Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.04-0111-C0001
Номер на проект: BG051PО001/5.2/D02/0056
Наименование: Социална подкрепа за хора с увреждания и самотно живеещи възрастни в Община Чепеларе - услуги „Социален асистент” и „ Домашен помощник”
Бенефициент: СНЦ "Развитие ХХІ век" гр. Смолян
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.03.2009
Начална дата: 29.06.2009
Дата на приключване: 01.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Чепеларе
Описание
Описание на проекта: Социална подкрепа за достоен живот на лица с увреждания и самотно живеещи възрастни хора от община Чепеларе. Предоставяне на качествени социални услуги в домашна среда на лица с увреждания и самотно живеещите възрастни, зависими от грижа, за постигане на социализация и реинтеграция в обществото; Създаване на подкрепяща среда в общността за предоставяне на социалните услуги „Социален асистент” и „Домашен помощник”; Изграждане на административен капацитет за предоставяне на социалните услуги „Домашен помощник” и „Социален асистент” . Създаване на възможности за алтернативна заетост и допълнителна квалификация на безработни, учащи и пенсионери; Изграждане на устойчиви местни партньорства и мрежи за предоставяне на качествени социални услуги и социално включване
Дейности: Дейност1: Провеждане на информационна кампания и визуализация за популяризиране на проекта а/информираност - Организиране на пресконференция при стартиране на проекта представяща целите, задачите и дейностите по проекта, социалните услуги, възможности за включване в програмата и др.;/1месец/. Провеждане на информационна среща с всички заинтересовани страни в началото на проекта; Публикации в местния и регионален печат и ел. медии;/2,12месец/ Издаване на брошури:първа,/2-3 месец/, адресирана до широк кръг заинтересовани страни. (тираж 500бр.,пълноцветен печат). втора:популяризираща конкретните социални услуги, с акцент върху същността им, включваща информация за задълженията на професията, възможностите за обучение, повишаване на квалификацията,алтернативна заетост./2-3месец/ (тираж 500бр, пълноцветен печат).брошурите ще се разпространяват в местните социални институции, учебни и здравни заведения.; Организиране на “кръгла маса” със заинтересованите, на която да се обсъдят критериите за качество на социалните услуги в местната общност /10месец/.;Организиране на пресконференция при завършването на проекта –споделяне на резултатите /12месец/; б/визуализация - всички печатни материали ще носят логото на проекта; Изработване на 2 информационни табели; поставени на офиса на проекта и на информационно общинско табло; сувенири с логото на проекта
Дейност 2: Сформиране на екипи по проекта и организиране на местен офис а/сформиране на административен екип; разпределяне на конкретните ангажименти, права, задължения, отговорности по проекта, сключване на договори. б/сформиране на консултантски екип;разпределяне на конкретните ангажименти, права, задължения, отговорности по проекта, сключване на договори. в/оборудване и обзавеждане на офиса: закупуване на офис техника - персонален компютър, мултифункционално устройство, телефонен и факс апарат, както и подходящи офис мебели и оборудване.
Дейност 3: Създаване и поддържане на интернет-страница на проекта Предвижда се създаване и поддържане на интернет –страница на проекта, с информация за целите, задачите, дейностите по проекта, резултатите, полезна информация за бенефициентите, връзки с институции и организации , и др.
Дейност 4: Подбор на крайни бенефициенти – ползватели на услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник”. - Подготовка на стандартен пакет от документи за кандидатстване от страна на потенциалните потребители на услугите „СА” и „ДП” /формуляри – заявление, документ за доходите на бенефициента, подкрепяща документация за здравословното състояние и социалния статус на потребителя/; - Подбор на потребителите според зададените критерии, оценяване на социалния статус и потребности на бенефициентите от експерт в Дирекция „Социално подпомагане” – Чепеларе, възможностите за социално включване и работа с близкото семейно обкръжение, при наличие на такова. Консултативния екип по проекта допълва оценката, оценява моментното здравословно състояние на бенефициента, психологичен профил, нуждите от медицинска рехабилитация и др. Оценката създава база за индивидуален план за обгрижване на всеки потребител в рамките на проекта.
Дейност 5: Подбор на кандидатите за домашни помощници, договаряне съгласно длъжностна характеристика за „ДП”; Провеждане на процедура по подбор: а/ обява и набиране на документи б/ подбор по документи: Всеки от кандидатите за „ДП” подава молба за участие в проекта до организацията – доставчик, професионална автобиография, документи за завършено образование, медицинско свидетелство, в т.ч. наличие /липса на психични заболявания/, свидетелство за съдимост, и попълва специално разработен за целта въпросник, насочен към определяне мотивацията на кандидата за работа, нагласите към предоставянето на грижи за възрастен човек в семейна среда и потребностите от обучение и квалификация; в/ интервю с кандидатите: проучване на нагласите и очакванията им, оценка на техните комуникативни, креативни и др. способности ; г/ Изготвяне и подписване на трудови договори с избраните кандидати за „ДП”. В договора ясно са разписани задълженията и правата на двете страни, размера на трудовото възнаграждение и др. д/изготвянето и подписването на длъжностна характеристика за заеманата длъжност на „ДП”
Дейност 6: Подбор на кандидатите за социални асистенти, подписване на договори съгласно длъжностна характеристика за СА; Провеждане на процедура по подбор: а/ обява и набиране на документи б/ подбор по документи: Всеки от кандидатите подава молба за участие в проекта до организацията – доставчик, автобиография, документи за завършено образование, медицинско свидетелство, свидетелство за съдимост, попълва въпросник, насочен към определяне мотивацията на кандидата за работа, нагласите към предоставянето на грижи за възрастен човек в семейна среда и потребностите от обучение и квалификация; в/ интервю с кандидатите: проучване на нагласите и очакванията им, оценка на техните комуникативни, креативни и др. способности ; г/ Изготвяне и подписване на договори с избраните кандидати за „СА”. В договора ясно са разписани задълженията и правата на двете страни, размера на трудовото възнаграждение и др. трудови договори (при пъленли непълен работен ден) или граждански (при почасово полагане на труд) изготвянето и подписването на длъжностна характеристика;
Дейност 7: Подготовка и обучение на социалните асистенти и домашните помощници. Избор и договаряне с обучаваща организация; Осигуряване на подходяща обучителна среда и материали; Провеждане на въвеждащо обучение за СА и ДП- четиридневно и три надграждащи еднодневни обучения; Периодична супервизия и подкрепа на СА и ДП: Провеждане на срещи с консулт. и админ. екип по проекта, консултация и оценка на нуждите от допълнително обучение на СА и ДП Резултатите и наблюденията от тези срещи да послужат като основа за допълващи обучения; Провеждане на надграждащо обучение три месеца след началото на предоставяне на услугите, с акцент върху управление на стреса и специализиран модул, съобразен с нуждите на доставчиците на социални услуги.
Дейност 8: Предоставяне на услугите „СА” и „ДП” на 27 потребители от община Чепеларе. Подписване на договори между доставчика, обгрижващото лице и бенефициентите; Изработване на индивидуални планове за грижа за всеки бенефициент; Изготвяне на работни план-графици за предоставяне на услугите от всеки СА и ДП.;Създаване досиета на потребителите; Организиране на механизъм за наблюдение на работата на СА и ДП-присътвени форми; дневници на грижата; организиране на процедура за мнения, за получаващите социалната услуга; Осигуряване на необходимото работно облекло, санитарни материали и отличителни знаци на соц. асистенти и дом. помощници;Предоставяне на услугите „СА” и „ДП”:Всеки бенефициент ползва услугите „СА” и/или „ДП” според предварително изработен и договорен график и съобразно договора, подписан между потребителите и кандидата.; На всеки 3 месеца, след оценка на експертния екип се актуализират индивидуалните планове за грижа;
Дейност 9: Организиране свободното време на потребителите. Организиране на трудо-терапевтични и занимания за бенефициентите- изработване на продукти на ръчния труд; Организирано честване на празници, организиране на съвместни занимания по интереси между бенефициентите.
Дейност 10: Създаване на работеща система за оценка на качеството на услугите “ДП” и “СА”, Разработване на формуляри за оценка и самооценка на предоставянето на социалните услуги от СА и ДП; Обновяване на Съвета на потребителите на услугите и организиране на техни работни срещи през месец; Междинна оценка: провеждане на анкета/или интервю с крайните потребители за оценка на качеството на предоставяните услуги; Финална оценка: провеждане на анкета/или интервю с потребителите на социални услуги и финална работна среща с участието на СА, ДП, административния и консултантски екипа по проекта, съвета на потребителите
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 78 376 BGN
Общ бюджет: 73 302 BGN
БФП: 69 739 BGN
Общо изплатени средства: 69 605 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 69 739 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 15 675 BGN
2010 47 026 BGN
2011 6 903 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
69 605 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 59 279 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 13 324 BGN
2010 39 972 BGN
2011 5 868 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
59 164 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 461 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 2 351 BGN
2010 7 054 BGN
2011 1 036 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 441 BGN
Финансиране от бенефициента 4 000 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Увеличен брой лица, обслужвани в семейна среда


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз