Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-3.0.01-0036-C0001
Номер на проект: 58301-С-013
Наименование: Възстановяване, опазване и устойчиво управление на биоразнообразието в ЗМ Злато поле
Бенефициент: Община Димитровград
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 26.05.2009
Начална дата: 31.07.2009
Дата на приключване: 26.09.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
Описание
Описание на проекта: Обща цел/цели: Възстановяване, опазване и устойчиво управление на биоразнообразието в Защитена местност “Злато поле”, чрез прилагането на мерките предвидени в Плана и за управление 1. Реализиране на Плана за управление на Защитената местност и предвидените в него дейности; 2. Подобрен природозащитен статус и състояние на популациите на консервационно значимите местообитания и видове; 3. Ограничено въздействие на факторите с негативно влияние върху биоразнообразието; 4. Създаване на предпо
Дейности: Дейност 1. Осигуряване на допълнителни водни количества за поддържане на хидрологичния режим на ЗМ “Злато поле” - изграждането на хидротехническо съоръжение – канал за доставяне на вода от река Мартинка в Защитената местност. С цел възстановяването на хидрологичния режим на влажната зона се предвижда проектирането и изграждането на хидротехнически съоръжения – водохващане, водосток, утайник, закрит и открит канал. Основните стъпки при реализацията на дейността са следните: 1.1. Проектиране – Предвидено е изграждане на водохващане, закрит канал и открит канал. Водохващането ще представлява яз, оформен като плавен преливник, преграждащ течението на р. Мартинка. В левия му край (по посока на течението) ще се извършва отклоняването на водните количества. На входа на водовземната тръба е предвидена охранителна решетка. Отварянето и затварянето на отбивния канал ще става със савак. Отбитата вода се насочва по отбивен канал под съществуващата дига, към утаител за отделяне на носените от нея наноси. Изпразването на наносите от него ще се извършва с отварянето на савак и отвеждане на замърсените води чрез полиетиленова тръба под дигата обратно в река Мартинка. След утаителя водата постъпва в закрит канал от бетонови тръби с диаметър 600 мм. За ревизия на канала са предвидени осем ревизионни шахти, покрити с бетонови капаци. Дължината на канала е 580 м, с наклон на тръбите по целия участък - 0.0015. На 580 метра след утаителя канала става открит до самото заустване в езерото на ЗМ “Злато поле”. Той ще се изгради от правоъгълен профил със светъл отвор 600/600 мм. Предвиден е водосток при пресичането на път с нетрайна настилка, изпълнен от бетонови тръби с условен диаметър 600 мм. Дължината на открития канал е 520 м, с наклон на целия участък – 0.0015. (Приложение 2.1. Схеми) 1.2. Избор на фирма изпълнител – провеждане на тръжна процедура според Наредбата за възлагане малките обществени поръчки (НМОП). 1.3. Строителство - строителните дейности ще започнат след изкарването на необходимата документация. Сроковете за изпълнение на строителните дейности са в рамките на 120 работни дни, или 4 календарни месеца. За спазване на тези срокове е необходимо да се извършва паралелно строителство на водохващането и канала. 1.4. Експлоатация – необходимо е периодично обгрижване на съоръженията за контрол на водните количества (саваци). Ще бъде изготвен план за експлоатация на съоръженията при нормални обстоятелства с оглед на управление на нивото в ЗМ и план за действие при извънредни обстоятелства – опасност от наводнения, замърсяване и др. Дейностите по експлоатация на съоръженията ще се извършват от работещите по проекта – на първо място полевия сътрудник. Специфично изискване на дейността е че, освен преноса на вода проектът за осигуряване на водни количества има и няколко чисто екологични изисквания към съоръжението: ограничаване преноса на твърди частици към ЗМ, нисък наклон и ширина на канала, които да не налагат изграждането на рибни проходи и да гарантират придвижването на рибата и пр. Всички те са взети под внимание при възлагане на проектирането на съоръжението. Отговорен за успешното реализиране на дейността: Община Димитровград. Участници – организатор на процедури по ЗОП, фирма- проектант, изпълнител – строителна фирма с опит в изграждането на хидротехнически съоръжения, наета за реализирането на дейността и спечелила тръжната процедура, други участници –експерти консултанти, дейности по експлоатация – полеви експерт, контрол по изпълнение на дейността – експерт биолог (екологични изисквания), ръководител на проекта (с консултации от страна на наетия експерт-консултант – хидроинженер), вътрешен контрол на фирмата изпълнител на строежа.
Дейност 2. Дейности за възстановяване и опазване на типичните за ЗМ заливни гори. 2.1. Изготвяне на залесителен план – планът ще бъде изготвен от експерт лесовъд след посещение на място. Залесяването ще се осъществи с типични за ЗМ видове: бяла върба, бяла и черна топола и пр. в рамките на територия от близо 60 дка. 2.2. Закупуване на фиданки от разсадник – през първите две години на проекта ще бъде залесявано с налични дървета от подходящи видове, закупени от разсадници. 2.3. Залагане за отглеждане в разсадник на местни видове - част от фиданките ще бъдат поръчани на разсадника, за да бъдат залесени през втората и третата година на проекта (за отглеждането им ще бъде осъществено семесъбиране от района на проекта). 2.4. Създаване на маточник от черна топола - за създаването на качествен залесителен материал от черна топола ще бъде създаден “маточник”. За целта ще бъдат взети резници от стара черна топола на възраст над 100 години (с доказано нехибриден произход). Взетите резници ще се окореняват на територията на разсадник. На следващата година окоренените фиданки ще се прерязват в близост до земната повърхност "на глава". Поникналите от спящите пъпки леторасли ще се отрязват и окореняват всяка година и от тях ще се отглеждат тополови фиданки. 2.5. Залесяването ще бъде проведено след провеждане на дейности за ограничаване разпространението и борба с аморфата. Като част от дейностите за възстановяване на естествените местообитания ще бъдат рекултивирани и залесени и малките незаконни сметища на територията на защитената местност. 2.6. Засаждане - за извършване на залесителните дейности ще бъде наета специализирана фирма. Залесяванията през първите две години ще бъде направено със закупени от разсадници налични дървета, а през третата година – от специлано произведените по проекта фиданки (през втората година ще се засаждат и фиданки получени в маточника за черна топола). 2.6. Обгрижване на засадените фиданки – след засаждането за фиданките ще бъдат полагани грижи (предпазване от пашуващи животни, поливане при пресъхване и пр.), което ще повиши процента на успешно прихванатите фиданки. Отговорност: Община Димитровград, участници – фирма наета за изпълнение на дейността, експерти консултанти лесовъди, експерт по проекта, полеви сътрудник. Контрол на дейността – ръководител на проекта.
Дейност 3.1.Дейности за съхраняване на нощувка на зимуващ малък корморан (Phalacrocorax pygmaeus) и др. зимуващи видове птици. За съхраняването на нощувката на малък корморан в ЗМ се предвижда наблюдение на нощувката, с цел превенция на бракониерските прояви и безпокойството на птиците. То се осъществява от полевия сътрудник по проекта и доброволци (при наличие на такива). Това гарантира спокойствието на птиците, което от своя страна е основна предпоставка за повишаване числеността на птиците, използващи нощувката. По този начин ЗМ ще се яви своеобразна “зона на сигурност” за голям брой малки корморани от поречието на р. Марица.
Дейност 3.2.Дейности за съхраняване на смесена чаплова колония. 3.2.1. Осигуряване на човешко присъствие и наблюдение - Предвиждаме осигуряването на постоянно човешко присъствие по време на гнездовия период (март-август). Дейността ще се осъществява от полевия сътрудник по проекта и представлява наблюдение на колонията и предотвратяване на безпокойство и бракониерски прояви. Ще бъде въведено ограничение за риболов във водоемите в близост до нощувката в периода март-юни, съвпадащо със размножителния период на птиците и рибите. 3.2.2. Подобряване на гнездовия хабитат. С цел подобряване на “гнездовия хабитат” ще бъде извършено залесяване с характерни за ЗМ дървесни видове. Това ще предотврати опасността от изчезване на колонията в следствие на изсъхването на дърветата и ще подобри условията за загнездване на птиците. Отговорен за дейността – Община Димитровград, участници – полеви експерт, доброволни сътрудници, фирма изпълнител за изработване на модели на чапли, контрол по изпълнението – ръководител на проекта.
Дейност 3.3.Дейности за опазване и увеличаване на видовете гнездещи птици с приоритет малък корморан (Phalacrocorax pygmaeus), белоока потапница (Aythya nyroca) и хралупогнездещи птици. Предвидени са следните действия: 3.3.1. Изработване и поставяне на макети на гнездещи птици – малък корморан – ще бъдат изработени три-измерни макети на птиците, по специална методика, успешно прилагана в чужбина (Виж Приложение 2.1.). Макети на гнездещи птици ще бъдат изработени от фирми изпълнители и поставени на дърветата, на които е разположена чапловата колония, с цел да се привлече загнездването в нея и на малки корморани. 3.3.2. Построяване на изкуствени плаващи острови за привличане на гнездещи белооки потапници и други патици – ще бъдат поставени 30 гнездилки. Плаващите острови са изготвени по модели на BTCV, успешно прилагани при консервационните дейности на организацията във Великобритания. Те ще бъдат изработени от външен изпълнител и поставени във водните басейни на подходящи за целта места. 3.3.3. Наблюдение през размножителния сезон на птиците и превенция на бракониерските прояви и безпокойството на птиците. 3.3.4. Поставяне на къщички за пойни и хралупогнездещи птици – ще бъдат поставени 200 къщички за хралупогнездещи видове (синявици, въртошийки, мухоловки, синигери, чухали и пр.), което ще компенсира липсата на стари хралупести дървета. Отговорен за дейността: Община Димитровград, участници – фирми-изпълнители за изработване на макетите, плаващите острови и къщичките, полеви сътрудник, експерт биолог, доброволци. Контрол – ръководител на проекта.
Дейност 3.4.Дейности за реинтродукция на блатно кокиче (Leucojum aestivum) 3.4.1. За целите на Дейността ще бъдат извадени изискваните от закона разрешителни по реда на Наредба № 8 към ЗБР. 3.4.2. Взимане на растения и луковици от територии, извън ЗТ и засаждане - блатното кокиче ще бъде “реинтродуцирано” на територията на Злато поле, чрез вземване на растения и луковици от други находища на блатно кокиче по поречието на Марица. Подбрани са находища, които са извън защитените територии, в частни имоти и по тази причина има потенциална опасност за унищожаването им при евентуално превръщане на земите в обработваеми (в същото време находищата са с голяма плътност на екземплярите и вземането на луковици или индивиди от тях няма да причини вреди на популацията). Дейностите ще бъдат осъществени през април-май (изземане на цели растения – контейнерно пренасяне) или август-септември (при пренасяне на луковици). Контейнерното пренасяне ще благоприятства успешното прихващане на растенията и ще позволи още първата година да семеносят – вече на територията на Злато поле. 3.4.3. Разпръскване и засаждане на семена от растенията, пренесени в Злато поле - През втората и третата година на проекта семената от пренесените растения ще бъдат събирани и засаждани в Злато поле. 3.4.5. Обгрижване – растенията ще бъдат наблюдавани и обгрижвани (охрана от пашуващи животни, стъпкване и други опасности).При необходимост ще се взимат превантивни мерки. Отговорен: Община Димитровград, участници – полеви експерт, експерт биолог, доброволни сътрудници, консултант – ботаник. Контрол на дейността – ръководител на проекта.
Дейност 3.5.Дейности за опазване и поддържане на популацията на бялата водна лилия (Nymphaea alba) За да се възстанови популацията на водна лилия се предвиждат следните действия: 3.5.1. Съгласуване – разрешително по реда на Наредба № 8 към ЗБР. 3.5.2. Вземане на коренища от вида – коренища на растението ще бъдат взети от микроязовири, където видът е изкуствено въведен, с висока численост и стабилна популация. Предвидено е вземане на части от коренища, които след разделяне ще дадат начало на около 100 нови растения. Всички дейности ще бъдат съобразени със Закона за биологичното разнообразие, като за целта ще бъдат изкарани разрешителни по реда на НАРЕДБА № 8 (Виж Дейност 3.4.). Коренищата ще бъдат взети през месеците на маловодие юли-август. 3.5.3. Разселване в подходящи места в защитената местност – веднага след взимането на коренищата те ще бъдат “засадени” във водни площи на територията на ЗМ (стоящи води с тинесто дъно, на дълбочина 50-120 см.). За целта коренището на водната лилия се полага в съд с почва и камъни, който се потапя на дъното на водоема или директно се полагат и засаждат на тинестото дъно. За засаждането във вътрешността на водоема ще бъде използвана лодка. 3.5.4. Обгрижване - развитието на водните лилии ще бъде наблюдавано пряко от полевия сътрудник и биолога и при нужда ще бъдат извършвани “поддържащи” дейности – като разделяне на образуваните туфи, с цел създаване на нови, презасаждане и пр. Това ще възпрепятства и незаконното взимане на растения от дивата природа, което е често закононарушение. Отговорност: Община Димитровград, участници – полеви сътрудник, експерт-биолог, експерт – консултант ботаник, доброволни сътрудници, контрол по изпълнението – ръководител на проекта.
Дейност 3.6.Дейности за подобряване състоянието на популацията на сирийската чесновница (Pelobates siriacus) Предвидени са следните действия: 3.6.1. Наблюдение на плитки водоеми в ЗМ, където видът се размножава и при необходимост - преместване на ларви в непресъхващи водоеми, в които да завършат развитието си. 3.6.2. Изработване на пътни табели за предупреждаване на шофьори за наличието на вида на места на струпвания по пътищата (пътя Брод- Райново, в населено място Брод, Злато поле, Райново). Отговорност: Община Димитровград, участници - полеви сътрудник, експерт биолог, доброволни сътрудници, контрол по изпълнението – ръководител на проекта.
Дейност 4. Дейности за борба с интродуценти – аморфа. 4.1. Посещение на експерт лесовъд – за консултиране на подходящите методи за борба с аморфата и подходящ залесителен материал, както и детайли за периоди и методи на провеждане на залесяването. 4.1. Директно унищожаване на растенията. Ще бъде наблегнато на неконвенционалното унищожаване на вида. Борбата с аморфата е изключително трудоемко начинание, изискващо постоянство и ангажиране на много хора. Унищожаване на надземните части на растението ще бъде постигнато чрез унищожаването и (ръчно през размножителния за птиците и с храсторез извън него), а при необходимост и други машини. 4.2. Залесяване. На мястото на аморфата ще бъдат засадени местни видове (върби, тополи, ясени, клен, мекиш, дрян, елша и пр.). Ще бъдат избирани и видове с голяма коренова система – като черната топола. Това заедно с голямата плътност на залесяването и обгрижването на фиданките ще им позволи да преодолеят конкуренцията с аморфата, ще доведат до засенването и и нейното трайно изместване. Отговорност: Община Димитровград, участници – наемни работници, полеви сътрудник, биолог, експерт консултант – лесовъд, контрол – ръководител на проекта.
Дейност 5. Създаване на форма за управление на ЗМ, упражняваща стриктен контрол за спазване на режимите предвидени в Плана и за управление и устойчиво ползване на природните и ресурси. Предвиждаме провеждането на три работни срещи с участието на заинтересованите от управлението на ЗМ страни – Община Димитровград, Община Хасково, МОСВ, РИОСВ, Кметства, НПО, ДГС, Басейнова дирекция, граждани и пр. На срещите ще бъде представен опитът от страната и чужбина за управление на защитени територии и защитени зони и ще бъде обсъдена и избрана най-подходяща “форма за управление”, която да предвижда разпределение на ангажименти, задачи и отговорност между заинтересованите.
Дейност 6. Създаване на посетителска инфраструктура. 6.1. Реконструкция на сграда за целите на посетителски информационен център – сградата е разположена в с. Райново и е била ползвана за бивше народно читалище. Сградата е двуетажна, с пет помещения, 140 кв.м. и е изключително подходяща за създаването на Посетителски център. 6.2. Оборудване на центъра – предвижда се закупуването на техника и оборудване, които ще позволят на Центъра да започне дейността си. Освен като Посетителски център, той може да се ползва и като офис от служителите по проекта (и в частност като работно място на експерта –биолог, провеждане на работни срещи и пр.). 6.3. Създаване на интерактивна експозиция за “Злато поле”. Концепцията за експозицията ще бъде изработена от специалисти в областта, които са правили подобни експозиции за други защитени територии в България. Тя ще включва различни интерактивни модули, които ще представят по интересен начин биоразнообразието на Злато поле и по този начин ще допринесат за привличането на повече посетители. 6.4. Изграждане на наблюдателни кули – вишки за наблюдение на орнитофауната. Две вишки ще служат за наблюдение на птици. (Разположението на вишките и обозначено на картата в Прил. 2.1. към Анекс А.). Наблюдателните кули ще са с дървена конструкция и обща височина (с покрива) 7,8 м. Те ще се ползват както от посетители, бърдуочъри, фотографи и пр., така и от екипа на проекта за консервационните дейности и дейностите по контрол. 6.5. Маркиране и обозначаване на зоните и режимите в ЗМ - поставяне на информационни табла. Предвидено е поставянето на общо 8 табели - на подходите към ЗМ, на подходите към нея и в гр. Димитровград. Целта на табелите е от една страна да привлекат повече посетители на ЗМ, а от друга да ги информират за нейното биологично разнообразие, природозащитно значение и за предвидените от закона и Плана за управление ограничения. Ще бъде обновена маркировката на защитената местност и ще бъдат обозначени зоните и според Плана за управление (сърцевинна зона, зона за управление на биоразнообразието и зона за туризъм и инфраструктура). 6.6. Поставяне на беседки – предвидено е поставянето на 3 беседки в подходящи райони, които да допринесат за по-голямата посещаемост на ЗМ. 6.7. Поставяне на кошчета за отпадъци на местата за риболов. Кошчетата ще бъдат поставени на пътя покрай защитената местност (виж Приложение 2.2.). Ще бъдат поставени 15 броя, облицовани с дърво кошчета за отпадъци. Със събирането на отпадъците ще бъде ангажирана фирмата, отговаряща за почистването на Община Димитровград, с ангажимент да ги почиства два пъти седмично, срещу заплащане от бюджета на общината. Отговорен - Община Димитровград, участници – фирми наети за реконструкцията на Центъра, изработка на интерактивна експозиция, изграждане на кули, изработка на кошчета за отпадъци и беседки. Контрол по изпълнението – ръководител на проекта.
Дейност 7. Дейности за информация и публичност Дейността цели популяризиране на природозащитното значение на ЗМ и нейното биоразнообразие, както и възможностите за екотуризъм и почивка на територията на ЗМ. Това ще допринесе за повишаване на обществената осведоменост и ангажираност в мерките за опазване на защитената територия. 7.1. За тези цели се предвижда издаването на следните информационни издания: брошура – 20 страници, тираж 1000 бр., описваща ЗМ и нейното биоразнообразие; плакат - 50 на 70 см, тираж 1000 бр.; стикери – 6 вида стикери с видове от ЗМ в тираж 800 броя всеки. 1. 7.2. Пресконференции - с цел информиране на медиите и обществеността с дейностите по проекта предвиждаме провеждане на 4 пресконференции за представяне на проекта и постигнатите резултати 7.3. Други начини за популяризиране на дейностите по проекта - разпространение на над 50 преслиста, отразяващи работата по проекта, - разпространение на над 50 новини в интернет пространството Приоритет при информационните дейности ще е популяризиране на приноса на ЕС за реализиране на целите на проекта. Отговорен: Община Димитровгард, участници – ръководител на проекта, експерт-биолог, фирми-изпълнители за изготвянето на изданията.
Дейност 8. Организация и управление на проекта Включва разходите за ръководителя на проекта, административния сътрудник, организатора на процедури по ЗОП и пр., необходими за управлението на проекта.
Дейност 9. Одит на проекта Тъй като проектът надхвърля сумата от 100 хил. лв., съобразно Насоките за кандидатстване на процедурата преди подаването на окончателния доклад на проекта ще бъде извършен одит от лицензиран – експерт счетоводител или одиторска фирма. Докладът от одита ще бъде приложен към финалния отчет на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 891 133 BGN
Общ бюджет: 612 793 BGN
БФП: 612 793 BGN
Общо изплатени средства: 620 391 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 612 793 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 267 340 BGN
2010 37 304 BGN
2011 74 754 BGN
2012 33 743 BGN
2013 207 249 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
620 391 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 520 874 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 227 239 BGN
2010 31 709 BGN
2011 63 541 BGN
2012 28 682 BGN
2013 176 162 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
527 332 BGN
В т.ч. Национално финансиране 91 919 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 40 101 BGN
2010 5 596 BGN
2011 11 213 BGN
2012 5 062 BGN
2013 31 087 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
93 059 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Промени в броя на видовете птици, гнездещи на територията на Защитената местност
Индикатор 2 Изграден канал за доставяне на вода в мъртвицата на Злато поле
Индикатор 3 Засадени дървета
Индикатор 4 Доклад за дейностите за борба с аморфата и възстановяването на естествените заливни гори
Индикатор 5 Реконструирана и оборудвана сграда за целите на посетителски информационен център и “работен офис” за управлението на влажната зона


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз