Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.04-0123-C0001
Номер на проект: BG051PО001/5.2/D02/0060
Наименование: Предоставяне на социални услуги в община Своге
Бенефициент: Община Своге
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.03.2009
Начална дата: 29.06.2009
Дата на приключване: 01.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Своге
Описание
Описание на проекта: Подобряване качеството на живот на хората с увреждания и самотно живеещите хора от общ. Своге чрез създаване на условия за ефективно упражняване на правото им на независимост и социално включване и сближаване и намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи.Предоставяне на гъвкави и надеждни услуги в съответствие с индивидуалните потребности на целевата група. Подобряване достъпа на 34 потребителя до социални услуги. Предлагане на 17 нови работни места Повишаване на информираността на населението в общината.
Дейности: Д1. Популяризиране на проекта В рамките на тази дейност ще бъдат подготвени информационни материали под формата на листовки и брошури, които ще бъдат разпратени до целевите групи по проекта, както и до всички заинтересовани лица. Ще бъде направена информационна табела за проекта. Ще бъде проведен информационен ден, на който ще бъдат поканени търсещите работа, както и желаещите да работят допълнително, лица и/или членове на семействата на нуждаещите се от социални услуги за да бъдат информирани относно възможностите за работа, които предлага проекта. Тази дейност ще се осъществява на етапи през продължителността на проекта, като освен горепосочените, той ще бъде допълнително представен в медиите. По този начин ще бъдат инфорамирани максимален брой хора, което осигурява неговото устойчиво развитие.
Д2. Подбор на потребители и разработване на индивидуални оценки. В тази дейност ще се създаде организация за набиране на кандидати за ползване на услугите СА и ДП. В резултат на това за тези кандидати ще бъдат изготвени оценки от Дирекция «Социално подпомагане». При подбора на потребителите ще се спазват принципите за равенство на половете, равни възможности и превенция на дискриминация.
Д3. Подбор на социални асистенти и домашните помощници. Подбора на лицата за извършване на дейностите “Социален асистент” и “Домашен помощник” ще се извърши измежду търсещите работа, работещи, учащи или пенсионирани лица от общ. Своге, като ще бъдат проведени интервюта за установяване на мотивацията и нагласата на кандидатите за работа. Предимство ще имат тези, които притежават известен опит в сферата на социалните услуги. При подбора на СА и ДП ще се спазват принципите за равенство на половете, равни възможности и превенция на дискриминация. Ще бъдат наети само кандидати, които са показали удовлетворителни резултати по време на интервюто, намират се в добро физическо и психическо състояние и не са осъждани. Наетите лица ще бъдат назначени според действащото законодателство на Р „България” За всички наети лица се създава и поддържа лично досие.
Д4. Обучение Дейността включва: избор на лектор, който да проведе обученията, изработване на програма за обученията, подготовка на материали и провеждане на обучения. Ще бъде проведено въвеждащо обучение за всички наети по проекта СА и ДП с цел предоставяне на качествени услуги, преди да започнат работа при потребителите. Обучението на социалните асистенти ще е с продължителност 5 дни, а обучението на домашните помощници ще бъде с продължителност 3 дни. И двете обучения ще бъдат в съответствие раздел “Развитие и обучение” от Методика за предоставяне на услугата “Социален асистент” в общността, утвърдена от Изпълнителния директор на АСП. През време на изпълнение на дейността ще бъде проведено още едно опреснително обучение с продължителност 2 дни, което ще се проведе извън града. Неговата цел е да се опреснят знанията на СА и ДП наети по проекта, както и да имат възможност да обменят опит помежду си в неформална обстановка.
Д5. Сключване на договори с потребителите Дейността включва изработване на типов тристранен договор за предоставяне на социални услуги. Той се изготвя в съответствие раздел “Договор между доставчика и потребителя” от Методика за предоставяне на услугата “Социален асистент” в общността, утвърдена от Изпълнителния директор на АСП. След това ще бъдат сключени договори с потребителите за предоставяне на услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник” и ще се работи с тях за изясняване на правата и отговорностите на всички страни по договора въз основа на индивидуален план за всеки един потребител. Във всеки договор ще се опишат видовете дейности, които ще бъдат извършвани от социалните асистенти и домашните помощници в съответствие направената оценка от Дирекция “Социално подпомагане”. След сключването на всеки договор се изготвя индивидуален график за предоставяне на социални услуги, в съответствие с описаните видове дейности, които ще бъдат извършени за удовлетворяване на индивидуалните специфични потребности на потребителите.
Д6. Предоставяне на социални услуги в домашна среда СА и ДП извършват предвидените в договора и в индивидуалния план на потребителите дейности, съобразявайки се с ежедневните им нужди и потребности в домашна среда. СА ще подпомагат целевата група при общуването и поддържанто на социални контакти, ще полагат грижи за осигуряване на психическия комфорт на клиента, ще им съдействат при нужда от административни услуги и др. Те ще извършват дейностите по предоставяне на услугата съвместно с потребителите, а не вместо тях, когато това не излага на риск здравето или безопастността на потребителите. ДП ще извършват дейности свързани с текущото и основното почистване на обитаваното от потребителя помещение, поддържане на неговата лична хигиена, битови услуги и хранене, в съответствие с конкретните нужди на потребителите. Услугите “СА” и “ДП” се предоставят комплексно или поотделно на потребителите в домашна среда в съответствие с техните конкретни нужди. За всеки един потребител се създава и съхранява лично досие и дневник.
Д7. Организация и управление на проекта Общият подход за реализиране на тази дейност се базира на методика за управление на проекти и включва няколко основни процеса: - Управление на комуникацията - целта на този процес е да се изгради единна система за предаване на информация между участниците в административния екип по проекта, както и система за комуникация със социалните асистенти и домашните помощници. - Управление на документацията и отчетността – при стартиране на проекта ще бъдат определени методи за документиране и архивиране на проектната документация. Ръководителят проект е отговорен за изготвянето на полугодишен/годишен доклад и междинен/и и заключителен доклад (технически и финансов), изготвени съгласно образец. Към доклада ще бъде приложен опис на разходооправдателните документи, придружен с копия на всички разходи, направени през периода, за който се отнася докладът, с информация за наименованието, размера, съответното перо в бюджета на проекта. Докладите ще бъдат изготвени на български език. - Управление на разходите – целта на този процес е събиране и осчетоводяване на точна и редовна счетоводна документация, отразяваща изпълнението на проекта. - Осигуряване на качеството и контрол на работата по проекта и проектните резултати – процеса включва сравняване на постигнатите резултати с планираните такива и с индикаторите за успех. Това сравняване ще се извършва по време на изпълнение на дейностите, като при установяване на несъответствия между планираното и постигнатото качество ще се планират дейности за подобряване на качеството на проектните резултати. Освен това, този процес включва и наблюдение и контрол върху работата на СА и ДП, изразяващи се в ежемесечно посещение на потребителите. Резултатите от проведените срещи се документират и се изготвя оценка за работата на СА и ДП, която се съхранява в трудовите им досиета.
Партньори
Партньори:
Сдружение „ Съюз на диабетноболните ”- гр. Хасково
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 90 295 BGN
Общ бюджет: 75 352 BGN
БФП: 72 541 BGN
Общо изплатени средства: 70 168 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 72 541 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 18 059 BGN
2010 44 442 BGN
2011 7 667 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
70 168 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 61 660 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 15 350 BGN
2010 37 776 BGN
2011 6 517 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
59 643 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 881 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 2 709 BGN
2010 6 666 BGN
2011 1 150 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 525 BGN
Финансиране от бенефициента 3 500 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Увеличен брой лица, обслужвани в семейна среда
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз