Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-3.0.01-0019-C0001
Номер на проект: Заповед № 474
Наименование: Ограничаване на негативното влияние на инвазивните видове и възстановяване на естествени местообитания, чрез залесяване с местни видове в поддържан резерват "Сребърна"
Бенефициент: Регионална инспекция по околна среда и води - Русе
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 26.05.2009
Начална дата: 15.07.2009
Дата на приключване: 12.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Силистра
                    Силистра
Описание
Описание на проекта: Целта на настоящия проект е да се опази биологичното разнообразие в Поддържан резерват “Сребърна” и да се възстановявят и поддържат местообитанията.
Дейности: Дейност 1- Сформиране на екип за управление на проекта За изпълнението на тази дейност отговаря бенефициентът. Предвижда се преди началото на дейностите по проекта да се сформира екипа за неговото управление. Основните стъпки за реализиране на дейността са: Провеждане на първоначален подбор за определяне на членовете на екипа на проекта. По възможност членовете на екипа ще бъдат служители на бенефициента, които отговарят на изискванията за заемане на позицията описани в раздел II, т. 3. За определянето на служители на бенефициента, които да участват в изпълнението на проекта, ще се издаде Заповед на Директора на РИОСВ, която ще определи задачите и възнаграждението на всеки един от тях съгласно изискванията на ПМС 249/2007 г. В случай, че поради ангажираност на експертите или поради други обстоятелства не могат да се определят служители на бенефициента, които да заемат съответната позиция, ще се проведе открит подбор и ще се определят външни експерти, които ще бъдат наети на граждански договор за времето на проекта. Разпределение на задачите, в зависимост от компетентността, уменията и индивидуалните качества на членовете. Ясно разписва задълженията на всяко звено и запознава с основните функции, задачи, отговорности и времевия график на проекта. Предвижда се създаването на вътрешни организационни правила, регламентиращи: работното време, необходимата компетентност за осъществяване на дейностите, функциите и задачите на всеки член от екипа съгласно структурата разписана в глава II „Организация и управление на проекта” от настоящия формуляр за кандидатстване. Условията необходими за провеждането на тази дейност са висока мотивация на служителите на бенефициента да участват в изпълнението на проекта и наличието на достатъчен брой квалифицирани експерти, имащи опит по възлагане на обществени поръчки, правно-счетоводна дейност, организационни умения. В допълнение е необходимо да има достатъчно квалифицирани външни специалисти, които да бъдат привлечени в екипа.
Дейност 2-Провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки Дейността ще се изпълни от бенефициента -РИОСВ-Русе, която се явява възложител по ЗОП. За цялостното изпълнение на дейността ще отговаря ръководителя на проекта с активното съдействие на юриста. Дейността ще има за цел да осигури изпълнители за провеждане на основните дейности, заложени в проекта като се проведат процедури за възлагане на обществени поръчки за: - Провеждане на проучвателни дейности – Дейност 3 - Анализ и техническо обследване на състоянието на 3 броя шлюзове в ПР „Сребърна” и осъществяване на дейности за ремонт на същите – Дейност 4.5 - Изпълнение на дейности по премахване на инвазивните видове, провеждане на залесителни мероприятия на площ от 370 дка и осъществяване на поддържащи мерки за отглеждане на фиданките в ПР „Сребърна” - Дейност 4 (4.1, 4.2, 4.3, 4.4) и Дейност 6 - Консултиране на екипа за намаляване вредното въздействие на инвазивни видове - Дейност 4 - Консултиране на възложителя по възстановяване на заливни гори – Дейност 7 - Консултиране на възложителя за изготвяне на техническа документация по подготовка, възлагане и оценка на процедури по ЗОП - Дейност 2, 4, 6 и 7 - Доставка на храсторези – 2 бр. и клупа за измерване на дървесина – Дейност 6 - Доставка на теренно облекло зимно и лятно – Дейност 4.5 - Доставка на PDA устройство и горскостопански софтуер – Дейност 3 - Изработване на рекламни материали и ръководства – Дейност 8.3. - Доставка на офис техника и консумативи – Дейност 10 Провеждането на процедурите ще се извърши съгласно Закона за обществените поръчки и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки. Основни стъпки: - Изготвяне на документацията за провеждане на процедурите за обществени поръчки; - Публикуване на обявление, съгласно изискванията на ЗОП или НВМОП; - Събиране и регистрация на офертите на кандидатите; - Назначаване на комисии, които да разгледат, оценят и класират постъпилите оферти по всяка процедура (изборът ще се основава на следните показатели: предложена цена, срокове за изпълнение на дейностите, и др.); - Възлагане на договора за обществена поръчка на избрания изпълнител; - Сключване на договор за всяка от посочените по-горе дейности; Контрол по изпълнението на дейностите от изпълнителя и приемане на свършената работа. За успешното изпълнение на дейността е необходимо да се постигне широка публичност и прозрачност при провеждане на процедурите. Важно условие е наличието на достатъчно физически/юридически лица, които отговарят на условията, за да има достатъчен брой оферти, от които да бъде избрана най-изгодната. С цел ефективно използване на времето е необходимо тази дейност да започне преди издаването на Заповедта на министъра на околната среда и водите за отпускане на безвъзмездна финансова помощ. Тъй като кандидатът кандидатства по настоящата процедура с няколко проекта, се предвижда провеждането на общи процедури за възлагане на обществени поръчки (с отделни позиции за всеки) по отношение на договори с еднакъв или близък предмет. Това се прави с цел по-ефективното администриране и спазване на изискването да не се разделят поръчки.
Дейност 3 Провеждане на проучвателни дейности: 3.1. Инвентаризация на горските местообитания (естествени и/или полуестествени) в ПР “Сребърна” и изготвяне на програма за залесяване с местни видове на площите (технологични планове), освободени от хиб Дейността ще се изпълнява от изпълнител (екип от експерти) избран чрез процедура за възлагане на обществена поръчка. Изпълнението ще бъде контролирано от координатора на проекта. Ще се извърши първоначално проучване на територията на ПР “Сребърна”, като целта е да се събере достатъчно информация, свързана с горските екосистеми, тяхното състояние и заплахи за благоприятния им статус, инвазивните видове и въздействието им върху местообитанията. Това ще постави последващите действия по проекта на емпирична основа и ще гарантира, че предприетите мерки ще постигнат задачите, които си поставят. Необходимо е да се извърши обстойно проучване на територията.
Дейност-4 Осъществяване на практически мероприятия 4.1-Изработване на ръководство и методика успешна борба с инвазивните видове Екипът от експерти, провеждащи първоначалното проучване, членове на екипа на бенефициента Провеждане на подробно теренно изследване на територията на ПР “Сребърна”, особено на междудиговото пространство. Идентифициране на инвазивните видове, определяне на тяхната инвазивност и маркиране за последващо отстраняване. Изготвяне на детайлна програма и описание на мерките и начините за отстраняването на инвазивни видове. Предложение за мерки, които следва да се предприемат в бъдеще, след отстраняване на чуждите и инвазивни видове с цел предотвратяване на повторното им разпространение и опазване на естествените екосистеми. Методиката ще направи предвиждания за количеството добита суровина и възможните начини за нейното оползотворяване. Ще бъде изготвено и ръководство за борба с инвазивни видове, което ще се използва при изпълнението на дейностите по проекта. Ръководството и практиката по прилагането му ще бъде популяризирано сред други РИОСВ/структури, отговарящи за подобни местообитания. Необходимо е за изпълнението на дейността: Експерти-специалисти, имащи опит в борбата с инвазивните видове. Осъществяване на връзка и привличане на консултанти от инициативата Alien Species към Европейската комисия.
Дейност-4 Осъществяване на практически мероприятия 4.2 Провеждане на ефективни мероприятия за премахване на инвазивни видове и ограничаване на негативното им въздействие Дейността ще се осъществи от външна фирма – изпълнител избран по реда на ЗОП с участието на членове от екипа за управление След проведеното първоначално проучване, с цел идентифициране на инвазивните видове и изготвяне на програма за тяхното отстраняване фирмата-изпълнител ще започне реализация на дейността. Особено важно е при премахване на растенията да се предприемат мерки за ограничаване на възможностите за разпространение на генетичен материал. Отстранената растителна маса ще бъде изнесена от територията на резервата и преработена. Необходимо условие за осъществяване на тази дейност е фирмата изпълнител да разполага с необходимата техника и човешки ресурс.
Дейност 4- Осъществяване на практически мероприятия 4.3 Изпълнение на дейности по оползотворяване на добитата суровина; Фирма изпълнител След отстраняване на инвазивните видове, получените биоресурси ще бъдат изнесени; ще се съхраняват и ще се складират на определени за целта места и в последствие оползотворени. Вариантите за това са: да се използват като гориво в парната инсталация в административната сграда на ПР “Сребърна” и/или да се предоставят на местното население за ползване за отоплителни нужди. Фирмата-изпълнител, която добива тези ресурси следва да спазва изработеното ръководство и методика за успешна борба с инвазивните видове; дейностите да се извършват в извън размножителния период на птиците; да не се нанасят вреди върху естествените местообитания, както и да се спазват сроковете за изпълнение на договорите. Необходимо да се вземат конкретни мерки за предотвратяване на разпространението на генетичен материал при пренос, и оползотворяване на суровината.
Дейност 4- Осъществяване на практически мероприятия 4.4 Залесяване на площ от 370 дка, разположени в северната част на резервата с местни дървесни видове, характерни за заливни местообитания и влажни зони Дейността ще се изпълнява от фирма-изпълнител под стриктния контрол на екипа Възстановяването на местообитание с код 91 ЕО* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae) ще се извърши, чрез залесяване като за целта: • Се изкопават на дупки с дълбочина до 60 см; • Доставка - от разсадници в “Свищов” и/или “Камчия” и от дунавските острови на фиданки от видовете: червена, бяла върба, полски ясен, черна и бяла топола и бряст; • Транспортиране на фиданките, разтоварване и съхранение на едроразмерни фиданки; • Разнасяне на фиданки, опресняване на кореновата система на фиданките, засаждане в дупки.; • Извършване на поддържащи мерки за отглеждане на залесените фиданки в рамките на 2-3 години; • След създаване на насажденията, същите ще бъдат застраховани срещу природни бедствия- наводнение, измръзване на фиданките и загиване в резултат на засушаване. Чрез застраховане на насажденията ще се гарантира, в случай на природни бедствия и загиване на насажденията, тяхното възстановяване и постигане на целите на проекта. Територията, на която ще се извършват залесителните мероприятия, граничи с река Дунав. Често пъти същата е обект на заливания, които са с пролетно-лятна интензивност, но понякога наводняването продължава и по –дълго време. Това може да компрометира вече залесени площи и да доведе до загиване на фиданките. На територията на резервата, често през зимните месеци температурата на въздуха пада под (– 20) градуса, за дълъг период от време. При залесяване с едногодишни фиданки, каквито са предвидени, е възможно измръзване на същите. Необходимо условие за изпълнението на тази дейност е в разсадниците да има достатъчно количество готови фиданки от цитираните видове. Част от фиданките е възможно да се добият от територията на резервата чрез целево отглеждане или вземане на готови такива от естествени маточници-това може да бъде установено при провеждане на първоначалното проучване. Дейността има специфични изисквания по отношение на климатичните условия.
Дейност 4- Осъществяване на практически мероприятия 4.5 Осъществяване на дейности по ремонт и възстановяване на шлюзовете в ПР “Сребърна”. Дейността ще се изпълнява от външен изпълнител - специалист хидроинженер Ще бъде извършено техническо обследване и анализ на състоянието на три шлюза в ПР “Сребърна”. На база направените проучвания ще се изготви доклад с цел: определяне на необходимостта от ремонт на съоръженията и ще се предложи технически проект за възстановяването им и отстраняване на неизправности по тях. Дейностите по възстановяване и ремонт на съоръженията ще бъдат изпълнени съгласно разработения технически проект. В допълнение ще се разработи ефективна технологична схема за управление (отваряне и затваряне на шлюзовете) на хидротехническите съоръжения. Предвижда се да се определи максимално ефективния начин за изпълнение на тази дейност от страна на охраната и/или администрацията на защитените обекти, които ежедневно да следят водното ниво в канала и при необходимост отварят и затварят шлюзовете с цел поддържане на оптимално водно ниво във влажните зони. Да се осигури достъп до техническата информация, свързана с изграждането на съоръженията.
Дейност 5- Обмяна на опит и успешни практики за борба с инвазивните видове и/или възстановяване на местообитанията Дейността ще се организира и изпълнява от бенефициента Осъществяване на контакт с експерти от България и други държави, които имат опит в борбата с инвазивните видове и извършват възстановителни дейности във влажни екосистеми. Провеждане на 6 броя срещи (на територията на ПР “Сребърна” и посещение на обекти в страни от Европейския съюз, успешно прилагащи програми или методики в други държави) за осъществяване на обмяна на опит. В работните срещи и посещения ще вземат участие и представители на други структури на МОСВ с цел прилагане на придобития опит на територията на цялата страна.
Дейност 6-Провеждане на периодично наблюдение на територията на резервата Дейността ще се провежда от бенефициента с фирмата изпълнител Провеждане на периодично изследване на територията на резервата, както от представители на бенефициента, така и от представители на фирмата-изпълнител. Целта на тези периодични наблюдения е, да се оцени резултата от проведените мероприятия по отстраняване на инвазивни видове и да се установи наличието на новопоявили се растителни инвазивни видове в почистените участъци или на други места в резервата и около нея. Изследването ще се провежда съгласно разработеното ръководство и ще определи необходимостта от предприемането на допълнителни мерки за своевременното отстраняване на новопоявили се инвазивни и чужди видове. Изготвената методика за ефективното отстраняване на инвазивните видове следва да включва тези видове, които представляват най-голяма заплаха за естествените фитоценози и да предлага методи и начини за тяхното отстраняване. Данните, събрани в резултат от периодичните изследвания ще покажат на практика ефективността на прилаганата методика. Събраната информация, заедно с ръководството ще бъдат популяризирани сред други РИОСВ/структури, отговарящи за подобни местобитания, с цел разпространение на опита и подпомагане на борбата с инвазивни видове.
Дейност 7-Изработване на ръководство за възстановяване и стопанисване на възстановеното местообитание, до превръщането му в тип “В” Ще бъде изработена от екип от експерти по възстановяване на заливни гори На база събрана информация от проведеното първоначално проучване, определените видове, с които ще се извърши залесяване, изготвената схема за залесяване, данни от наблюдения след залесяването и др., ще се изработи дългосрочна програма за устойчивото управление на възстановеното местообитание. Ръководството за възстановяване и стопанисване на възстановеното местообитание, до превръщането му в тип “В” и практиката по прилагането му ще бъде популяризирано сред други РИОСВ/структури, отговарящи за подобни местообитания. За разработването на такава програма ще бъде необходимо наличието на валидни и пълни първоначални данни-база данни за биологичните характеристики на видовете, избрани за залесяване, изисквания към местообитанието, физикогеографски характеристики на района и др.
Дейност 8- Информация и публичност 8.1 Провеждане на срещи с местното население от селата: Сребърна, Ветрен, Айдемир, с които ще бъде посочено вредното въздействие на инвазивните видове, начините за превенция и борба с тях. За изпълнението на тази дейност отговаря бенефициентът. Ще бъдат организирани и проведени 6 броя срещи с местното население от селата Сребърна, Ветрен и Айдемир (по 2 във всяко населено място) с цел запознаване със съдържението на проекта и вредата, която нанасят инвазивните видове, начините за превенция и борба с тях, таксономична характеристика и др. За успеха на тези срещи и постигането на техните цели е от съществено значение същите да бъдат широко популяризирани и да се осигури присъствие на достатъчно голям брой местни жители.
Дейност 8- Информация и публичност 8.2 Медийно отразяване чрез: провеждане на периодични пресконференции, пускане на платени съобщения в местни, регионални и национални медии и др. Отговорен за изпълнението на тази дейност е експертът връзки с обществеността Ще се провеждат медийни кампании, включващи отразяване на дейностите, етапите и резултатите от проекта-периодично в зависимост от изпълнението на проекта, провеждане на пресконференции/медийни събития - 6 броя за отбелязване на важни събития в живота на проекта, публикуване на платени съобщения в регионални, местни и национални медии-периодично. Ще се публикува актуална информация за проекта и на интернет страницата на бенефициента. Успешното изпълнение зависи от ефективна работа на експерта, отговарящ за разпространение на информацията. Добра комуникативност с представители на медиите. Своевременно отразяване на събития и др.
Дейност 8- Информация и публичност; 8.3 Изработване на рекламни материали Дейността ще бъде изпълнявана от екипа на бенефициента с информацията, събрана в рамките на проекта (данни, снимков материал, др.) Определяне на вида и количеството на рекламните материали-пакет от информационни материали (диплянки, брошури, плакати, табла, табели, подходящи рекламни сувенири и др.), с цел популяризиране на проекта. Ще бъдат предпочетени материали, целящи опазване на естествените ресурси (рециклирана хартия, текстил и др. биоразградими материали)
Дейност 9-Извършване на одит на проекта Ще се извърши от лицензиран експерт счетоводител Лицензираният експерт счетоводител, които ще изпълни одита по проекта ще бъде избран след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка. След приключване на дейностите по изпълнение на проекта цялата финансова информация ще бъде предоставена на независим експерт-счетоводител, който да установи законосъобразността, целесъобразността и допустимостта на изразходваните средства, както и ефективността на проекта и др.
Дейност 10-Управление на проекта. Организационно осигуряване и управление на всички предвидени в проекта дейности. Осъществяване на постоянен контрол по изпълнението им и приемане на всяка извършена дейност с приемателна комисия. Организиране на медийно отразяване и разяснителни кампании сред обществеността. Периодично, на всеки шест месеца провеждане на вътрешен финансов контрол, с който да се следи за ефективността и допустимостта по разходване на средствата. Управлението ще се провежда от екипа, определен в резултат от Дейност 1. Всеки член на екипа ще изпълнява определените му задачи и ще се отчита за свършената работа пред ръководителя/координатора на проекта. Екипът ще провежда регулярни екипни срещи и ще следи за напредъка чрез механизмите, описани в глава II от настоящия формуляр. За успешното управление и цялостно изпълнение на проекта е необходимо да се извърши правилен подбор на екипа на проекта, съобразно поставените критерии. От съществено значение за предотвратяване на забавяния и преодоляване на възникнали трудности, е спазването на сроковете и механизмите за отчетност.
Дейност 11-Изготвяне на проектното предложение За изпълнението на дейността отговаря Бенефициентът със съдействието на външен изпълнител, избран по реда на НВМОП - консултантска фирма. Избраният консултант, извършва преглед на наличната документация: План за управление на ПР „Сребърна”; резултати от предишни проучвания; изготвени проекти и други. Заедно с бенефициента определя приоритетните дейности, за които ще се изготви проекта. Консултира подготовката на формуляра за кандидатстване и проектната документация. Подпомага комплектоването на съпътстващите документи и оказва друго необходимо съдействие на бенефициента във връзка с кандидатстването по процедура BG161PO005/08/3.0/01/05 “Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България”. Дейността ще се извърши преди одобрението на проекта и издаването на Заповед за отпускане на безвъзмездна финансова помощ. Консултантът ще осигури съдействие на бенефициента и по време на оценителния процес в случай, че възникнат въпроси или необходимост от разяснения.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 364 166 BGN
Общ бюджет: 918 765 BGN
БФП: 918 765 BGN
Общо изплатени средства: 918 765 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 918 765 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 272 833 BGN
2012 205 071 BGN
2013 542 413 BGN
2014 0 BGN
2015 - 101 552 BGN
918 765 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 780 950 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 231 908 BGN
2012 174 310 BGN
2013 461 051 BGN
2014 0 BGN
2015 - 86 319 BGN
780 950 BGN
В т.ч. Национално финансиране 137 815 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 40 925 BGN
2012 30 761 BGN
2013 81 362 BGN
2014 0 BGN
2015 - 15 233 BGN
137 815 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой възстановени и ремонтирани шлюзове в ПР “Сребърна”
Индикатор 2 Площ на местообитание по с код 91 ЕО* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae), подтип “В”, по отношение на което са изпълнени възстановителни дейности, чрез залесяване на свободни терени с местн


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз