Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0171-C0001
Номер на проект: ESF-2102-01-07012
Наименование: "Квалификация и обучение на заети лица в ЗК "Лев инс" АД - стъпка към подобряване адаптивността им на пазаа на труда"
Бенефициент: "ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 01.07.2009
Начална дата: 14.07.2009
Дата на приключване: 30.12.2010
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Обща цел на настоящия проект е повишаване конкурентоспособността и производителността на заетите лица в «ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС» АД, чрез провеждане на обучения на 90 заети лица за придобиване на професионална квалификация и на 80 заети лица за придобиване на ключови компетентности
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта 1.1 Подписване на договори с членовете на екипа за управление на проекта. Екипът на проекта ще се състои от 3 човека, включващи представители на водещата организация и партньора. 1.2 С оглед ефективното и своевременно изпълнение на дейностите, се предвижда изготвянето на детайлен времеви график по задължения и отговорности, както на екипа по проекта, така и на привлечения експертен персонал от страна на партньора, и изготвяне на система за управление и контрол върху изпълнението на проекта. 1.3 Провеждане на месечни работни срещи, съобразно изготвения детайлен график, за отчитане на постигнатите резултати в отделните подетапи, и предприемане на коригиращи действия при възникнали проблеми. Очаквани резултати: • Изготвен детайлен план за работата по проекта. • Разпределени отговорностите между членовете на екипа по проекта и партньора. • Изготвена система за контрол върху изпълнението на проекта.
Дейност 2: Провеждане на процедури за избор на подизпълнители на дейностите, свързани с популяризиране и визуализация на проекта, за обучение за работа със специализиран софтуер и за материали за обучение Разходи, предвидени по бюджета на проекта, изискващи разходване съгласно изискванията на ПМС 55/12.03.2007 год., налагат използването на съответна процедура след съгласуване с Управляващия орган на ОП „РЧР”. Изборът на подизпълнител ще се извърши от комисия, определена със заповед на Директора на ВО. Договорите с определените от комисията подизпълнители ще се сключат в съответствие с изискванията на Управляващия орган на ОП „РЧР”. Очаквани резултати: • проведени процедури за избор на подизпълнители; • сключен договор с подизпълнител за дейности свързани с популяризиране и визуализация на проекта; • сключен договор с подизпълнител за осигуряване на материали за обучение; • сключен договор с подизпълнител за обучение с програмни продукти.
Дейност 3: Провеждане на тестове за определяне входно ниво за езиково обучение Всички определени, съгласно заявката на ВО, участници в езиковото обучение ще преминат съответен тест за входно ниво. Тестовете ще се изготвят, проведат и анализират от партньора по проекта. Очаквани резултати: • сформирани 4 групи х 11 човека и 1 група х 9 човека
Дейност 4: Провеждане на обучения В рамките на тази дейност се предвижда провеждането на следните обучения: 4.1 Обучение за придобиване на професионални компетенции по професия “Финансист”, код 343010; Специалност „Застрахователно и осигурително дело”, код 3430102 Обучението ще бъде проведено от преподаватели по специалността, осигурени от партньора по проекта.След приключване на обучението, ще бъде проведен изпит в съответствие с изискванията на обучителната програма. Обучението ще се проведе в следния формат: • Участници - 56 човека, разпределени в 7 групи х 8 човека; • Продължителност на обучението: 2880 учебни часа/ 10 месеца; мин. 3 пъти в седмицата х 3 ч.; След приключване на обучението ще бъде проведен изпит и на успешно издържалите изпита лица ще бъдат издадени удостоверения за част от професия “Финансист”. Очаквани резултати: 56 заети във фирмата лица ще придобият професионални знания и умения за част от професията “Финансист”, както и същите 56 лица, получили професионална знания и умения, осигурена дългосрочна трудова заетост. 4.2. Обучение за придобиване на професионални компетенции по професия “Икономист-мениджър”, код 345010; Специалност „Икономика и мениджмънт”, код 3450104 Обучението ще бъде проведено от преподаватели по специалността, осигурени от партньора по проекта.След приключване на обучението, ще бъде проведен изпит в съответствие с изискванията на обучителната програма. Обучението ще се проведе в следния формат: • Участници - 34 човека, разпределени в 4 групи х 7 човека ; 1група х 6 човека; • Продължителност на обучението: 1800 часа/ 10 месеца ; мин. 3 пъти в седмицата х 3 ч.; След приключване на обучението ще бъдат проведени изпити и на успешно издържалите изпита лица ще бъдат издадени удостоверения за част от професията “Икономист-мениджър”; Очаквани резултати: 34 заети във фирмата лица ще придобият професионални знания и умения за част от професията “Икономист-мениджър”, както и същите 34 лица, получили професионална знания и умения, ще подобрят пригодността си на пазара на труда в сферата на стопанското управление и администрация и подобрят шансовете за дългосрочна трудова заетост. 4.3. Обучение за придобиване на ключови компетенции - Обучение по английски език Обучението ще бъде модулно и проведено от преподаватели, осигурени от партньора по проекта.След приключване на обучението, ще бъде проведен изпит в съответствие с изискванията на обучителната програма. Обучението ще се проведе в следния формат: • Участници - 53 човека, разпределени в 4 групи х 11 човека и 1 група х 9човека; минимум 9 учебни часа на седмица; • Продължителност на обучението: 750 часа общо; На успешно издържалите изпита лица ще бъдат издадени сертификати Очаквани резултати: 53 заети във фирмата лица ще придобият знания по чужд език и ще подобрят пригодността в съответствие с идентифицираните нужди на фирмата. 4.4. Обучение за придобиване на ключови компетенции – Обучение по програмни продукти HeRMeS и INSIS Обучението ще бъде проведено от фирма подизпълнител с необходимия опит и компетентност, на основание договор. Обучението ще се проведе в следния формат: • Участници - 27 човека • Продължителност на обучението: 3 месеца, минимум 30 учебни часа на програмен продукт в групи, съгласно спецификата на програмните продукти; На успешно преминалите обучението, след полагане на изпит, ще бъдат издадени сертификати. Очаквани резултати: 27 заети във фирмата лица ще придобият знания по ключови компетенции – по програмни продукти HeRMeS /за управление на човешки ресурси/ и INSIS / специализиран софтуер за застрахователна и презастрахователна дейност/, в съответствие с нуждите на фирмата.
Дейност 5 Информационна кампания за популяризиране целите, дейностите и резултати по проекта В рамките на тази дейност се предвижда: 5.1 Провеждане на информационна среща във връзка със стартиране на проекта, с оглед популяризиране целите, дейностите и очакваните резултати. Срещата ще бъде проведена в сградата на фирмата и на нея ще бъдат поканените представители на местната и държавната власт, партньора, други обучаващи институции и социални партньори. Формат на срещата – 1/2 ден, брой участници 50; 5.2 Изготвяне, отпечатване и разпространение на информационна брошура за популяризиране постигнатите резултати и за финансовия принос на ЕСФ за изпълнението на проекта - тираж 1000 броя. Брошурата ще се разпространява сред органите на местната и държавната власт, социалните партньори, както и сред други МСП от региона. 5.3 Предоставяне текуща информация на интернет страницата на ВО ( www.lev-ins.com) за напредъка в изпълнението на проекта и за постигнатите резултати; 5.4 Изготвяне на 2 информационни табели с информация за проекта, ВО и партньора, ОП”РЧР” и ЕСФ. Очаквани резултати: Популяризиран приноса на финансиращите институции за постигане целите и очакваните резултати по проекта; популяризиране добрите практики създадени в рамките на проекта за постигане целите на проекта.
Партньори
Партньори:
Сдружение "Съюз за стопанска инициатива"
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 72 475 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 14 495 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 - 14 495 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 12 321 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 - 12 321 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 2 174 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 - 2 174 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 31 061 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз