Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.04-0144-C0001
Номер на проект: BG051PО001/5.2/D02/0037
Наименование: Социални услуги в общността за самотно живеещи стари хора и хора с увреждания в община Айтос
Бенефициент: Община Айтос
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.03.2009
Начална дата: 26.06.2009
Дата на приключване: 01.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Айтос
Описание
Описание на проекта: Предоставяне на социални услуги в общността на уязвими групи от община Айтос. Преодоляване на социалната изолация на самотно живеещи възрастни хора и хора с увреждания чрез предоставяне в семейна среда на услугата „Социален асистент”. Създаване условия за повишаване качеството на услугата Социален асистент, чрез обучение и консултиране на асистентите. Издигане престижа и обществения статус на професията Социален асистент. Развитие на устойчиви местни партньорства за подобряване достъпа до социални услуги в местен мащаб.
Дейности: Дейност 1: Дейности по организация и управление на проекта Определяне на членовете на екипа за управление на проекта. Екипът за управление и администриране на проекта ще се състои от ръководител, координатор и счетоводител. Това звено ще отговаря за цялостната организация, координация и вътрешен мониторинг на дейностите, включени в настоящото проектно предложение. Екипът на Община Айтос ще осъществява мониторинг на услугите и дейностите по популяризиране социалните услуги в общността и повишаване чувствителността на обществото към проблемите и възможностите на хората в неравностойно положение. Пряко в изпълнението на проекта ще бъде ангажиран Консултативен екип по проекта, включващ психолог, експерт по социални дейности (социален консултант); супервизор, консултант трудово-правни и договорни отношения. Основните функции на екипа ще са насочени към консултиране и фасилитиране на процеса на доставка на социалната услуга; работа с потребители; близки на потребителите и социалните асистенти. Консултативният екип отговаря за изготвяне процедури за взаимодействие и комуникация между асистенти и потребители (оценка на предоставяната услуга, жалби и др.), условия за актуализиране и/ или прекратяване на договора. • Подготовка на индивидуалните задания и длъжностни характеристики в зависимост от спецификата на трудово-правните отношения. Подписване на договори. • Изготвяне на подробен времеви график за изпълнението на проекта; • Провеждане на извънредни екипни срещи, както и разширени екипни срещи с участието на заинтересожаните страни
Дейност 2: Подбор на потребители и социални асистенти • Стартира с информационна кампания сред целевите групи- разпространение на информациони брошури; прессъобщения, интервюта с екипа на проекта; информациони плакати в ДСП и ДБТ; • В рамките на дейността се предвижда провеждане на информационна среща с цел представяне на проекта пред местната общност и пресконференция. • Следва разработени процедури и критерии: По подбора на социални асистенти- Събиране заявленията за кандидатстване от желаещи да работят като социални асистенти. Следва предварителна оценка по документация и провеждане на интервю с кандидатите с цел установяване на мотивацията и нагласите им за работа. Интервюто с кандидатите се провежда от членове на екипа по проекта и представители на Консултативния екип, като има за цел да проучи нагласите и очакванията на кандидатите, както и да им предостави изчерпателна информация за ангажиментите и функциите на социалния асистент По подбора на потребители: Екипът на община Айтос информира нуждаещите се от социални услуги жители на общината. Създава и поддържа база данни за целевите групи потребители. Подготовка, организиране и провеждане на две работни срещи между представители на общината и Дирекции „БТ” и „СП”- Айтос за обсъждане и приемане на критериите за подбор на потребители; социални асистенти и разпределяне на отговорности. Следва извършване на оценка на нуждите на бенефициентите от експерти от Дирекция „Социално подпомагане” – Айтос, с акцент върху социалния статус и потребности на бенефициента, включително и възможностите за социално включване и работа с близкото семейно обкръжение при наличие на такова. Експертът попълва социална анкета, която представлява неразделна част от процедурата по подбор и е основание за разработване на Индивидуален план за грижа и определяне на видовете услуги, които бенефициентът ще ползва в рамките на проекта. ДСП-Айтос извършва оценка на потребностите от социални услуги на всеки кандидат. Изготвя и представя на Доставчика списъка на потенциалните потребители. Координатора организира и провежда срещи за представяне социалните асистенти на потребителите, след което изготвя разпределение. Екипът на проекта събира и обработва данните от декларациите за доходите на потребителите. Определя часовете, на които потребителят има право на достъп; изчислява месечната потребителска такса.
Дейност 3: Договаряне на услугата Социален асистент с потребителите • Сключва договори с потребителите. Изготвяне на стандартен образец на договор, съгласно Методиката за предоставяне на услугата „Социален асистент”. Организиране на срещи с потребителите,/ техни представители за разясняване, консултиране и подписване на договорите. Изготвяне и актуализиране (на шест месеца и при необходимост при промяна на потребностите) индивидуални планове за социални услуги на потребителите. Индивидуалният план за предоставяне на услугата ще описва дейностите, които доставчикът се ангажира да извършва за удовлетворяване на индивидуалните специфични потребности на потребителя. Въз основа на направената оценка ще се разработи – съвместно с потребителя или неговия законен представител, както и с други професионалисти (социални работници, личен лекар, други специалисти от помагащите професии) - план за намаляване на рисковете, който ще е част от индивидуалния план на потребителя за ползване на услугата.
Дейност 4: Договаряне работата на социалните асистенти • С одобрените кандидати за СА ще се сключат трудови /граждански договори. СА ще се разпределят спрямо заявените услуги от потребителите и възможностите на асистентите да ги предоставят. Социалните асистенти подписват длъжностна характеристика, която е част от техния трудов договор и която описва техните задължения, отговорности и подчиненост. При дългосрочно отсъствие (временна нетрудоспособност/ отпуск) ще бъдат наемани лица преминали процедурата по подбор и включени в обученията на граждански договор, с цел осигуряване непрекъснатост на услугата за потребителите. • За всеки СА ще се изготви график -разпределение за работа . • Ежемесечно ще се събират седмични справка - графици, удостоверяващи с подпис на потребителя предоставените услуги. Въз основа на тях ще се начисляват и изплащат работните заплати.
Дейност 5: Обучителни дейности за повишаване компетенциите на СА Дейността включва: - Подготовка на обучителни материали - Осигуряване на подходяща обучителна среда (зала, кафе-паузи); - Провеждане на въвеждащо петдневно обучение за СА от консултантска фирма с обучителен капацитет за обучение на възрастни и обучители с опит в доставка на социални услуги в общността. Обучителите от консултантската фирма ще подготвят програма съгласно Методиката за предоставяне на услугата „Социален асистент”; - Проучване на актуалните потребности от обучение на СА ; • Провеждане на редовни индивидуални и групови консултации на СА; • Обучаване и въвеждане в работата на новоназначени СА; • Провеждане на едно поддържащо обучение за СА
Дейност 6: Предоставяне на услугата Социален асистент • Дейността включва предоставяне на високо качествени услуги и грижи, съобразно идентифицираните и най-приоритетни потребности на потребителите • Екипът ще осигури консултации на потребителите и техните семейства. Социалният консултант работи по целия процес на доставка на услугата: от информиране на потребителите и техните близки, през работа по напасване на СА и потребител, до взаимодейтвие с близката обкръжаваща среда на потребителя • Екипът ще осъществява постоянен мониторинг на предоставянето на услуги, чрез разработени критерии за мониторинг и отчетност. Мониторирането на услугите ще включва ежемесечен мониторинг в дома на всеки потребител от координатора на проекта, съгласно предварително изработен план за мониторинг. Мониторинг ще се провежда и в резултат на нови потребности или сигнал от потребител/ СА. Резултатите от мониторинга ще се отразяват във формуляр за мониторинг за всяко посещение и ще се обобщават в ежемесечен отчет. • Екипът ще работи по казуси от проекта (домашно наилие, траурана реакция, зависимости, депресивни и тревожни състояния). Психологът работи при кризисни интервенции. Осигурена е психологическа консултация и на семействата на потребителите. • Екипът- координатор, социален консултант, психолог ще работят под супервизия • Ще се организира годишна среща на потребители, техни близки и СА, съвместно с екипа на проекта и заинтересовани страни (представители на ДСП, ДБТ, съюзни организации на хората с увреждания) за обсъждане на социалните услуги и предложения за подобряване на социалната услуга и за създаване на инициативи в общността • Дейността включва и събиране месечните такси от потребителите и тяхното осчетоводяване
Дейност 7: Дейности по информиране и публичност Информиране, чрез издаване и разпространение на два типа информационни дипляни: за потенциалните кандидати за социален асистент и за ползвателите на социални услуги Изработване и разпространение на плакати. През първия месец от проекта ще се организира пресконференция и информационна среща за представяне на проекта пред заинтересованите страни. Периодични публикации в пресата и излъчване на репортажи за дейностите по проекта в местните средства за осведомяване. Периодично представяне на резултатите по проекта в интернет страницата на Община Аитос.
Дейност 8: Мониторинг и оценка на проекта Дейността включва текущ контрол върху дейностите, извършван от координатора на проекта и счетоводителя. Анализ на реализацията на проекта и финансово отчитане на проекта. • Вътрешен мониторинг Оценка удовлетвореността на участниците в проекта от целевата група, ползвали или предоставяли социални услуги, предвидени в проекта. Ще бъдат проведени избирателно интервюта и с крайните бенифициенти – преки и косвени. Сформиране на Партньорски съвет за наблюдение по проекта, включващ представители на ключови институции и заинтересовани страни • Отчитане изпълнението на проекта Изготвяне на отчети, съгласно изискванията на МТСП и Програма „ОПРЧР”, както и отчети след изпълнение на всяка от дейностите /отчитат се от изпълнителите на съответните дейности/. Изготвяне на финален отчет – технически и финансов
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 112 756 BGN
Общ бюджет: 112 362 BGN
БФП: 108 418 BGN
Общо изплатени средства: 103 790 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 108 418 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 22 551 BGN
2010 81 239 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
103 790 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 92 156 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 19 169 BGN
2010 69 053 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
88 221 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 263 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 3 383 BGN
2010 12 186 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
15 568 BGN
Финансиране от бенефициента 4 100 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Увеличен брой лица, обслужвани в семейна среда
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз