Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0223-C0001
Номер на проект: ESF-2102-08-07004
Наименование: "Ново квалификационно ниво-нови перспективи за икономически просперитет"
Бенефициент: "БУЛПЛАН ДИНЕВИ" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 01.07.2009
Начална дата: 22.07.2009
Дата на приключване: 01.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
                    Кюстендил
Описание
Описание на проекта: Повишаване квалификацията на 40 заети лица от фирма "Булплан Диневи" ООД по професията "Строител", специалности:"Кофражи", "Външни облицовки и настилки" и "Мазилки и шпакловки"
Дейности: Създаване на огранизационни предпоставки и условия за успешно изпълненине на проекта и неговото стартиране Създаване на екип за организацията и управлението на проекта
Визуализация чрез предвидените нагледни материали Визуализация чрез нагледни материали
Визаулизация чрез пресконференции със СМО Визуализация црез презконференции
Визаулизация чрез пресконференции със СМО - ІІ етап Визаулизация чрез пресконференции
Визаулизация чрез текущи материали за СМО - І етап Визуализация чрез текущи материали
Визаулизация чрез текущи материали за СМО - ІІ етап Визаулизация чрез текущи материали
Визаулизация чрез текущи материали за СМО - ІІІ ета... Визаулизация чрез текущи материали
Визаулизация чрез текущи материали за СМО - ІV ет.. Визаулизация чрез текущи материали
Начална подготовка и органицазия на учебния процес Извършване на предварителна подготовка на учебния процес
Учебен процес І група, професия "Строител"специалност "Външни облицовки и настилки" Обучение по специалността "Външни облицовки и настилки" - 300 уч.часа на 10 лица
Учебен процес ІІ група, професия "Строител",специалнност "Мазилки и шпакловки" Обучение по специалнността "Мазилки и шпакловки" - 336 уч.часа на 15 лица
Учебен процес ІІІ група, професия "Строител", сп."Кофражи" Обучение по сп."Кофражи" - 300 уч.часа на 15 лица
Организация, провеждане на изпитите и издаване на удостоверения-етап І Провеждане на изпити за 3-те специалности по професията "Строител" и издаване на съответния документ-за спец.Мазилки и шпакловки
Затвърждаване на знания и учения чрез консултации, практикуми и наставничество
Текущо поетарно отчитане І етап Текущо отчитане изпълнението на проекта
Текущо поетарно отчитане ІІ етап Текущо отчитане изпълнението на проекта
Текущо поетарно отчитане ІІІ етап Текущо отчитане изпълнението на проекта
Окончателно отчитане на проекта Окончателно отчитане изпълнението на проекта
Организация, провеждане на изпитите и издаване на удостоверения-етап ІІ Провеждане на изпит по спец."Външни обличовки и настилки" и издаване на удостоверения
Органзация, провеждане на изпитите и издаване на удостоверения - етап ІІІ Органзация и провеждане на изпитите по спец. "Кофражи" и издаване на удостоверения
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 34 582 BGN
Общ бюджет: 31 292 BGN
БФП: 31 292 BGN
Общо изплатени средства: 31 289 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 31 292 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 6 916 BGN
2010 18 669 BGN
2011 5 703 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
31 289 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 26 598 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 5 879 BGN
2010 15 869 BGN
2011 4 848 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
26 596 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 694 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 1 037 BGN
2010 2 800 BGN
2011 856 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 693 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз