Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0199-C0001
Номер на проект: ESF-2102-07-08001
Наименование: "Моята професия-моето европейско бъдеще"
Бенефициент: ЕТ "Певик Ваян - Виктория Георгиева"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 01.07.2009
Начална дата: 16.07.2009
Дата на приключване: 01.11.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Разград
Описание
Описание на проекта: Провеждане на обучение за придобиване на професионална квалификация на заети лица по специалности "Вътрешни облицовки и настилки" - 32 лица от "Лудогорие" ООД, Разград и "Шивачество" на 45 лица от "Ахинора стил" ООД, Исперих. Лицата ще преминат и обучение по ключови компетенции - умение за учене, инициативност и предприемачество.
Дейности: Дейност 1 Създаване на организационни предпоставки за начало и реализация на проекта Подготовка на списъците на групите да обучение Подготовка на план-графици за провеждане на тръжни процедури
Дейност 2 Доставка на материали за часовете по учебна практика Провеждане на тръжна процедура; Сключване на договор с одобрения за доставчик; Доставка на учебните материали; приемо-предавателен протокол, плащане, фактура
Дейност 3 Визуализация и публичност на Проекта Изработка на рекламно табло; рекламна дипляна; Изработка на страница в уеб-сайта www.pevik.com за проекта; стартираща и закриваща пресконференции; рекламна брошура в края на проекта за постигнатите резултати; две публикации в местните медии
Дейност 4 Квалификационно обучение със заетите лица Обучение по специалности "Вътрешни облицовки и настилки" и "Шивачество"
Дейност 5 Провеждане на изпити,връчване на удостоверения
Дейност 6 Вътрешен контрол и оценка
Дейност 7 Отчетност / месечни и финален / за реализация на Проекта
Дейност 8 Гарантиране устойчивост на резултатите
Дейност 9 Реализация на обучението по ключови компетентности Ключови компетентности: „Умение за учене, Предприемачество и инициативност”
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 75 363 BGN
Общ бюджет: 73 032 BGN
БФП: 73 032 BGN
Общо изплатени средства: 73 025 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 73 032 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 15 073 BGN
2010 45 158 BGN
2011 12 794 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
73 025 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 62 077 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 12 812 BGN
2010 38 384 BGN
2011 10 875 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
62 071 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 955 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 2 261 BGN
2010 6 774 BGN
2011 1 919 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 954 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз