Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.04-0136-C0001
Номер на проект: BG051PО001/5.2/D02/0034
Наименование: Предоставяне на социалната услуга “Домашен помощник” в Община Малко Търново.
Бенефициент: Община Малко Търново
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.03.2009
Начална дата: 26.06.2009
Дата на приключване: 01.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Малко Търново
Описание
Описание на проекта: Разширяване на обхвата на предоставените социалните услуги за подобряване качеството на живот на хора с увреждания и самотно живеещи хора чрез осигуряване на качествена грижа в семейна среда, подкрепяне самостоятелността на потребителите със зачитане на личните предпочитания, създаване на условия за социално включване и намаляване на риска от зависимост от институционален вид грижи. Повишаване на квалификацията и професионалните умения на наетите лица. Осигуряване на заетост. Информиране на обществеността за проблемите на самотно живеещите и хората с увреждания, свързани със социална изолация и мерките за нейното преодоляване и превенция.
Дейности: 1. Събиране на екипа по проекта. Разработване на детайлен график на дейностите с подробно времево и ресурсно разпределение на отговорностите и задачите. Определяне на лицата, отговорни за всяка дейност от проекта. Определяне на регулярни срещи на екипа
2. Провеждане на информационна кампания в началото и в края на проекта. Разработване на информационни материали /300 бр. брошури и 5 бр. плакати/ с описание на обхвата на услугата “Домашен помощник”, условията и реда за нейното предоставяне. В началото и края на проекта ще се проведат пресконференции с представители на местните и регионални печатни и електронни медии. В пресконференциите ще вземат участие представители на водещата организация и партньора. На пресконференцията в началото на проекта обществеността ще се запознае с целите, дейностите и очакваните резултати по проекта. На пресконференцията в края на проекта ще се представят постигнатите резултати. Ще бъдат отпечатани още 150 бр. брошури. За осигуряване на прозрачност и публичност на дейностите по проекта ще бъдат направени 4 бр. публикации в местни и регионални печатни медии, ще бъдат изработени баджове на домашните помощници и екипа по проекта. Ще бъде изработена 1 бр. информационна табела и ще бъде поставена пред офиса на проекта.
3. Закупуване на оборудване Закупуване на : - 1 бр. многофункционално устройство – лазерен НР 3050 / копирна машина, скенер, принтер, факс/. Устройството ще бъде монтирано в офиса на проекта - 1 бр. автоматична перална машина. Машината ще бъде монтирана в сградата на “Дневен център за възрастни с увреждания”, където ще бъде офиса на проекта. По желание на потребителите домашните помощници ще могат да предоставя услугата - пране
4. Създаване на Смесена комисия Смесената комисия ще бъде сформирана от представители на водещата организация и Дирекция “Бюро по труда”, клон Малко Търново. Дейността на Смесената комисия ще се състои в подбор на домашните помощници, одобряване списъка на лицата желаещи да ползват социалната услуга и изготвяне на индивидуални планове за социални услуги на база направени социални оценки на потребителите
5. Подбор на домашни помощници Смесената комисия събира кандидатури на желаещи да работят като домашни помощници по проекта. След предварителен подбор по документи, комисията провежда интервю с кандидатите с цел установяване мотивацията и нагласите им за работа. Смесената комисия извършва подбор на кандидатите въз основа на предоставените от тях документи и проведеното интервю. Сключва договори с одобрените кандидати
6. Извършване на социална оценка и подбор на потребителите Подбора на потребителите ще се извърши на база на изготвената от социален работник от Дирекция “Социално подпомагане”, социална оценка. Отчитайки отразените в социални доклад потребности на лицето и степента на неотложност на включването му в обгрижване, сформираната за целта Смесена комисия изготвя списък на потенциалните потребители на социални услуги по проекта, като ги категоризира по видове услуги, по местоживеене и степен на неотложност
. Организиране и провеждане на въвеждащо и подържащи обучения за предоставяне на услугата “ Домашен помощник”. За повечето от домашните помощници, грижата в домашна среда за нуждаещите се ще бъде новост. Затова за хората пожелали да усвоят нови умения, предвиждаме специализирано обучение, което ще бъде осъществено от екип от експерти работещи в сферата на социалните услуги. Домашните помощници ще получат първоначална информация за нормативната база, действащото в момента законодателство и произтичащите от това техните права и задължения към работодателите и клиентите. Домашните помощници ще получат общи познания за домашните грижи и необходимите умения и специфика на грижите за стари хора, основни задължения и методика за предоставяне на услугата “домашен помощник”, както и методите за справяне в кризисни ситуации и процедури за осигуряване на качество на услугата
8. Изготвяне и поддържане на лични досиета на потребителите на социалната услуга и домашните помощници За всеки потребител на социалната услуга ще бъде изготвено лично досие, в което ще бъде отразено точно какви услуги желае да ползва и по колко часа на ден да бъде обслужван. На всеки домашен помощник също ще бъде изготвено лично досие, в което ще бъдат разписани неговите права и задължения
9. Изготвяне на графици за предоставяните услуги Изработване на индивидуални графици на предоставяните услуги на всеки потребител, с разписани конкретни параметри за време, място и вид на предоставяната от домашните помощници услуга.
10. Осигуряване на безопасни условия на труд Извършване на първоначален и периодичен инструктаж. Инструктаж на работното място. Осигуряване на работно облекло /престилки ,чехли, ръкавици / с цел запазване на здравето и безопасността на работещите
11. Предоставяне на социалната услуга “Домашен помощник”. В зависимост от нуждите на потребителите домашният помощник ще извършва съобразно заявените часове следните социални услуги : Ежедневни услуги : Текущо почистване и подреждане на обитаваното от потребителя помещение; Поддържане на личната хигиена- ежедневен тоалет, обличане, къпане и др.; Хранене , пране и други битови услуги. Периодично предоставени услуги : Основно почистване–тупане, измиване на прозорци, врати и т.н.; Административни услуги; Медицински услуги.
12. Мониторинг Ще бъдат изработени анкетни карти с цел проследяване на постигнатите по време на обученията на домашните помощници резултати и проучване на удовлетвореността на потребителите от услугата “Домашен помощник”.
13. Консултации, наблюдения и контрол на предоставяне на социалната услуга. Извършване на наблюдение на дейността на домашните помощници. Веднъж месечно ръководителя на проекта, заедно с координатора и с представител на Смесената комисия ще посещава потребителя на социалната услуга и ще отразява резултатите от посещението си в месечен отчет. При необходимост и възникнали потребности ще се извършват промени в индивидуалните планове на ползвателите на услугата. Ще бъдат извършвани ежемесечни консултации на домашните помощници. Посещения ще се извършват и по сигнал от страна на потребителите и домашните помощници. Резултатите от наблюденията ще бъдат отразявани в досиетата на потребителите и домашните помощници.
14. Междинна среща на екипа по проекта и изготвяне на междинни технически доклади, финансови отчети и искания за междинни плащания По време на тази дейност ще се извърши анализ на постигнатото до момента, като се очертаят трудностите и възникналите рискове през изминалия период. Ще се разпределят задачите и отговорностите за предстоящия период. Ще бъдат изготвени междинни финансови и технически отчети, исканията за междинно плащания. Ще бъде изготвен протокол от срещата
15. Финансова дейност Изготвяне на ежемесечни, тримесечни, шестмесечни и годишен счетоводни отчети. Използват се доказани в практиката счетоводни и финансови процедури, които осигуряват ефективното осъществяване на дейността. Прилагат се прозрачни и ясни процедури при издаването на финансови документи. Изплащане на месечни възнаграждения на домашните помощници. Прилагане на ясни процедури за изчисляване на потребителските такси и издаване на финансови документи при плащането им.
16. Изготвяне на окончателен технически доклад, финансов отчет и искане за окончателно плащане Ще бъдат изготвени крайния технически доклад и финансов отчет по проекта, и ще се извърши искане за окончателно плащане
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 61 825 BGN
Общ бюджет: 63 863 BGN
БФП: 59 188 BGN
Общо изплатени средства: 58 604 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 59 188 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 12 365 BGN
2010 46 239 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
58 604 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 50 310 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 10 510 BGN
2010 39 303 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
49 813 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 878 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 1 855 BGN
2010 6 936 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
8 791 BGN
Финансиране от бенефициента 4 879 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разкрити нови форми на социални услуги в общността
Индикатор 2 Брой подкрепени съществуващи форми на социални услуги в общността
Индикатор 3 Увеличен брой доставчици на социални услуги в общността
Индикатор 4 Увеличен брой лица, обслужвани в семейна среда
Индикатор 5 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз