Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.04-0194-C0001
Номер на проект: BG051PО001/5.2/D02/0103
Наименование: Грижа в семейна среда
Бенефициент: Фондация за Социални инвестиции и ресурси - София
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.03.2009
Начална дата: 30.06.2009
Дата на приключване: 01.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Елин Пелин
Описание
Описание на проекта: Целта е да се разширят възможностите за подобряване качеството на живот на хората от уязвимите групи и техните семейства чрез създаване на условия за независимост и социално включване като се осигури качествена грижа в семейна среда на нуждаещите се от постоянно обгрижване. Създаване на условия за социално включване на уязвимите групи и преодоляване на социалната им изолация, включително създаване на възможност за активен професионален живот за семейства, в които има лица с увреждания; превенция на риска от създаване на зависимост от институционален тип грижи. Повишаване на професионалните умения и мотивация на наетите лица.
Дейности: 1. Информационна кампания Разработване на информационни материали с описание на обхвата на услугите, условията и реда за тяхното предоставяне.
2. Индивидуална оценка на потребностите Разработване на индивидуални оценки на потребностите от социални услуги на кандидатите за потребители.
3. Подбор на потребителите На основата на изготвената индивидуална оценка, потребностите на лицето, степента на неотложност на включването му в обгрижване и отчитайки въздействието на конкретната ситуация върху потребителя, сформирана за целта комисия изготвя списък /в приоритетен ред/ на потенциалните потребители.
4. Индивидуален план за предоставяне на услуги Изготвя се на база на индивидуалната оценка и анализ на индивидуалните потребности от услуги. Разработване на индивидуална а програма.
5. Подбор и назначаване на социални асистенти Кандидатите за социални асистенти се интервюират с цел установяване мотивацията и нагласите им за работа. Показалите удовлетворителни резултати се назначават на трудов договор, подписват декларация за спазване поверителността на личните данни и информация. На назначените се предоставя длъжностна характеристика и Правилника за вътрешния ред.
6. Сключване на договори Сключване на договор между потребител, бенефициент и социални асистенти с разписани права, отговорности и задължения.
7. Графици за предоставяните услуги Изработване на индивидуални графици на предоставяните услуги на всеки потребител
8. Въвеждащо обучение на социални асистенти Преди започване на дейността въвеждащо обучение преминават всички назначени за социални асистенти. Обучението включва следните теми: общи познания за домашните грижи и необходимите умения, основни задължения, специфика на грижите за стари хора, лица с увреждания, методика за предоставяне на услугата, работа с клиентите и техните семейства, етични стандарти, справяне в кризистна ситуация, процедури за осигуряване на качество на услугата.
9. Предоставяне на социална услуга „социален асистент” Помощ при общуването и поддържането на социални контакти, занимания в дома и извън него; Административни услуги Медицински услуги Педагогически услуги Предоставяне на комплексни социални услуги и подкрепа за семействата на лицата с цел социално включване и превенция на институционализацията
10. Поддържащо обучение на социални асистенти Обучението включва темите: Работа с възрастни хора и термално болни – старостта като феномен; специфика на общуване със стари хора; умения на социални асистенти за справяне със състоянията при стари хора Работа с възрастни с увреждания: характеристика на уврежданията; специфика на работа при физически и интелектуални увреждания.
11. Осигуряване здравословни и безопасни условия Разработване на планове, инструкции, правила и оценка на риска за осигуряване здравословни и безопасни условия при предоставяне и получаване на услугите. Бенефициентът запознава социалните асистенти и потребителите с горепосочените документи и им предоставя копие от тези, които са относими към тях. При промяна в извършваните дейности Ф”СИР” актуализира документите.
12. Консултиране на социални асистенти Консултациите се отнасят до всички социални асистенти. Включват: затруднения на социални асистенти в работата с потребителите и с институции; необходимост от допълнителни знания и умения за работа и други проблеми, които са свързани с пряката дейност на социални асистенти
13. Мониторинг Изготвяне на План за мониторинг, включващ: текущо наблюдение и контрол върху изпълнението на индивидуалните планове, оценка качеството на работа на социални асистенти, оценка потребностите от обучение на социални асистенти, посещения на потребителите ежемесечно и при сигнали.
Партньори
Партньори:
ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 111 902 BGN
Общ бюджет: 93 493 BGN
БФП: 87 444 BGN
Общо изплатени средства: 85 755 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 87 444 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 51 054 BGN
2011 34 702 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
85 755 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 74 327 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 43 395 BGN
2011 29 496 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
72 892 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 117 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 7 658 BGN
2011 5 205 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
12 863 BGN
Финансиране от бенефициента 7 744 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Увеличен брой лица, обслужвани в семейна среда
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз