и осигуряване на заетост на лица над 50-годишна възраст от Община Кърджали"
Бенефициент: "Бизнес Консулт" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 20.07.2009
Начална дата: 19.08.2009
Дата на приключване: 01.01.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Кърджали
Описание
Описание на проекта: Да се повиши конкурентноспособността, икономическата активност и интеграция на уязвимите групи и неактивните лица на пазара на труда. Да се създадат условия за трайна заетост чрез придобиване на нова или повишаване на вече съществуваща квалификация на безработни лица над 50-годишна възраст в Община Кърджали
Дейности: Дейност 1 Анализ на нуждите Анализ на нуждите на безработните лица, от целевата група, от квалификационно обучение и застъпените в него предмети, съобразно изискванията на работодателя
Дейност 2 Професионално обучение Подготовка и провеждане на тръжна процедура по ПМС55 за предоставяне на обучителни услуги и избор на изпълнител-лицензирана обучителна организация. Провеждане на професионално обучение за 60 лица-проофесионална квалификация по: специалност 3430102"Застрахователно и осигурително дело".
Дейност 3 Стажуване Натрупване на практически опит по придобитата специалност и подбор на лицата с най добри показатели /минимум 30% от стажувалите/ за осигуряване на устойчива заетост /минимум 9 месеца/.
Дейност 4 Популяризиране на проекта и помощта Избор на доставчик за предоставяне на рекламни и PR услуги и договаряне. Популяризиране на проекта и финансовата помощ
Дейност 5 Управление на проекта Екипа по проекта ще състави, детайлен план за вътрешен мониторинг, като част от планирането, организацията, мениджмънта и цялостното изпълнение на проекта, планово и фактически.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 99 032 BGN
Общ бюджет: 86 092 BGN
БФП: 86 092 BGN
Общо изплатени средства: 82 902 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 86 092 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 19 806 BGN
2010 58 122 BGN
2011 4 974 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
82 902 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 73 179 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 16 836 BGN
2010 49 403 BGN
2011 4 228 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
70 467 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 914 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 2 971 BGN
2010 8 718 BGN
2011 746 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
12 435 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Безработни лица над 50 години, включени в квалификационно обучение
Индикатор 2 Безработни лица над 50 години, успешно завършили обучение
Индикатор 3 Безработни лица над 50 години, включени в тримисечен стаж
Индикатор 4 Безработни лица над 50 години, с осигурена 9 месечна заетост


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз