Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.01-0033-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-01/2007/024-02
Наименование: Ремонт, внедряване мерки за енeргийна ефективност в част от образователните институции в община Венец, в подкрепа на устойчивото местно развитие
Бенефициент: Община Венец
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 18.07.2008
Начална дата: 01.08.2008
Дата на приключване: 01.08.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Венец
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е да подобри образователна инфраструктура в община Венец, като по този начин допринесе за устойчиво местно развитие, както и да осигури равнопоставеност и социална интеграция на населението от малцинствените групи в общината.
Дейности: Подготовка и Изпълнение на дейност 1 Сформиране на екип за изпълнение по проекта
Подготовка и Изпълнение на дейност 2 Оперативен и финансов мениджмънт, мониторинг и контрол на възложените на подизпълнители дейности.
Подготовка и Изпълнение на дейност 3 Информация и публичност
Подготовка и Изпълнение на дейност 4 Подготовка на документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, провеждане на процедура, сключване договори с определените изпълнители
Подготовка и Изпълнение на дейност 5 Изготвяне работен проект част ОВК за ОУ с.Ясенково
Подготовка и Изпълнение на дейност 6 Изпълнение на строително-ремонтни дейности, внедряване на мерки за енергийна ефективност в СОУ «Н.Й.Вапцаров» с.Венец реконструкция на топлинната инсталация.
Подготовка и Изпълнение на дейност 7 Изпълнение на строително-ремонтни дейности, внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ «Хр.Смирненски» с.Ясенково, изграждане на отоплителна инсталация.
Подготовка и Изпълнение на дейност 8 Въвеждане в експлоатация на ремонтираните училища
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 987 473 BGN
Общ бюджет: 916 396 BGN
БФП: 916 396 BGN
Общо изплатени средства: 898 832 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 916 396 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 765 018 BGN
2010 - 17 713 BGN
2011 176 977 BGN
2012 - 18 190 BGN
2013 0 BGN
2014 - 7 261 BGN
2015 0 BGN
898 832 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 778 936 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 650 265 BGN
2010 - 15 056 BGN
2011 150 431 BGN
2012 - 15 461 BGN
2013 0 BGN
2014 - 6 172 BGN
2015 0 BGN
764 007 BGN
В т.ч. Национално финансиране 137 459 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 114 753 BGN
2010 - 2 657 BGN
2011 26 547 BGN
2012 - 2 728 BGN
2013 0 BGN
2014 - 1 089 BGN
2015 0 BGN
134 825 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз