Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.04-0175-C0001
Номер на проект: BG051PО001/5.2/D02/0051
Наименование: ПЕРСПЕКТИВА ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ
Бенефициент: Фондация „Перспективи”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.03.2009
Начална дата: 26.06.2009
Дата на приключване: 01.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Сандански
Описание
Описание на проекта: Целите на проекта са да се осигури достоен живот и да се гарантира достатъчно независимост и възможности за осъществяване правото на гражданска активност и взимане на самостоятелни решения в рамките на обществените отношения, ежедневните потребности и личния живот на самотни възрастни хора над 65-годишна възраст ; Да се подобри обслужването на самотни възрастни хора чрез услугата «домашен помощник"; да се активизира участието на самотни възрастни хора в обществения живот чрез услугата «социален асистент»; да се намали рискът от институционализиране и се подкрепи реинтегрирането им в обществото. Да се създадат нови работни места в сектора на социалните услуги
Дейности: Дейност 1: „Официално представяне на проекта” Проектът ще бъде представен официално пред медиите на пресконференция с участието на екипа по проекта, представители на социалните институции, кмета на града, представители на НПО-та, работещи с лица в неравностойно положение. Ще се използва мултимедийна презентация. Ще бъдат разяснени целите, задачите и дейностите, включени в проекта, както и очакваните резултати. Ще бъде поставен акцент на големия човешки, социален и обществен ефект от реализацията му. Стартирането на проекта с презентация ще държи буден обществения и медиен интерес към реализирането му.
Дейност 2: „Създаване на Работна група (Комисия) и изработване на критерии за подбор на социални асистенти и домашни помощници” В рамките на тази дейност ще бъде извършено следното: 1. Сформиране на 3-членна работна група. 2. Изработване на процедура и критерии за подбор: - Запознаване с действащата нормативна уредба, стандарти, правила и критерии; - Съобразяване на критериите с особеностите на целевата група; - Съобразяване на критериите с териториалния обхват на проекта. Реализираната на тази дейност ще създаде по-голяма прозрачност и отговорност на процедурата по подбор.
Дейност 3: „Провеждане на интервюта и подбор на социални асистенти и домашни помощници” 1. Обявяване на работните места. 2. Поддържане регистър за постъпилите заявления на кандидати за социални асистенти и домашни помощници. 3. Предварителен подбор по документи. 4. Провеждане на събеседване и оценка за професионална пригодност. 5. Сключване на договор с кандидата.
Дейност 4: „Начално обучение на социални асистенти и домашни помощници. Поддържащо обучение. Супервизия и консултиране” Най-общо дейността ще бъде разделена на 3 основни елемента: 1. Начално обучение за социални асистенти и домашни помощници в рамките на 60 часа: - Ще се идентифицират лектори, като се вземе предвид опита им в тази област ; - Ще се изготви Програма за обучение, съобразена в съответствие с раздел „Развитие и обучение” от Методика за предоставяне на услугата в общността „Социален асистент”, утвърдена от Изпълнителния директор на АСП; - Ще се направи график на обучението; - В рамките на 60 учебни часа ще се проведат 6 модула, които ще бъдат организирани най-общо като: =Законодателство в сферата на социалните услуги – 6 часа теория. =Организация и управление на социални дейности. Работа с документация – 12 часа теория. =Здравословни и безопасни условия на труд. Трудово-правни и икономически знания – 12 часа теория. =Специфични проблеми при възрастните хора, които пораждат нуждата от услугите „социален асистент” и „домашен помощник” – 6 часа теория. =Морално-етични аспекти в работата на социалния асистент и домашния помощник – 6 часа теория. =Делово общуване. Практически тренинг – 8 часа теория и 10 часа практика. 2. Поддържащо обучение и супервизия за социални асистенти – 10 месеца по 6 часа на месец – общо 60 часа. 3. Поддържащо обучение и консултиране на домашни помощници. – 10 месеца по 4 часа на месец – общо 40 часа.
Дейност 5: „Подбор на потребители на услугата” Предвид на очакванията за значително по-голям брой бенефициенти, които ще заявят ползването на услугата, се налага изготвянето на ясни правила и методика на подбор на обслужваните лица. 1. Провеждане на информационна кампания сред целевите групи. 2. Прием на заявления на потенциални потребители. 3. Провеждане на индивидуални оценки на потребностите от социални услуги на кандидатите за потребители – съвместно с ДСП. 4. Изготвяне списък на кандидат-поребителите според количествената оценка на медико-социалното им състояние. 5. Избор на потребители, с решение на Работната група/Комисия.
Дейност 6: ”Дейност на социалните асистенти и домашните помощници” 1. Сключване на договори с потребителите за предоставяне на услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник”. Работа с тях за изясняване на правата и отговорностите на всички страни по договора. 2. Изработване на индивидуални графици за предоставяне на услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник” на всеки потребител. 3. Предоставяне на услугата социален асистент чрез: - Помощ при общуването и поддържането на социални контакти, развлечения и занимания в дома и извън него (организиране на срещи, честване на празници, придружаване при разходка и посещение на кино, театър, концерти, църква, осигуряване на компания чрез общуване, полагане на грижи за осигуряване на психическия комфорт на клиента, др.); - Административни услуги (съдействие при изготвяне и подаване на документи в институции, при снабдяване с помощни средства, куриерска работа, др.); - Медицински услуги (съдействие при настаняване в болница, грижи в болницата при необходимост, рехабилитация, измерване на кръвно налягане, проследяване на приема на лекарства, др.); - Библиотечни услуги – разнасяне книги по домовете 1 път в месеца и четене в дома на лицата със зрителни проблеми; 4. Предоставяне на услугата домашен помощник чрез: - Подреждане и хигиенизиране на обитаваното от потребителя помещение; - Основно почистване (измиване на прозорци и врати, баня, кухненски уреди, др.); - Поддържане на лична хигиена (помощ при ежедневния тоалет и обличане, при къпане, сресване, подстригване, др. или придружаване до мястото на услугата); - Хранене (приготвяне на храна, подготовка и подпомагане при хранене, сервиране и отсервиране); - Битови услуги (закупуване на хранителни продукти, хигиенни материали, лекарства и вещи от първа необходимост; заплащане на ел.енергия, телефон, вода, данъци; осигуряване на отоплителни материали; цепене, внасяне и палене на печка през зимния сезон; телефонна подкрепа; дребни технически ремонти; др.).
Дейност 7: „Разработване и внедряване на система за вътрешен контрол на социалните услуги. Текущ мониторинг” Дейността включва разработването и внедряването в практиката на постоянна система за мониторинг на предоставяните услуги, който да се осъществява от организацията доставчик. За целта ще бъдат разработени индикатори за качество. Най-общо мониторинга на услугите ще се извършва чрез: - Ежемесечни посещения в дома на потребителя на социалната услуга; - Посещения в отговор на възникнали потребности; - Оценка на воденето на документация от всеки социален асистент/домашен помощник. - Седмични екипни срещи на екипа по проекта и социалните асистенти/домашни помощници. Резултатите от всяка проверка ще се отразяват в специален формуляр за мониторинг и ще се обобщават в ежемесечен отчет. Възможни индикатори: - ниво на оценка от крайните потребители на услугата; - качество на водената документация; - мотивация на социалните асистенти и домашни помощници; - степен на приложимост на придобитите знания; - рисковете за потребителите;
Дейност 8. Четири културни събития за старите хора, с домакинство Читалище „Отец Паисий” в Сандански На подходящи дати в период през около 2-3 месеца в читалището ще се проведат четири културни събития, специално предназначени за потребителите на двете социални услуги. Домакин на събитията ще бъде Читалище „Отец Паисий”.
Дейност 9: „Издаване на брошураа. Публикация. Необходимостта от по-широко информиране на обществеността и популяризиране на услугата е продиктувано от засиленото й търсене и липсата на достатъчно информация за параметрите на предоставянето й. - Брошурата ще обобщи резултатите от проекта и ще представи спецификата на социалните услуги „домашен помощник” и „социален асистент”. Ще бъде разпространена чрез социалните служби, социалните работници на водещата организация и със съдействието на партньорите по проекта. - Публикацията ще бъде осъществена в регионалния вестник с най-голям тираж. Ще бъде изготвена от ръководителя на проекта и техническия сътрудник
Дейност10: Закупуване на оборудване за обучения на социалните асистенти и домашните помощници и представяне на презентации за популяризиране на дейността и резултатите по проекта Ще бъдат закупени мултимедия и цифров фотоапарат, с които ще се популяризират дейностите по проекта. Материалите за обучение ще бъдат нагледно представени, за по-добро усвояване методиките на работа и качественото извършване на услугата „Социален асистент” и „Домашен помощник” в практиката
Дейност11: „Заключителна дейност: Пресконференция и Ден на отворените врати” Социалните услуги „домашен помощник” и „социален асистент” са все още малко известни, макар и доста търсени. Популяризирането им ще доближи услугата до евентуалните бъдещи бенефициенти. 1. Ще бъдат поканени всички участници в проекта, представители на социалните служби в областния център, общинска администрация, представител на АСП, медии. 2. Ръководителят на проекта ще представи резултатите от проекта с мултимедийна презентация. 3. С участието на представител на „Дирекция социално подпомагане” ще се представи направеното проучване. 4. Ще бъдат оповестени възможностите за но-нататъшно предоставяне на двете социални услуги на територията на Община Пазарджик. 5. Ще се осигури свободен прием на граждани. 6. Ще се раздаде информационната дипляна.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 72 290 BGN
Общ бюджет: 73 057 BGN
БФП: 69 273 BGN
Общо изплатени средства: 67 984 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 69 273 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 14 458 BGN
2010 43 374 BGN
2011 10 151 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
67 984 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 58 882 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 12 289 BGN
2010 36 868 BGN
2011 8 629 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
57 786 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 391 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 2 169 BGN
2010 6 506 BGN
2011 1 523 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 198 BGN
Финансиране от бенефициента 3 949 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Увеличен брой лица, обслужвани в семейна среда
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз