Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO004-5.0.01-0031-C0001
Номер на проект: РД-08-315/27.08.09г;РД-08-627/27.12.11г; РД-08-361
Наименование: „Подобряване на ефикасността и ефективността при управление на техническата помощ по Оперативна програма „Транспорт”
Бенефициент: Управляващ орган на Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г. в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Транспорт"
Дата на решение на договарящия орган: 14.08.2009
Начална дата: 27.08.2009
Дата на приключване: 02.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Подобряване на ефикасността и ефективността на работа на УО на ОПТ в процеса на управление на проектите, финансирани по линия на техническата помощ
Дейности: Не се планират дейности
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 750 000 BGN
Общ бюджет: 571 082 BGN
БФП: 571 082 BGN
Общо изплатени средства: 571 082 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 571 082 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 234 631 BGN
2011 97 815 BGN
2012 235 297 BGN
2013 3 338 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
571 082 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 485 419 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 199 436 BGN
2011 83 143 BGN
2012 200 003 BGN
2013 2 837 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
485 419 BGN
В т.ч. Национално финансиране 85 662 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 35 195 BGN
2011 14 672 BGN
2012 35 295 BGN
2013 501 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
85 662 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 1. Изплатени възнаграждения на служителите, участващи в звена за управление на проекти за 2009 г.
Индикатор 2 2. Изплатени възнаграждения на служителите, участващи в звена за управление на проекти за 2010 г.
Индикатор 3 3. Изплатени възнаграждения на служителите, участващи в звена за управление на проекти за 2011 г.
Индикатор 4 4. Изплатени възнаграждения на служителите , уяастващи в комисии за оценка на формуляри за кандидатстване за проекти, финансирани от ОПТ за 2009 г.
Индикатор 5 5. Изплатени възнаграждения на служителите, участващи в комисии за оценка на формуляри за кандидатстване за проекти, финансирани от ОПТ за 2010 г.
Индикатор 6 6. Изплатени възнаграждения на служителите, участващи в комисии за оценка на формуляри за кандидатстване за проекти, финансирани от ОПТ за 2011 г.
Индикатор 7 7. Изнесени лекции/презентации по различни поводи и пред външна аудитория за 2009 г.
Индикатор 8 8. Изнесени лекции/презентации по различни поводи и пред външна аудитория за 2010 г.
Индикатор 9 9. Изнесени лекции/презентации по различни поводи и пред външна аудитория за 2011 г.
Индикатор 10 10. Изплатени възнаграждения за участия при подготовка на тръжна документация за обществена поръчка по ЗОП за изпълнение на проекти, финансирани по Приоритетна ос "Техническа помощ" на ОПТ за 2010 г.
Индикатор 11 11. Изплатени възнаграждения за участия в оценителни комисии при провеждане на обществена поръчка по реда на НВМОП за проекти, финансирани по Приоритетна ос "Техническа помощ" на ОПТ за 2010 г.
Индикатор 12 12. Изплатени възнаграждения за участия в оценителни комисии за избор на изпълнител по процедури по ЗОП за изпълнение на проекти, финансирани по Приоритетна ос "Техническа помощ" на ОПТ за 2010 г.
Индикатор 13 13. Изплатени възнаграждения за участие на служители, участващи в комисии за обществени поръчки по ЗОП и НВМОП за проекти по ОПТ за 2009 г.
Индикатор 14 14. Изплатени възнаграждения за участие на служители, участващи в комисии за обществени поръчки по ЗОП и НВМОП за проекти по ОПТ за 2010 г.
Индикатор 15 15. Изплатени възнаграждения за участие на служители, участващи в комисии за обществени поръчки по ЗОП и НВМОП за проекти по ОПТ за 2011 г.
Индикатор 16 16. Изплатени възнаграждения за участие в работни групи за изготвяне на проекти за актуализиране на Процедурния наръчник за управление и изпълнение на Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г. през 2010 и 2011 г.
Индикатор 17 17. Изплатени възнаграждения за участие в различни дейности, свързани с програмирането, управлението, изпълнението, отчетността, верификацията, контрола, мониторинга и оценката на ОПТ за 2010 и 2011 г.
Индикатор 18 18. Изплатени възнаграждения на служителите, участващи в звена за управление на проекти за 2012 г.
Индикатор 19 19. Изплатени възнаграждения за участие на служители, участващи в комисииза обществени поръчки по ЗОП и НВМОП за проекти по ОПТ за 2012 г.
Индикатор 20 20. Изплатени възнаграждения за участие в различни дейности, свързани с програмирането, управлението, изпълнението, отчетността, верификацията, контрола, мониторинга и оценката на ОПТ за 2012 г.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз