Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.04-0138-C0001
Номер на проект: BG051PО001/5.2/D02/0099
Наименование: За по-добра грижа
Бенефициент: Сдружение "Регионални инициативи"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.03.2009
Начална дата: 30.06.2009
Дата на приключване: 01.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Златарица
Описание
Описание на проекта: Целта е да се подобри начинът на живот на лицата в неравностойно положение от община Ветово, които поради заболяване или други причини не могат сами да организират бита си и да поддържат хигиената в дома си, и да участват пълноценно в социалния живот, като им се предостави услугата „Домашен помощник”
Дейности: Дейност 1: Формиране на екипа за организация и управление на проекта - Осигуряване на общинско помещение за нуждите на проекта; - Провеждане на работна среща в община Златарица за определяне на задълженията и отговорностите на екипа за администриране и управление на проекта, за постигане на прозрачност при вземане на решения и овластяване на всички заинтересовани страни. Приемане на програма за информационната кампания – промотирането и популяризирането на проекта
Дейност 2: Разработване на общ работен проектен план и система за вътрешен контрол и мониторинг - Работна среща на екипа за организация и управление на проекта за разработване на детайлен проектен план за изпълнение и отчет на всяка задача; - Създаване на вътрешна система за контрол и мониторинг.
Дейност 3: Промотиране и популяризиране на проекта 1.Провеждане на встъпителна конференция. Издаване на информационни материали . 2. Провеждане на заключителна конференция - Идентифициране на участници, съставяне на списък с гостите и официални покани - Връзка с медиите - изпращане на информация до местни, регионални и национални медии за проекта; - Запознаване на местната общност, представители на местната власт, структури на държавната власт, институции и заинтересовани лица, професионални общности и други с проекта - цели, дейности и очаквани резултати. Издадена дипляна за проекта -300 броя. Тя ще достигне до хората от общността със съдействието на местната администрация от общинския център и кметствата и ще запознава с инициативите на ЕСФ и двете организации. Доброволци и представители на пенсионерски клубове ще участват в промотирането и популяризирането на проекта. Те ще разпространяват 1000 брошури, които разясняват реда за кандидатстване за услугите; начин на предоставяне; цели и задачи на проекта. Заключителната конференция отчита резултатите от проекта и споделя концепцията за устойчивост; популяризира проекта и мултиплицира неговите постижения в по- малки и сродни по проблеми общини от региона.
Дейност 4: Оборудване на местния офис и доставка на офис-материали за обучения Осигуряването на оборудване за местния офис и материали за обученията ще се извърши по правилата на ОП „РЧР”, по изготвена техническа спецификация. След приключване на проекта закупеното оборудване ще остане за ползване от водещата организация за нуждите на екипа по предоставяне на социалните услуги „Социален асистент” и „Домашен помощник”. Предвижда се доставка на офис-материали за обученията, включващи флипчарт, блок за флипчарт, папки, химикалки и други, необходими за провеждане на обученията.
Дейност 5: Набиране и подбор на кандидатите за социален асистент и домашен помощник Набирането и подборът на социалните асистенти и домашните помощници ще се извършват от комисия по подбора, в която участват представители на ресорния отдел в общината, ръководителят на проекта, проектният асистент и местни експерти. Екипът по подбор ще работи, спазвайки следната процедура: - Разработване на критерии за подбор; - Публикуване на обява за назначаване на социални асистенти и домашни помощници; - Приемане, регистриране и преглед на кандидатурите; - Провеждане на интервюта; - Уведомяване на кандидатите. Подборът става при отсъствие на всякакъв вид дискриминация.
Дейност 6: Назначаване на социалните асистенти и домашните помощници 1. Сключване на договор с избраните кандидати, неизменна част от който е правилникът за вътрешния ред и длъжностната характеристика за изпълнители на трудов договор. За изпълнителите на граждански договор в самия ддоговор подробно се записват задълженията, времето за предоставяне на услугата, имената на потребителите и хонорара за 1 час; общ брой действително обработени часове. Трудовият договорът на социалния асистент и домашния помощник ще съдържа описание на дължимите от него услуги, честотата и продължителността на предоставянето им, работно място и работно време, месечно възнаграждение, право на годишен отпуск и други. Необходими документи за назначаване : -свидетелство за съдимост; копие от трудова книжка; автобиография; медицинско за работа;удостоверение за психично здраве. 2. Назначаване и инструктаж; 3. След стартиране на предоставяне на услугата - изготвяне на индивидуален работен план на всеки социален асистент и домашен помощник (работен график). В индивидуалния работен план на всеки социален асистент и домашен помощник ще се описва подробно работния му график по дни от работната седмица или по месеци, в зависимост от индивидуалната оценка на всеки потребител. В него ще се указва времето на престой на социалния асистент или домашния помощник при всеки потребител, видовете услуги и тяхната продължителност, както и времето за придвижване от един потребител до друг (касае придвижването след първия потребител за деня). Работните графици ще се изготвят в 2 екз. и ще се подписват от доставчика и социалния асистент или домашния помощник. 4. До 7 дни след стартиране на услугата и социалният асистент/ домашният помощник, заедно с доставчика и потребителя, подписват тристранен договор за предоставяне на услугата.
Дейност 7: Обучение и развитие на социалните асистенти и домашни помощници 7.1. Разработване на план за обучение и развитие на социалните асистенти и домашните помощници; 7.2. Провеждане на въвеждащо обучение; 7.3. Провеждане на поддържащо обучен По 7.1.: Планът за обучение и развитие на социалните асистенти следва следните стъпки:- Анализ на нуждите от обучение;- Разработване на план за обучение;- Провеждане на обучението – извършва се съобразно предвидения план и времеви график за изпълнение;- Анализ на резултатите от обучението;- Разработване на стратегия за развитие на социалните асистенти и домашните помощници. По 7.2.: Въвеждащо обучение: Обучението ще бъде насочено към придобиване, усъвършенстване и разширяване на практическите умения на социалните асистенти и домашните помощници за предоставяне на качествена грижа и подкрепа на хора с физически увреждания и самотно живеещи възрастни хора. Обучителният процес е ориентиран практически и се основава на добри практики от българския и международния опит. Въвеждащото обучение ще се проведе след сключване на трудовите договори със социалните асистенти и домашните помощници, преди да започнат работа в дома на потребителите. Основното обучение ще се проведе в 5 модула: Модул 1: Общи познания за домашните грижи и услуги. Права и задължения на социалния асистент и домашния помощник. Модул 2: Права на потребителите на домашни услуги. Оказване на първа помощ и емоционална подкрепа. Модул 3: Специфика на грижите за хора с увреждания и за самотно живеещи възрастни хора Модул 4: Методика за предоставяне на услугата „Социален асистент”. Работа по случай. Развиване на професионални умения на социалния асистент – процедури за осигуряване на качество и мониторинг на услугата. Модул 5: Въведение в процедурите за оказване на услуги с физически контакт. Етични стандарти в работата на социалния асистент и домашния помощник. Здравословни и безопасни условия на труд. Обучението ще се проведе в рамките на четири дни. По 7.3.: Ще се проведат две двудневни поддържащи обучения на социалните асистенти и домашните помощници. Темите на поддържащото обучение ще се определят от обратната връзка, дадена от социалните асистенти и домашните помощници по време на основното обучение, както и от актуалните потребности на потребителите на услугите. Обучението ще има интерактивен характер и ще включва теоретични и практически подходи. Ще бъде изготвена програма за обучението и обучителни материали. Ще бъде издаден наръчник „Как да спазвам стандартите за социални услуги за възрастни”. За предоставяне на качествена социална услуга ще бъдат разработени: - Правилник за вътрешния ред; - Необходими документи за кандидатстване и предоставяне на услугите; - Правила и процедури за предоставяне на услугите, в съответствие с Националните критерии и стандарти; - Регистър за потребителите; - Правила за вътрешен контрол и мониторинг.
Дейност 8:Подбор на потребителите на услугите 8.1. Подбор на потребителите на услугите; 8.2. Сключване на договори с потребителите По 8.1.: Подборът на потребителите на услугите се извършва от съвместен екип от водещата и партньорската организация, на базата на постъпили заявления от кандидатите и извършената индивидуална оценка на потребностите на хората с увреждания и/или самотно живеещите възрастни хора от социален работник от дирекция „Социално подпомагане”. Комисията изготвя списък на потенциалните потребители, като ги категоризира по следните показатели: - видове услуги; - местоживеене на кандидата; - степен на неотложност на включването им в проекта. При установяване на потенциални клиенти, които са изведени от специализирани институции, същите ще се ползват с предимство при включването им като потребители. Подборът на потребителите става на принципа на равните възможности и изключва всякакъв вид дискриминация. Потребителите се класират по низходящ ред; съставя се списък на чакащите. По 8.2.: В съответствие с нормативната уредба, касаеща предоставянето на социални услуги, доставчикът ще сключи договори с потребителите на услуги, който ще включва: - името на социалния асистент или домашния помощник, който ще предоставя услугите; - видовете услуги, които ще се предоставят; - честота и продължителност на предоставяне на услугите; - размер на дължимата потребителска такса и срок на внасяне от потребителя; - общи задължения на социалния асистент (домашния помощник) относно достъп и напускане на дома на потребителя; - условия за контрол и мониторинг на изпълнението на услугите; - адрес и телефон за връзка с доставчика на услугите; - условия за прекратяване на договора с потребителя.
Дейност 9: Изготвяне на индивидуални планове за социални услуги на всеки потребител с негово участие Индивидуалният план за предоставяне на социалната услуга се разработва въз основа на личния избор и на направените анализ и оценка на индивидуалните потребности на потребителя и включва конкретни дейности. Изготвя се с участието на потребителя (или законен представител), което допринася за децентрализация на проекта. В плана се описват: - Всички специфични потребности и/или проблеми на клиента, свързани с ежедневния му живот и неговото самообслужване, емоционален и психически комфорт, общуване с близки и други хора от общността; - Конкретните договорени услуги, които удовлетворяват съответната потребност или проблем; - Честота на оказване на услугата; - Име и телефон на социалния асистент или домашния помощник; - Специфични обстоятелства и факти – заболявания, взаимоотношения с други хора, име на личен лекар и други. Те трябва да се отчитат при оказване на социалните услуги; - Оценка на рисковете за здравето и безопасността на потребителя. Индивидуалният план за предоставяне на услугите се подписва от потребителя (или негов законен представител) и доставчика на услугите. Планът се актуализира на всеки шест месеца, а при промяна на потребностите и желанията на потребителя – и по-често. Актуализираният план се съгласува с потребителя.
Дейност 10: Предоставяне на социалните услуги на потребителите Въз основа на направената оценка на потребностите, ще се предоставят следните видове услуги, съгласно индивидуалния план и винаги с участието, според възможностите, на потребителя: • Битови и персонални услуги: - текущо почистване – включва подреждане на стаята, измиване на пода, изтупване, обиране на прах, измиване на съдове и други; - основно почистване – измиване на врати и прозорци, санитарен възел, кухненски уреди и други; - поддържане на лична хигиена – включва помощ при ежедневен тоалет и обличане, помощ при къпане, помощ при ресане, подстригване, боядисване на коса, бръснене или придружаване до местата, където се предоставят тези услуги; - хранене – включва приготвяне на храна с продукти на потребителя или доставяне на готова храна, подготовка и подпомагане при хранене, сервиране и отсервиране; - снабдяване с хранителни продукти, хигиенни материали и лекарства, вещи от първа необходимост със средства на потребителя; - заплащане на комунално-битови разходи: вода, електричество, телефон, данъци и др. (със средства на потребителя); - палене на печка през зимния период; - съдействие за извършване на дребни ремонти. • Медицински услуги: - помощ при вземане на лекарства, предписани от лекар; - проследяване на правилното приемане на лекарства, предписани от лекар; - мерене на кръвно налягане; - придружаване до личен лекар или друг лекар-специалист и при извършване на различни медицински манипулации и изследвания; - помощ при настаняване и изписване в/от болнично заведение; - грижи в болницата при необходимост. • Социални услуги (помощ при общуване и поддържане на социални контакти, развлечения и занимания в дома и извън него): - четене на ежедневници и художествена литература; - придружаване извън дома – включва разходка, срещи с приятели, посещение на църква/джамия и други; - организиране на занимания по интереси – карти, шах, табла, плетене, бродиране и други; - подпомагане при отглеждане на цветя; - подкрепа при кризисни ситуации – загуба на близък човек, тежко заболяване и други. • Административни услуги - съдействие при подаване на документи до: дирекция “Социално подпомагане”, районно управление “Социално осигуряване”, община и други административни структури; - съдействие при изготвяне и представяне на необходимите документи за явяване пред ТЕЛК; - съдействие за снабдяване с технически помощни средства на хора с увреждания и при тежки заболявания. Услугите се предоставят при зачитане на личния избор, личното пространство и достойнство на потребителите. Акцентите при предоставянето на услугата са поощряване самостоятелността на потребителя и насърчаването му при вземане на решения, относно начина му на живот и контролиране на финансовите му средства, както и подпомагане за развиване на силните му страни. Социалният асистент и домашният помощник ще гарантират поверителност на личните данни в съответствие с националните стандарти и правила. За ползване на услугите, потребителите заплащат такси, в зависимост от личните си доходи. Таксите ще се събират ежемесечно и ще се отчитат, съгласно установените процедури на ОП „РЧР”. Предоставянето на социалните услуги става в условията на липса на дискриминация и нейната превенция; насърчаване на социалното включване и преодоляване на социалната изолация на всички потребители;включване на доброволци и създаване на заинтересованост на бизнеса от трудния живот на самотноживеещите и с увреждания хора от общността. Прилагат се методи на работа, включени в системи, които гарантират ефикасност и ефективност при постигане на заложените проектни цели.
Дейност 11: Разработване на необходимата документация за успешно и ефективно изпълнение на проекта Ще бъдат разработени от консултанта по проекта: -„Процедура за жалби и сигнали”,”Правилник за вътрешния ред”, които са неотменна част от договора с клиента. -Типов тристранен договор за предоставяне на социални услуги; „Правила и процедури за своевременното сигнализиране и компетентна намеса в случаи на насилие, дискриминация, неглижиране или унижение”; „Правила за доставка на услугата”; Длъжностни характеристики на прекия доставчик на услугите –социални асистенти и домашни помощници; ”Правила и процедури за осигуряване здравето на клиентите и на предоставящите услугите”Социален асистент и „Домашен помощник”; „Правила и процедури за достъп до дома на клиента”; ”Критерии за подбор на социалните асистенти и домашни помощници”; „Система за подкрепа на социалните асистенти и домашни помощници”; -Извършва се оценка на риска от лицензирана фирма по трудова медицина, която изготвя програма за превенция на риска и инструкция за безопасни условия на труд.
Партньори
Партньори:
ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 86 610 BGN
Общ бюджет: 68 595 BGN
БФП: 64 902 BGN
Общо изплатени средства: 66 158 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 64 902 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 17 000 BGN
2010 28 661 BGN
2011 22 419 BGN
2012 - 235 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 1 687 BGN
66 158 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 56 601 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 14 450 BGN
2010 24 362 BGN
2011 19 057 BGN
2012 - 200 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
57 669 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 301 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 2 550 BGN
2010 4 299 BGN
2011 3 363 BGN
2012 - 35 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 1 687 BGN
8 490 BGN
Финансиране от бенефициента 4 590 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Увеличен брой лица, обслужвани в семейна среда


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз